Tải bản đầy đủ

102 câu lượng tử ánh sáng trích từ đề thi lize vn năm 2018 image marked image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo N. Tổng số
vạch quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra là
A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

Đáp án B
Quỹ đạo N ứng với n = 4.
→ Số vạch quang phổ là C42 = 6 .
Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu vàng thì ánh sáng huỳnh
quang có thể là
A. ánh sáng đỏ

B. ánh sáng lam

C. ánh sáng lục


D. ánh sáng tím

Đáp án A
Ánh sáng phát quang có bước sóng λ’ dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích λ (λ’ > λ) → ánh sáng
huỳnh quang có thể là ánh sáng đỏ.
Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó
B. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
C. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn
D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó
Đáp án B
Chùm ánh sáng đơn sắc có cùng tần số nên năng lượng bằng nhau: ɛ = hf.
Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron bằng 4 eV.
Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là
o

o

o

A. 3105 A

B. 402,8 A

C. 4028 A

o

D. 310,5 A

Đáp án A
o
hc 6, 625.10−34.3.108
−7
→ o =
=
=
3,105.10
m
=


3105
A
Công thoát A =
o
A
4.1, 6.10−19

hc

Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo
K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì
nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Biết En =
A. 2562 = 33751

B. 62 = 51

−13, 6
eV , khi đó
n2

C. 162 = 1

Đáp án A
Do E = −

13, 6
hc
hc
eV và E1 = E4 − E1 = ; ΔE2 = E5 − E3 =
2
n
1
2

D. 2561 = 33752


13, 6 13, 6
+ 2
2
E5 − E3 1
5
3 = 1  256 = 1  256 = 3375 .
=

Nên
2
1
13, 6 13, 6 2
E4 − E1 2
3375 2
− 2 + 2
4
1


Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Pin quang điện là hệ thống biến đổi
A. hóa năng thành điện năng

B. quang năng thành điện năng

C. nhiệt năng thành điện năng

D. cơ năng thành điện năng

Đáp án B
Pin quang điện là hệ thống biến đổi quang năng thành điện năng.
Câu 7 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Gọi λ1,λ2 lần lượt là bước sóng trong chân không của các ánh sáng đơn
sắc (1) và (2). Nếu λ1>λ2 thì
A. ánh sáng (1) có tần số lớn hơn
B. photon của ánh sáng (1) có năng lượng lớn hơn
C. trong nước, ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn hơn
D. chiết suất của nước đối với ánh sáng (1) lớn hơn
Đáp án C
Ta có 1  2 → f1  f 2
Mà ε=hf nên photon của ánh sáng (1) có năng lượng nhỏ hơn.

1  2 → n1  n2 → v1  v2 → trong nước, ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn hơn.
Câu 8 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn
B. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
D. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó
Đáp án C
Chùm ánh sáng đơn sắc có cùng tần số nên năng lượng bằng nhau: ɛ = hf.
Câu 9 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định bởi công thức
En =

E0
với E0 là hằng số (khi n=1,2,3... thì quỹ đạo tương ứng của electrôn trong nguyên tử Hiđrô lần
n2

lượt là K, L, M, …). Khi electrôn ở quỹ đạo K, bán kính quỹ đạo là r0. Khi electrôn di chuyển từ quỹ đạo
K lên quỹ đạo L thì nguyên tử Hiđrô hấp thụ phôtôn có tần số f1. Khi electrôn chuyển từ quỹ đạo có bán
kính 16r0 về quỹ đạo có bán kính 4r0 thì nguyên tử phát ra phôtôn có tần số f2. Mối liện hệ giữa f1 và f2 là
A. f1 = 2 f 2
Đáp án B

B. f1 = 4 f 2

C. f1 = 8 f 2

D. f1 = 12 f 2


Theo mẫu Bo, rn = n 2 .ro , ở quỹ đạo K → n = 1 → r1=ro .
Khi e từ K lên L, từ n = 1 lên n = 2 → hf1 = E2 − E1
3
−3
→hf1 = − E0 (1) ; r = 16r0 → n = 4; r = 4r0 → n = 2 → hf 2 =
E0 ( 2 )
4
16

Từ (1) , ( 2 ) →

f1
= 4 → f1 = 4 f 2
f2

Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong sơ đồ hình vẽ bên: R là quang trở, AS là ánh sáng kích thích;
A là ampe kế; V là vôn kế. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào nếu tắt chùm sáng AS ?

