Tải bản đầy đủ

Chuyên đề sử dụng máy tính để giải một số bài tập mũ logarit

Chuyên đề sử dụng máy tính để giải một
số bài tập mũ logarit
Người đăng: Nguyễn Huyền - Ngày: 18/05/2017

Đây là một số phương pháp giải bài tập mũ- logarit sử dụng máy tính Casio.

Dạng 1: Rút gọn biểu thức mũ- logarit dạng số.
Phương pháp:
Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính rồi gán cho giá trị A.
Bước 2: Lấy giá trị A trừ cho các đáp án A, B, C, D nếu kết quả bằng 0 thì là đáp án đúng.
Ví dụ 1: Giá trị biểu thức A=(223√−1)(23√+223√+233√)243√−23√ là:
A. 1.
B. 23√+1.
C. 23√−1.
D. -1.


Giải: Đáp án B.
Nhập vào máy tính hàm số (223√−1)(23√+223√+233√)243√−23√ và ấn =

Đáp án là một số xấu. Như vậy loại ngay đáp án A và D.

Kiểm tra kết quả câu B. Bấm

A−23√−1

Dạng 2: Rút gọn biểu thức mũ- logarit dạng chữ
Phương pháp:
Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính.
Bước 2: Gán giá trị cho từng biến dựa vào tập xác định của nó.
Bước 3: Thử lại các giá trị gán đó với đáp án, nếu kết quả trùng khớp thì là đáp án đúng.
Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức A=(a3b2√4)4a12b6√√3 với a, b>0.
A. a2b.
B. ab2.
C. a2b2.
D. ab.
Giải: Đáp án D
Cách 1: Giải theo hình thức tự luận.

A=(a3b2√4)4a12b6√√3=a3b2a12b6√6=a3b2a2b=ab.
Cách 2: Sử dụng máy tính
Với a=2, b=3 ta có ở đáp án A, B, C, D lần lượt là 12, 18, 36, 6.


Nhập (a3b2√4)4a12b6√√3 bấm CALC X?2, Y?3 ta được
Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức (1a)loga√2−loga29.
A. 23.
B. −43.
C. 43.
D. 34.
Giải: Đáp án D.
Cách 1: Giải theo hình thức tự luận
Ta có (1a)loga√2−loga29=a−loga√2+loga29=aloga2322aloga√2=aloga32aloga2=34.
Cách 2: Sử dụng máy tính.
Nhập vào máy tính (1X)logX√2−logX29 và bấm =

Dạng 3: Tính logef theo A,B với logab=A,logcd=B.
Phương pháp: Máy tính để chế độ tính toán bình thường MODE 1.
Bước 1: Gán giá trị logab cho A.
Bước 2: Gán giá trị logcd cho B.
Bước 3: Gán giá trị logef cho C.
Bước 4: Thử đáp án.


Ví dụ 4: Cho a=log1216,b=log127. Tính log27 theo a, b.
A. a1−b.


B. ab−1.
C. ab+1.
D. b1−a.
Giải: Đáp án D
Gán giá trị log126 cho biến A, log127 cho biến B, log27 cho biến C.

Thử đáp án.
Đáp án A: Nhập vào màn hình C−A1−B rồi ấn =

Tương tự như vậy với đáp án B, C.

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức
Ví dụ 5: Cho logab=3√. Khi đó giá trị biểu thức

logb√aba√

A. 3√−1.
B. 3√+1.
C. 3√−13√+2.
D. 3√−13√−2.
Giải: Đáp án D
Cách 1: Theo tự luận.
Ta có logab=3√⇔b=a3√.
Thay b=a3√ vào logb√aba√ ta có

loga3√√aa3√√a√=loga3√a2a3√a=loga3√−2a3√−1=3√−13√−2.


Cách 2: Sử dụng máy tính
Ta có logab=3√⇔b=a3√. chọn a=2,b=23√.
Nhập vào màn hình logY√XYX−−√ và gán cho A.

Kiểm tra các đáp án.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×