Tải bản đầy đủ

7 Vai trò Giám đốc dự án the role of project manager

VAI TRÒ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
The Role of Project Manager
Trình bày: LÊ HUỆ
Kỹ sư kiến tạo & Công chánh
Hardskills in Project Management
Scrum Master


NỘI DUNG

1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
2. ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
3. MỐI QUAN HỆ CỦA GĐDA

4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
5. KỸ NĂNG TÍCH HỢP CỦA GĐDA


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA


 Vai trò Giám Đốc dự án là lãnh đạo Ban QLDA;
 Vai trò này trong suốt vòng đời dự án;
 Có vai trò GĐDA trong giai đoạn xây dựng (CM);
 Vai trò GĐDA được thiết lập tùy thuộc vào dự án;
Sự thành công của dự án phần lớn nhờ sự
dẫn đắt của Giám đốc dự án !


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
 Chịu trách nhiệm chính là hoàn thành các Mục
tiêu dự án và đảm bảo yêu cầu của các bên
liên quan.
 GĐDA là người đứng đầu chịu trách nhiệm về
những gì mà nhóm của họ sản xuất.
 GĐDA cần phải có cái nhìn toàn diện về sản
phẩm của đội mình để lập kế hoạch, điều phối
và hoàn thành chúng.
 GĐDA bắt đầu bằng việc xem xét tầm nhìn, sứ
mệnh và mục tiêu của các tổ chức tương ứng
để đảm bảo sự liên kết với sản phẩm của họ.


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN…
 GĐDA sử dụng cách giải thích để truyền đạt và
khuyến khích thành viên trong nhóm hoàn
thành thành công các mục tiêu.
 GĐDA dẫn dắt nhóm dự án để đáp ứng các
mục tiêu của dự án và kỳ vọng của các bên
liên quan.
 GĐDA sẽ cân bằng các ràng buộc, cạnh tranh
trong dự án với các nguồn lực sẵn có.


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NHƯ LÀ NHẠC TRƯỞNG
Người ta thường so sánh một Giám đốc dự án như
là một Nhạc trưởng trong dàn nhạc, một dự án lớn


và một dàn nhạc bao gồm nhiều thành viên, mỗi
nhóm đều đóng một vai trò khác nhau. Một dàn
nhạc lớn có thể có hơn 100 nhạc công được điều
khiển bởi một Nhạc trưởng. Những nhạc công có
thể chơi 25 loại dụng cụ khác nhau. Tương tự, một
dự án lớn có thể có hơn 100 thành viên dự án do
một Giám đốc dự án đứng đầu. Các thành viên của
nhóm có thể hoàn thành nhiều trách nhiệm khác
nhau, chẳng hạn như lập Dự án đầu tư, xin các
Giấy phép, Quản lý thiết kế, Quản lý thi công… và
quản lý cơ sở vật chất.


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
QUYỀN LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
 Quyền lực của Giám đốc dự án tùy thuộc cấu
trúc tổ chức của Quản lý dự án như: Tổ chức
theo từng dự án, Tổ chức theo chức năng, Tổ
chức theo Ma trận mà ở đó tổ chức ủy quyền
nhiều hay là ít cho GĐDA.
 Giám đốc dự án có chức năng quản lý dự án
từ bước Chuẩn bị dự án đến Kết thúc dự án
được gọi là PM (Project Manager), những Giám
đốc dự án chỉ quản lý từ giai đoạn Thực hiện
dự án đến Kết thúc được gọi là CM
(Construction Manager).


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
 Nhạc trưởng không thể chơi nhạc cụ trong dàn
nhạc, nhưng phải có Kiến thức âm nhạc, hiểu biết
và kinh nghiệm.
 Nhạc trưởng cung cấp cho dàn nhạc với sự lãnh
đạo, lập kế hoạch và điều phối thông qua truyền
thông.
 Nhạc trưởng cung cấp thông tin bằng cách sử
dụng cây baton và các chuyển động cơ thể khác.


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN…
 GĐDA không có khả năng sẽ thực hiện mọi vai trò
của dự án nhưng phải có Kiến thức QLDA, sự hiểu
biết và kinh nghiệm.
 GĐDA cung cấp thông tin bằng văn bản và giao
tiếp với nhóm bằng cách sử dụng các cuộc họp và
các dấu hiệu nói hoặc qua văn bản chữ viết.


1. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ GĐDA
Giám đốc dự án là người được tổ chức giao nhiệm vụ
lãnh đạo Ban QLDA chịu trách nhiệm đạt được các
Mục tiêu của dự án và đảm bảo yêu cầu của các bên
liên quan.
Ngoài ra GĐDA cần phải có ít nhất các thuộc tính sau:
• Hiểu biết về quản lý dự án, môi trường kinh doanh,
các khía cạnh kỹ thuật;
• Các kỹ năng cần thiết để dẫn dắt Ban QLDA có hiệu
quả, phối hợp công việc, cộng tác với các bên liên
quan, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
• Khả năng phát triển và quản lý phạm vi, tiến độ,
ngân sách, tài nguyên, rủi ro, kế hoạch, và báo cáo;
• Các thuộc tính khác cần thiết chẳng hạn như cá tính,
thái độ, đạo đức và lãnh đạo.


2. ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Quản lý dự án hoàn thành công việc thông qua nhóm
dự án và các bên liên quan khác. Quản lý dự án dựa
vào các Kỹ năng của cá nhân, bao gồm, nhưng không
giới hạn:
• Khả năng lãnh đạo,
• Xây dựng nhóm,
• Thúc đẩy,
• Giao tiếp,
• Ảnh hưởng,
• Quyết định,
• Nhận thức về chính trị và văn hóa,
• Thương lượng,
• Tạo điều kiện thuận lợi,
• Quản lý xung đột và
• Huấn luyện.


2. ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Finished
Project

Giám đốc dự án thành công khi các mục tiêu của dự
án đã đạt được. Một khía cạnh khác của thành công
là sự hài lòng của các bên liên quan. Giám đốc dự án
cần giải quyết các nhu cầu, mối quan tâm và kỳ vọng
của các bên liên quan để đáp ứng các bên liên quan
có liên quan. Để thành công, Giám đốc dự án nên
điều chỉnh các phương pháp tiếp cận dự án, vòng
đời và các quy trình quản lý dự án để đáp ứng các
yêu cầu của dự án và sản phẩm.


2. ĐỊNH NGHĨA MỘT GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Vai trò của Giám đốc dự án khác với vai trò của
người Quản lý chức năng hoặc Quản lý hoạt động.
Thông thường, người quản lý chức năng tập trung
vào việc cung cấp giám sát quản lý cho một đơn vị
chức năng hoặc kinh doanh.
Các nhà Quản lý hoạt động có trách nhiệm đảm bảo
hoạt động có hiệu quả.


3. MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
TỔNG QUAN
TÀI TRỢ NGÂN SÁCH
CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU, TƯ VẤN
KHÁCH HÀNG

CÁC BỘ, SỞ

GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN
NGƯỜI SỬ DỤNG

UBND CÁC CẤP

CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

Để làm tốt mối quan hệ này bạn phải cần đến
Kỹ năng Communication Management:
• Nhận dạng các bên liên quan
• Khảo sát những yêu cầu
• Có KH đáp ứng các yêu cầu


3. MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

DỰ ÁN
 Giám đốc dự án dẫn dắt nhóm dự án để đáp ứng các mục
tiêu của dự án và kỳ vọng của các bên liên quan. Người
quản lý dự án sẽ cân bằng các ràng buộc cạnh tranh trong
dự án với các nguồn lực sẵn có.
 Giám đốc dự án cũng thực hiện các vai trò truyền thông
giữa các bên liên quan.
 Nghiên cứu cho thấy rằng các Giám đốc dự án thành công
từ mối quan hệ tốt và kỹ năng giao tiếp.


3. MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TỔ CHỨC
Giám đốc dự án chủ động tương tác với các Bên liên quan:
 Yêu cầu có đủ nguồn lực
 Đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí
 Nghiệm thu hoặc bàn giao các sản phẩm
 Sắp xếp các mục tiêu với mục đích của tổ chức.


3. MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Giám đốc dự án luôn được thông báo về các xu thế hiện
tại của ngành. Giám đốc dự án lấy thông tin này và xem nó
ảnh hưởng như thế nào hoặc áp dụng cho các dự án hiện
tại. Các xu hướng này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 Phát triển sản phẩm và công nghệ;
 Mới và thay đổi thị trường;
 Xây dựng các tiêu chuẩn;
 Công cụ hỗ trợ kỹ thuật;
 Các ảnh hưởng đến kỷ luật quản lý dự án;
 Cải tiến quy trình và phát triển bền vững.


3. MỐI QUAN HỆ TỔNG HỢP CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

CHUYÊN NGHIỆP TRONG QUẢN LÝ
Tiếp tục chuyển giao kiến thức và hội nhập là rất quan
trọng đối với Giám đốc dự án. Sự phát triển chuyên môn
này đang được tiến hành trong quản lý dự án và trong các
lĩnh vực khác mà Giám đốc dự án duy trì về vấn đề
chuyên môn. Việc chuyển giao tri thức và hội nhập này
bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 Đóng góp kiến thức và chuyên môn cho những người
khác
 Tham gia đào tạo, tiếp tục phát triển


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
TAM GIÁC TÀI NĂNG

1. Quản lý kỹ thuật dự án:
Các kiến thức, kỹ năng
và hành vi liên quan
đến các lĩnh vực cụ thể
của dự án.

3. Khả năng lãnh đạo: Kiến
thức, kỹ năng và hành vi
cần thiết để hướng dẫn,
thúc đẩy và chỉ đạo một
nhóm, để giúp tổ chức đạt
được mục tiêu kinh doanh.