A. Số chỉ của cả A và V đều giảm
B. Số chỉ của V tăng còn số chỉ của A giảm
C. Số chỉ của cả A và V đều tăng
D. Số chỉ của V giảm còn số chỉ của A tăng
Đáp án B
Khi tắt chùm sáng kích thích làm giá trị điện trở R của quang trở tăng lên → cường độ dòng điện trong
mạch I =

E
giảm đi → số chỉ Ampe kế giảm.
R+r

Điện áp trên quang trở U R = E − Ir tăng lên → số chỉ Vôn kế tăng.
Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng ?
A. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại
B. Thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một phôtôn
D. Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ
Đáp án A
Theo lý thuyết điện tử thì tất cả các sóng điện từ như ánh sáng đều có tính chất hạt, nhưng những bước
sóng nhất định mới có khả năng gây ra hiện tượng quang điện với các kim loại, hay nói cách khác không
phải hạt photon nào cũng có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Giới hạn quang điện của bạc (Ag) là λ0 = 0,26 µm. Công thoát
êlectron của bạc có giá trị là


A. 4,78 eV

B. 3,12 eV

C. 1,88 eV

D. 2,64 eV

Đáp án A
A=

hc

0

=

hc
= 4, 78
0, 26.10 .1, 6.10 −19
−6

Câu 13 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi elêctrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử
hiđrô được xác định bởi hê ̣ thức En =

−13, 6
eV . Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng và chuyển lên
n2

trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước
sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra bằng
A. 32/27

B. 27/8

C. 32/5

D. 32/3

Đáp án C
Phát ra bước sóng dài nhất khi chuyển từ M về L (mức 3 về mức 2)
→ max =

hc
E3 − E2

Phát ra bước sóng ngắn nhất khi chuyển từ M về K (mức 3 về mức 1)
→ min =

hc
E3 − E1

1

1− 2

E − E1
3 = 32 .
=
→ max = 3
min E3 − E2 1 − 1
5
2
2
2

3

Câu 14 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi electrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử
Hiđrô được xác định bởi công thức En = −

13, 6
eV (với n=1,2,3...). Khi electrôn trong nguyên tử Hiđrô
n2

chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 về quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử Hiđrô
A. phát ra phôtôn có tần số 4,56.1014 Hz
B. hấp thụ phôtôn có bước sóng 0,66μm
C. hấp thụ phôtôn có năng lượng 1,89eV
D. hấp thụ phôtôn có tần số 4,56.1014 Hz
Đáp án A
1 1
Phát ra phôtôn  = hf = E3 − E2 → hf = −13, 6.1, 6.10−19 ( − ) → f = 4,56.1014 Hz
9 4

Câu 15 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chùm tia laze được tạo bởi các hạt là photon, các photon trong chùm

A. khác tần số, cùng pha

B. cùng tần số, ngược pha


D. khác tần số, ngược pha

C. cùng tần số, cùng pha
Đáp án C

Tia laze là chùm sáng kết hợp (các photon trong chùm có cùng tần số và cùng pha).
Câu 16 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ?
A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành
từng phần riêng biệt,đứt quãng
B. Chùm ánh sáng là dòng hạt,mỗi hạt gọi là một phôtôn
C. Khi ánh sáng truyền đi,các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi,không phụ thuộc vào khoảng cách tới
nguồn sáng
D. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau,không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng
Đáp án D
E = hc/λ nên năng lượng của các photon ánh sáng là khác nhau, phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.
Câu 17 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho bước sóng vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng
N về L là 0,487 μm. Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4) là
do
A. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55 eV
B. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55 eV
C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85 eV
D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85 eV
Đáp án B
Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng, tương ứng với sự nhảy quỹ đạo của electron từ N về L thì
nguyên

tử

bức

xạ

năng

lượng,

giá

trị

năng

lượng

này6, 625.10−34.3.108
= =
= 4, 08.10−9 J = 2,55 eV
−6

0, 487.10
hc

Do vậy để electron có thể chuyển từ quỹ đạo L lên quỹ đạo N thì nguyên tử phải hấp thụ năng lượng đúng
bằng 2,55 eV.
Câu 18 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nhận xét nào dưới đây là đúng ?
Ánh sáng huỳnh quang
A. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích
B. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích
C. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp
D. có bước sóng nhỉnh hơn bước sóng ánh sáng kích thích
Đáp án A
Ánh sáng huỳnh quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.


