Tải bản đầy đủ

Mẫu Quyết định kiện toàn Hội đồng trường năm học 20182019

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

/QĐ-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Oai, ngày

tháng

năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015
của Liên Bộ GD&ĐT - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Tờ trình số 157/TT-MNMH ngày 10/9/2018 của Trường Mầm non
Mỹ Hưng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kì 2016 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2: Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm hoạt động
đúng theo Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Tổ Giáo dục Mầm non, Tổ Hành chính - Tổng hợp Phòng
GD&ĐT, Trường Mầm non Mỹ Hưng và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP/GD.

TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Việt Dũng


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
NHIỆM KÌ 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-GD&ĐT ngày
/ /2018
của Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai)

* Chủ tịch:
1. Bà Nhữ Thị Thủy

- Hiệu trưởng;

* Phó Chủ tịch:
1. Bà Nguyễn Thị Mai

- Phó Hiệu trưởng - CT Công đoàn;2. Bà Đào Thị Thúy

- Phó Hiệu trưởng.

* Ủy viên:
1. Bà Hoàng Thị Thi

- P.Chủ tịch Công đoàn TP tổ MG;

2. Bà Nguyễn Thị Thúy

- Tổ phó khu Trung Tâm;

3. Bà Lê Thị Thanh Yên

- Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ;

4. Bà Nguyễn Thị Giang

- Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng;

5. Bà Phạm Thị Như Ngọc

- Bí thư Chi đoàn;

7. Bà Đào Thị Hằng

- Tổ trưởng Tổ Văn phòng;

8. Bà Phạm Thị Hương

- TT Tổ CM, Thư kí Hội đồng, Thư kí./.

(Danh sách gồm 10 người)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×