QL CHIẾN LƯỢC & KINH
DOANH

2. Quản lý chiến lược và kinh doanh: Kiến thức và
chuyên môn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt
động và cung cấp kết quả kinh doanh tốt hơn.


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Kỹ năng kỹ thuật: Theo nghiên cứu các nhà quản lý
dự án hàng đầu luôn chứng tỏ một số kỹ năng chính
bao gồm 14 kỹ năng, nhưng không giới hạn:
• 4 Kỹ năng cốt lõi để quản lý Mục tiêu dự án: KNQL
chất lượng, tiến độ, chi phí và phạm vi công việc.
• 6 Kỹ năng hỗ trợ: KNQL nguồn lực, thông tin, rủi ro,
chọn thầu, các bên liên quan, và sự tích hợp.
• 4 Kỹ năng mở rộng cho Quản lý dự án xây dựng:
KNQL an toàn, môi trường, tài chính và khiếu nại.
(Nội dung này được nêu ở điều 66 – Luật XD 2014)


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kỹ năng chiến lược và kinh doanh: Các kỹ năng
quản lý kinh doanh và chiến lược bao gồm kỹ
năng xem xét tổng quát, đàm phán và thực hiện
có hiệu quả các quyết định và hành động hỗ trợ
sự liên kết chiến lược và đổi mới. Kỷ năng này có
thể bao gồm kiến thức làm việc về các chức năng
khác như quản lý tài chính, tiếp thị và hoạt động.
Các GĐDA cần phải có kiến thức về kinh doanh để
có thể:
• Giải thích cho người khác
• Làm việc với nhà tài trợ
• Thực hiện chiến lược hiệu quả


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo bao gồm:
• Ứng phó với mọi người
• Có phẩm chất và kỷ năng của người lãnh đạo
• Quyền lực và gặt hái công việc hoàn tất
• Vai trò Lãnh đạo và Quản lý
Những kỹ năng này có thể bao gồm việc thể hiện các
khả năng cần thiết như đàm phán, khả năng kiên
cường, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và kỹ
năng giao tiếp. Các dự án đang trở nên ngày càng
phức tạp với ngày càng có nhiều doanh nghiệp thực
hiện chiến lược của họ thông qua các dự án.


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Phong cách lãnh đạo:
Các Giám đốc dự án có thể dẫn dắt nhóm của họ
bằng nhiều cách. Phong cách quản lý dự án lựa
chọn có thể là sở thích cá nhân, hoặc kết quả của
sự kết hợp của nhiều yếu tố liên quan đến dự án.
Phong cách quản lý dự án sử dụng có thể thay đổi
theo thời gian dựa trên các yếu tố trong kịch bản.
Các yếu tố chính cần xem xét bao gồm nhưng
không giới hạn ở:
• Đặc điểm của nhà lãnh đạo;
• Đặc điểm thành viên nhóm;
• Đặc điểm tổ chức;
• Các đặc điểm về môi trường.


4. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Cá tính:
Nhân cách đề cập đến những khác biệt cá nhân
trong các mẫu đặc trưng của suy nghĩ, cảm giác
và hành xử. Đặc điểm tính cách bao gồm nhưng
không giới hạn ở:


Nhã nhặn;
Sáng tạo;
Văn hoá;
Cảm xúc;
Trí tuệ;Quản lý;
Chính trị;
Định hướng dịch vụ;
Xã hội;
Hệ thống.


5. KỸ NĂNG TÍCH HỢP CỦA GĐDA
Vai trò của GĐDA là gấp đôi khi thực hiện dự án:
Các GĐDA đóng vai trò then chốt trong làm việc với
Chủ đầu tư dự án nhằm hiểu rõ các mục tiêu chiến
lược và đảm bảo sự liên kết các mục tiêu và kết
quả của dự án với các mục tiêu, danh mục đầu tư
và các lĩnh vực kinh doanh. Bằng cách này, các
GĐDA đóng góp vào việc tích hợp và thực hiện
chiến lược.
Các GĐDA có trách nhiệm hướng dẫn nhóm làm
việc cùng nhau để tập trung vào những gì thực sự
cần thiết ở cấp dự án. Điều này đạt được thông qua
việc tích hợp các quy trình, kiến thức và con người.
Quản lý tích hợp dự án là trách nhiệm cụ thể của
GĐDA và không thể ủy nhiệm hoặc chuyển giao.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×