Câu 19 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trạng thái dừng của nguyên tử là
A. trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân
B. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại
C. trạng thái đứng yên của nguyên tử
D. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử
Đáp án B
Trạng thái dừng của nguyên tử là một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, nguyên tử có thể
tồn tại (không bức xạ).
Câu 20 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một tấm nhôm có công thoát electron là A = 3,7 eV. Khi chiếu vào
tấm nhôm bức xạ ánh sáng có λ = 0,085 μm rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của
điện trường có chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn E =
500 V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. 72,5 mm

B. 2,18 cm

C. 7,25 dm

D. 0,725 mm

Đáp án B
Ta có

hc=

hc

0

+ Ed → Ed =

6, 625.10−34.3.108
+ 3, 7.1, 6.10−19 = 2,93.10−18 J .
−6
0, 085.10

Áp dụng định lí biên thiên động năng có Ed = q E.d → d =

Ed
qE

Câu 21 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.
B. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng
C. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích
hợp.
D. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.
Đáp án C
Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất
bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.
Câu 22 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm
bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại này. Giả sử mỗi photon trong chùm sáng chiếu tới kim loại làm bật ra
một êlectrôn. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì
A. công thoát của êlectrôn giảm ba lần
B. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần
C. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần


D. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần
Đáp án C
Công suất chùm sáng kích thích P = n.ε (n – số photon đến tấm kim loại trong 1 s).
Tăng cường độ chùm sáng lên 3 lần thì công suất của chùm sáng tăng lên 3 lần, năng lương ε không đổi
→ số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.
Câu 23 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 0,224 µm; 0,265
µm; và 0,280 µm lên bề mặt một tấm kim loại cô lập về điện có giới hạn quang điện là 0,30 µm. Tốc độ
cực đại của electron quang điện thoát ra khỏi bề mặt kim loại là
A. 1,12.106 m/s

B. 0,70.106 m/s

C. 1,24.106 m/s

D. 1,08.106 m/s

Đáp án B
Ta có

hc= A+

2
mvmax
2  hc

→ vmax =
 − A  → tốc độ lớn nhất thì λ nhỏ nhất.
2
m 


→ với λ = 0,224 µm
vmax =

2  hc hc 
2.6, 625.10−34.3.108 
1
1

= 0,70.106 m/s.

=
−31
−6
−6 
m   0 
9,1.10
0,
224.10
0,3.10Câu 24 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi elêctrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử
hiđrô được xác định bởi En = −13, 6 / n 2 (eV ), với Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên
trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn
nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
A. 32/3

B. 27/8

C. 32/27

D. 32/5

Đáp án Dhc

32

= E3 − E2 =

hc
8
5
E0 và
= E3 − E1 = E0
36
31
9

32 8.36 32
=
=
31 9.5
5

Câu 25 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong
nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt một
lượng bằng
A. 16ro

B. 9ro

C. 12ro

D. 4ro

Đáp án C
Bán kính quỹ đạo L là 4ro
Bán kính quỹ đạo N là 16ro
Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính giảm bớt 12ro.


Câu 26 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo thuyế t lươ ̣ng tử ánh sáng thì phát biể u nào sau đây là đúng ?
A. Chùm ánh sáng là một chùm hạt, hạt ánh sáng go ̣i là phôton
B. Năng lươ ̣ng của phôton càng lớn thì tầ n số của ánh sáng càng nhỏ
C. Năng lươ ̣ng của phôton càng nhỏ thì cường đô ̣ của chùm sáng càng nhỏ
D. Phôton có thể chuyể n đô ̣ng hay đứng yên tùy thuô ̣c vào môi trường truyền sáng
Đáp án A
Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì chùm ánh sáng là một chùm hạt, hạt ánh sáng go ̣i là phôton. Photon
luôn chuyển động và có năng lượng  = hf .
Câu 27 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện.
A. Tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn
C. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ hồng ngoại
D. Các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các
mạch tự động
Đáp án C
Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ tử ngoại.
Câu 28 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao
nhiêu khả năng kích thích electron làm giảm tốc độ góc của electron 8 lần ?
A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Đáp án D
Tốc độ góc ω = v/r.
Trong chuyển động của e quanh hạt nhân thì lực tương tác điện giữa hạt nhân và e đóng vai trò là lực
hướng tâm.
→ F=

k .e2
1
= m 2 .r →  2  3
2
r
r

Mà r = n 2 r0 →  2 

1
1
→  3
3
n .r0
n
6

→ Trong các mức năng lượng từ K đến P sẽ có 3 khả năng làm giảm tốc độ góc của electron 8 lần (tức
tăng bán kính quỹ đạo 2 lần) đó là:
- Electron từ quỹ đạo K (n = 1) chuyển lên quỹ đạo L (n = 2)
- Electron từ quỹ đạo L (n = 2) chuyển lên quỹ đạo N (n = 4)
- Electron từ quỹ đạo M (n = 3) chuyển lên quỹ đạo P (n = 6).


