Tải bản đầy đủ

Phó từ chỉ nơi chốn adverb of place

Phó từ chỉ nơi chốn Adverb of place
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 02/06/2017

Bài viết này giới thiệu những nội dung liên quan đến việc sử dụng phó từ chỉ nơi chốn. Giúp các bạn
dễ dàng phân biệt được vị trí, ý nghĩa của nó.

Dưới đây là một số nội dung cần ghi nhớ về phó từ chỉ địa điểm:
Vị trí:
o

Nếu không có tân ngữ, những phó từ này thường đặt sau động từ. Ví dụ: She
went away (xa)

o

Nếu có tân ngữ, chúng đặt sau tân ngữ. Ví dụ: I looked for it everywhere (bất cứ nơi đâu)


o

Có thể: “Here, there” + tobe/come/go + Danh từ. Ví dụ: Here is Tom (Đây là Tom)

Ví dụ: away (xa), everywhere (bất cứ đâu) , here (ở đây), nowhere (không nơi nào), somewhere
(nơi nào đó), there(đây)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×