Câu 29 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho 1eV = 1, 6.10−19 J ; h = 6, 625.10−34 J .s; c = 3.108 m / s . Khi
êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có
năng lượng -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng
A. 0,0974 m

B. 0,4340 m

C. 0,6563 m

D. 0,4860 m

Đáp án A
Nguyên tử phát ra bức xạ có năng lượng E = -0,85 + 13,6 = 12,75 eV.
→ Bước sóng phát ra là  =

hc 6, 625.10−34.3.108
=
= 9, 74.10−8 J = 0, 0974 m .
−19
E
12, 75.1, 6.10

Câu 30 (Đề thi Lize.vn năm 2018) “Mỗi lầ n mô ̣t nguyên tử hay phân tử phát xa ̣ hoă ̣c hấ p thu ̣ ánh sáng
thì chúng phát ra hay hấ p thu ̣ mô ̣t photon”. Đây là nô ̣i dung của
A. Tiên đề Bohr

B. Thuyế t lươ ̣ng tư năng lươ ̣ng

C. Thuyế t lươ ̣ng tử ánh sáng

D. Lý thuyế t sóng ánh sáng

Đáp án C
Thuyế t lươ ̣ng tử ánh sáng cho rằ ng ánh sáng là chùm các photon và khi nguyên tử phát xa ̣ hay hấ p thu ̣
ánh sáng thì chúng hấ p thu ̣ ha phát xa ̣ photon.
Câu 31 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?
A. Công suất lớn

B. Độ định hướng cao C. Độ đơn sắc cao

D. Cường độ lớn

Đáp án A
Tia laze có tính đơn sắc cao, là chùm song song, kết hợp và có cường độ lớn.
Câu 32 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Borh, khi electron trong nguyên tử Hydro
chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì động năng của electron
A. tăng 3 lần

B. tăng 9 lần.

Đáp án B
Ke2
mv 2
mv 2 Ke2
Ta có: Fd = 2 = Fht =
→ Ed =
=
r
r
2
2r

Ke2
Khi e ở quỹ đạo P: rP = 36r0 → EdP =
72r0
Ke2
Khi e ở quỹ đạo L: rL = 4r0 → EdL =
8r0


EdL 72
=
= 9 lần.
EdP
8

C. tăng 4 lần

D. giảm 3 lần


Câu 33 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Lần lượt chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ điện
từ có bước sóng λ1=0,5λ0 và λ2=0,25λ0 với λ0 là giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catot. Ti số
hiệu điện thế hãm

U1
tương ứng với các bước sóng λ1 và λ2 bằng
U2

A. 2

B. 3

C. 1/3

D. 1/2

Đáp án C

h

h

c

1
c

2

=h
=h

c

0
c

0

+ eU1 U1 =

hc  1 1  hc
(1)
 − =
e  1 0  e.0

+ eU 2 U 2 =

hc  1 1  3hc
(2)
 − =
e  2 0  e.0

Từ (1) và (2) 

U1 1
=
U2 3

Câu 34 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Ba kim loại đồng, kẽm và natri có công thoát êlectron lần lượt là 4,14
eV, 3,55 eV và 2,48 eV. Cho các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,31 µm, λ3 = 0,5 µm và λ4 =
0,34 µm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kẽm và natri nhưng không thể gây ra
hiện tượng quang điện cho đồng là
A. λ1 và λ2

B. λ1 và λ3

C. λ3 và λ4

D. λ2 và λ4

Đáp án D

0 =

hc
hc
, nếu A tính theo eV thì 0 =
→ giới hạn quang điện của đồng, kẽm, natri lần lượt là
A
A.1, 6.10−19

0,3 µm; 0,35 µm; 0,5 µm. Để gây ra hiện tượng quang điện cho kẽm và natri → λ ≤ 0,35 µm; để không
gây ra hiện tượng quang điện cho đồng → λ > 0,3 µm → điều kiện 0,3 < λ ≤ 0,35 µm→ bức xạ λ2 và λ4.
Câu 35 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của
A. phôtôn giảm dần khi nó đi xa dần khỏi nguồn sáng phát ra nó
B. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc có thể khác nhau
C. một phôtôn tăng lên khi bước sóng ánh sáng giảm xuống
D. phôtôn không thady đổi khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
Đáp án D
Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của phôtôn không thay đổi khi truyền qua mặt phân cách
giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 36 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta cho quang
êlectron bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các véctơ cảm ứng từ. Khi đó bán kính
lớn nhất của các quỹ đạo êlectron sẽ tăng khi


A. tăng cường độ chùm sáng kích thích

B. giảm bước sóng của ánh sáng kích thích

C. tăng bước sóng của ánh sáng kích thích

D. giảm cường độ chùm sáng kích thích

Đáp án B
Khi quang êlectron bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các véctơ cảm ứng từ thì lực lo
– ren đóng vai trò là lực hướng tâm → R =

mv
→ Rmax khi vmax → phải giảm bước sóng của ánh sáng
eB

kích thích.
Câu 37 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hidro được
xác định bằng biểu thức En =

−13, 6
eV (n = 1, 2, 3,…). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một phôtôn có năng
n2

lượng 2,55 eV thì bước sóng lớn nhất của bức xạ nguyên tử hidro có thể phát ra là
A. 1,46.10−8 m

B. 4,87.10−7 m

C. 9,74.10−8 m

D. 1,22.10−8 m

Đáp án B
Ta có En =

−13, 6
(eV) → E1 = −13,6eV; E2 = −1,51eV; E3 = −3,4eV; E4 = −0,85eV
n2

Thấy rằng E4 − E2 = −0,85 + 3,44 = 2,55eV
→ nguyên tử hidro hấp thụ năng lượng 2,55 eV và nhảy từ mức 2 lên mức 4.
Nguyên tử Hidro có thể phát ra bước sóng lớn nhất khi nó chuyển từ mức 4 xuống mức 3.

43 =

hc
6, 625.10−34.3.108
=
= 4,87.10−7 m
−19
E4 − E3 (−0,85 + 3, 4).1, 6.10

Câu 38 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nguồn sáng điểm có công suất 2 W, phát ra bức xạ đơn sắc có bước
sóng 0,579 μm tỏa theo mọi hướng. Biết rằng mắt người chỉ có thể nhìn thấy nguồn sáng khi có ít nhất 80
photon lọt vào mắt trong một giây. Biết con ngươi hình tròn có đường kính 4 mm và bỏ qua sự hấp thụ
photon của môi trường. Khoảng cách xa nhất mà mắt người vẫn có thể trông thấy nguồn sáng này xấp xỉ

A. 374 m

B. 3,74.108 m

C. 374 km

D. 270 km

Đáp án D
Trong 1 s số photon phát ra N = P/ε = (P.λ)/(hc).
N d2
Số photon lọt vào mắt n =
.
 80
4 l 2 4
→ l2 

N d 2
P d 2
=
→ l  270.103 m = 270km
16 .80 hc.16.80

Câu 39 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào
một tấm kim loại cô lập và trung hòa về điện đặt trong chân không. Tấm kim loại có giới hạn quang điện


bằng 0,5 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10−19 C. Nếu lấy mốc tính điện thế ở xa vô
cùng thì điện thế cực đại mà tấm kim loại có thể đạt được xấp xỉ bằng
A. 0,264 V

B. 2,891 V

C. 2,628 V

D. 1,446 V

Đáp án C
Ta có

hc= A + eU → Bước sóng nhỏ hơn gây ra điện thế lớn hơn.

→ Điện thế cực đại có giá trị:
hc
U max =

2

−A
e

1
1


6, 625.10−34.3.108 

−6
−6 
0,5.10 
 0, 243.10
=
−19
1, 6.10

Câu 40 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Pin quang điện là hệ thống biến đổi
A. quang năng ra điện năng.

B. cơ năng ra điện năng.

C. nhiệt năng ra điện năng.

D. hóa năng ra điện năng.

Đáp án A
Pin quang điện là hệ thống biến đổi quang năng thành điện năng.
Câu 41 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Công thoát của mỗi kim loại là
A. bước sóng dài nhất của kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện
B. công lớn nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó
C. năng lượng nhỏ nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó
D. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện
Đáp án C
Công thoát của mỗi kim loại là năng lượng nhỏ nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 42 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu một bức xạ có bước sóng 533 nm lên một tấm kim loại có công
thoát bằng 1,875 eV. Dùng một màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng
bay vào một từ trường đều có B = 10−4 T, theo hướng vuông góc với các đường sức từ. Biết c = 3.108 m/s;
h = 6,625.10−34 J.s; e = 1,6.10−19 C và khối lượng electron m = 9,1.10−31 kg. Bán kính lớn nhất của quỹ
đạo của các electron là
A. 22,75 mm

B. 24,5 mm

C. 12,5 mm

Đáp án A

Ta có h

c= A+

2
max

mv
2

 vmax

 c

2 h − A
 
 = 4.105 m / s
=
( )
m

Bán kính cực đại quỹ đạo chuyển động

D. 11,38 mm


R=

mv 9,1.10−31.4.105
=
= 22, 75.10−3 ( m )= 22, 75 ( mm )
−19
−4
qB 1, 6.10 .10

Câu 43 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo dừng n trong nguyên tử Hidro
En =

−13, 6
eV ; n = 1, 2, 3, … Khi hidro ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán
n2

kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng của bức xạ có năng
lượng lớn nhất là
A. 0,23µm

B. 0,13µm

C. 0,103µm

D. 0,203µm

Đáp án C
Bán kính quỹ đạo được xác định theo biểu thức r = n2r0
Vì bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần nên n = 3.
Bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất ứng với sự chênh lệch năng lượng nhiều nhất, tức là
chuyển từ mức 3 về mức 1 nên có:

 −13, 6 13, 6 
= E3 − E1 =  2 + 2  .1, 6.10−19

1 
 3

hc

→ λ = 0,103 µm.
Câu 44 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Năng lượng 1 photon ánh sáng
A. giảm khi truyền trong môi trường hấp thụ
B. không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn
C. giảm dần theo thời gian
D. giảm khi khoảng cách tới nguồn tăng lên
Đáp án B
Năng lượng 1 photon ánh sáng không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn.
Câu 45 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hiđrô có 3 đồng vị là
A. 10 H ,12 H ,13 H

B. 11 H ,12 H ,13 H

C. 11 H ,22 H ,33 H

D. 11 H ,12 H ,14 H

Đáp án B
Hiđrô có 3 đồng vị là

1
1

H ,12 H ,13 H

Câu 46 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu một chùm ánh sáng có hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần
lượt là λ1 và λ2 vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0. Biết 1 = 52 =
cực đại của các quang êlectron tương ứng với bước sóng λ2 và λ1 là
A.

1
3

Đáp án B

B. 3

C.

3

D.

1
3

0
2

. Tỉ số tốc độ ban đầu


1 1
1 2
mv2 = hc( − )
 hc hc 1 2

2
2 0
  =  + 2 mv1

v
 1
0
Ta có 
 1 2
1 1  2 =
mv
=
hc
(

)
v1
 hc = hc + 1 mv 2
2 1
1 0
2
 2 0 2



1

2
1

1
1

0
1

0

10
=

0
2

0
1

0
1

0

9
=

0
1

=3

0

Câu 47 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Muốn quang phổ vạch của nguyên tử Hidro chỉ có ba vạch nhìn thấy
thì phải kích thích nguyên tử Hidro đến mức năng lượng ứng với quỹ đạo nào của electron
A. P

B. M

C. O

D. N

Đáp án C
Chỉ có 3 vạch nhìn thấy → 3 vạch ở dãy Ban – me ứng với e chuyển từ mức 3 về 2, từ mức 4 về 2 và từ
mức 5 về 2. Vậy phải kích thích nguyên tử Hidro đến mức năng lượng ứng với quỹ đạo nào O của
electron
Câu 48 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì
tấm kẽm
A. mất dần điện tích âm

B. có điện tích âm không đổi

C. mất dần điện tích dương

D. trở nên trung hoà về điện

Đáp án B
Do ánh sáng hồng ngoại không gây ra hiện tượng quan điện với tấm kẽm vì kẽm có 0 = 0,35 μm.
→ Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì điện tích âm của tấm kẽm không
đổi.
Câu 49 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một bề mặt kim loại nhận một chùm sáng đơn sắc có bước sóng
0,38μm nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại. Trong khoảng một giây, số electrôn trung bình bật ra
là 3,75.1012 electrôn. Hiệu suất lượng tử (tỉ lệ giữa số electrôn bật ra và số phôtôn tới bề mặt kim loại
trong một đơn vị thời gian) của quá trình này là 0,01%. Công suất trung bình bề mặt kim loại nhận được
từ chùm sáng là
A. 27,3 mW

B. 273 mW

C. 19,6 mW

D. 196 mW

Đáp án C
3, 75.1012
= 0, 01% ; N là số photon bề mặt kim loại nhận trong 1s
N

→ Công suất chùm sáng: P = N

hc→ P = 19, 6mW .

Câu 50 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong nguyên tử hyđrô, bán kính các quỹ đạo dừng của electron được
o

tính theo công thức rn = ro.n2 ; trong đó ro = 0,53 A , n là số tự nhiên 1, 2, 3,... Vận tốc của electron trên
quỹ đạo L là


A. v = 1,1.104 m/s

B. v = 1,1.105 m/s

C. v = 1,1.106 m/s

D. v = 2,2.106 m/s

Đáp án C

mv 2 ke2
ke2
ke2
Fht = Fd →
= 2 v=
=
= 1,1.10−6 m / s
r
r
r.m
ro .4.m
Câu 51 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một kim loại có giới hạn quang điện 0,27μm. Chiếu lần lượt vào kim
loại này các bức xạ có năng lượng phôtôn 1 = 3,11eV , 2 = 3,81eV ,  3 = 6,3eV và  4 = 7,14eV . Những
bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại này có năng lượng là
A. ε1 và ε2

B. ε1,ε2 và ε3

C. ε1 và ε4

D. ε3 và ε4

Đáp án D
Công thoát e của kim loại: A =

hc
= 4, 6eV .
0 .1, 6.10−19

→ Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại này có năng lượng là ε3 và ε4.
Câu 52 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng là trạng thái
A. mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được
B. mà ta có thể tính được chính xác năng lượng của nó
C. nguyên tử không hấp thụ năng lượng
D. trong đó nguyên tử có năng lượng xác định và không bức xạ
Đáp án D
Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng là trạng thái trong đó nguyên tử có năng lượng xác định và
không bức xạ.
Câu 53 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện. Khi chiếu liên
tục bức xạ có tần số f1 lên bề mặt quả cầu thì điện thế cực đại đạt được là V1 . Nếu chiếu liên tục bức xạ
có tần số f2 < f1 lên bề mặt quả cầu thì điện thế cực đại đạt được là V2. Vậy nếu chiếu đồng thời hai bức
xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. V1 − V2

B. V1

C. (V1 + V2 )

D. V2

Đáp án B
2
mvmax1
Ta có: eV1 =
= hf1 − A
2

eV2 =

2
mvmax
2
= hf 2 − A
2

Vì f2 < f1 → V2 < V1
→ Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là V1


Câu 54 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo tiên đề Bo, trong nguyên tử Hidro khi các electron chuyển quỹ
đạo dừng từ bên ngoài về quỹ đạo dừng L thì nguyên tử phát ra các vạch quang phổ thuộc dãy Ban – me.
Biết rằng khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hidro được tính theo công thức
En =

−13, 6
( eV ) . Gọi λmax và λmin là bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất của các vạch quang phổ
n2

Ban – me. Giá trị  = max − min bằng bao nhiêu ?
A. 0,292 nm

B. 0,266 nm

C. 0,333 nm

D. 292 nm

Đáp án D
– Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng L thì nguyên tử phát ra vạch quang phổ có
bước sóng lớn nhất thuộc dãy Ban – me.


hc

max

= E3 − E2  max =

hc
= 0, 657  m
E3 − E2

- Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ thuộc dãy Ban – me là
hc

min

= − E2  min = −

hc
= 0,365 m
E2

→ ∆λ = λmax - λmin = 0,657 – 0,365 = 0,292 µm.
Câu 55 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện
trong, nhận định nào dưới đây là sai ?
A. Đều làm bứt electron ra khỏi chất bị chiếu sáng
B. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng
C. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng
quang điện trong
D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn
Đáp án A
Quang điện trong chỉ giải phóng electron lên vùng dẫn để chất bán dẫn trở nên dẫn điện chứ không làm
bứt electron ra khỏi chất bị chiếu sáng.
Câu 56 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bohr, khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng
thì
A. có ít nhất một electron chuyển động trên quỹ đạo dừng
B. tất cả electron đều chuyển động trên quỹ đạo K
C. tất cả electron đều chuyển động trên cùng một quỹ đạo dừng
D. mỗi electron của nguyên tử chuyển động trên một quỹ đạo có bán kính xác định
Đáp án D


Theo mẫu nguyên tử Bohr, khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng thì mọi electron của nguyên tử đều
chuyển động trên các quỹ đạo dừng.
Câu 57 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tia laze không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Công suất lớn

B. Độ định hướng cao C. Cường độ lớn

D. Độ đơn sắc cao

Đáp án A
Tia laze có tính đơn sắc cao, là chùm song song, kết hợp và có cường độ lớn.
Câu 58 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Biết hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s và độ lớn cảu điện tích nguyên
tố là 1,6.10−19C. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái
dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
A. 6,5421012 Hz

B. 3,8791014 Hz

C. 4,5721014 Hz

D. 2,571.1013 Hz

Đáp án C
E − E (−1,514 + 3, 407).1, 6.10−19
f =
=
= 4,57.1014
−34
h
6, 625.10

Câu 59 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm và công suất bức xạ 2
W. Cho hằng số Plank h = 6,625.10−34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Tổng số
phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một phút xấp xỉ bằng
A. 2,9.1034

B. 5.1018

C. 4,8.1034

D. 3.1020

Đáp án D
Ta có  =

hc= 3,975.10−19 J .

Số photon nguồn phát ra trong một phút là n =

Pt= 3, 01.1020

Câu 60 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây gọi là sự phát quang ?
A. Ngôi sao băng

B. Ngọn nến

C. Đèn pin

D. Con đom đóm

Đáp án D
Phát quang ở con đom đóm là hóa phát quang.
Câu 61 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo L của êlêctrôn trong
nguyên tử Hiđrô là r. Khi êlêctrôn chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo tăng lên thêm
A. 3,75r

B. 2,25r

Đáp án A
Theo mẫu nguyên tử Bo
r = 4r0 → r0 =

r
4

C. 3r

D. 5r


Từ quỹ đạo K lên N thì bán kính tăng 15r0 =

15r
= 3, 75r.
4

Quỹ đạo

K

L

M

N

Bán kính

ro

4ro

9ro

16ro

Câu 62 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào là sai?
A. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy
B. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
C. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn
D. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng
Đáp án C
Tế bào quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 63 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Giới hạn quang điện của kim loại có công thoát A = 6, 625.10−19 J là
A. 0,275 μm

B. 0,30 μm

C. 0,25 μm

D. 0,375 μm

Đáp án B
Ta có A =

hc

0

→ 0 =

hc
= 3.10−7 m = 0,3 m .
A

Câu 64 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mức năng lượng trong các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được
xác định En =

E0
(trong đó n nguyên dương, E0 là năng lượng tương ứng với trạng thái cơ bản). Khi
n2

electron nhảy từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử Hidro phát ra bức xạ có bước sóng λ.
Nếu electron nhảy từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ phát ra sẽ là
A. 5λ/27

B. 27λ/5

C. λ/15

D. 5λ/7

Đáp án A
Ta có E2 − E3 =
→ E1 − E2 =
→  =

hc

hc=

E0 E0 5E0
36 hc

=
→ E0 =
4
9
36
5 

E
3E
hc
hc 3 36 hc
= E0 − 0 = 0 →
= .

4
4
 4 5 

5
.
27

Câu 65 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào dưới đây là sai ?
Trong hiện tượng quang dẫn
A. năng lượng cần để bứt electron ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ các photon trong vùng
tử ngoại mới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn
B. mỗi photon ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành một electron dẫn


C. là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng
D. các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện
Đáp án A
Các photon trong miền hồng ngoại cũng có thể gây ra hiện tượng quang dẫn.
Câu 66 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nguyên tử hydro bị kích thích ở trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N
sau đó chuyển về các quỹ đạo bên trong thì phát ra tối đa bao nhiêu photon ?
A. 6

B. 1

C. 4

D. 3

Đáp án A
Nguyên tử hydro bị kích thích ở trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N (n = 4) sau đó chuyển về các quỹ đạo
bên trong thì phát ra tối đa

n ( n − 1)
= 6 loại photon.
2

Câu 67 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350 μm, của đồng là 0,300 μm.
Nếu lần lượt chiếu bức xạ có bước sóng 0,320 μm vào một tấm kẽm tích điện dương và một tấm đồng
tích điện âm đặt cô lập thì
A. Tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng vẫn tích điện âm như trước
B. Điện tích dương của tấm kẽm càng lớn dần, tấm đồng sẽ mất dần điện tích âm
C. Tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng dần trở nên trung hoà về điện
D. Tấm kẽm và tấm đồng đều dần trở nên trung hoà về điện
Đáp án A
Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là λ ≤ λ0.
+) Tấm đồng sẽ không xảy ra hiện tượng quang điện do bước sóng của ánh sáng chiếu vào nhỏ hơn giới
hạn quang điện.
+) Tấm kẽm xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu ban đầu các điện tích dương "đủ lớn" thì các e sẽ không
thể bật ra được khỏi tấm kẽm. Còn nếu tấm kẽm tích điện dương chưa đủ lớn thì các e sẽ bật ra đến khi
nào điện tích tấm kẽm "đủ lớn" thì sẽ không bật ra nữa. Tóm lại điện tích tấm kẽm vẫn dương.
Câu 68 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro
được xác định bằng biểu thức En = −

13, 6
eV (n = 1,2,3…). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có
n2

năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro có thể phát ra là
A. 4,35.10−7 m

B. 0,0913 μm

C. 4,87.10−8 m

D. 0,951 nm

Đáp án D
Ta có E1 = −13, 6eV ; E2 = −3, 4eV ; E3 = −1,51eV ; E4 = −0,85eV ; E5 = −0,544eV
Nhận thấy E5 − E2 = −0,544 + 3, 4 = 2,856 eV.


→ Khi nguyên tử hấp thụ photon có năng lượng 2,856 eV sẽ chuyển từ trạng thái L lên trạng thái dừng O.
Từ trạng thái O, nguyên tử muốn bức xạ ra photon có bước sóng nhỏ nhất thì nguyên tử phải xuống trạng
thái nào đó sao cho hiệu giữa hai mức năng lượng đạt giá trị lớn nhất → nguyên tử chuyển từ trạng thái O
về K.
Khi đó ta có

hc
6, 625.10−34.3.108
=
=
= 9,514.10−8 m .
−19
E5 − E1 ( −0,544 + 13, 6 ) .1, 6.10
Câu 69 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0 và công thoát electron A0.
Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng  =

0
3

thì động năng ban đầu cực đại của

electron quang điện bằng
A. 3A0

B. A0

C.

A0
3

D. 2A0

Đáp án D
Ta có

hc=

 3 1  2hc
+ Ed max → Ed max = hc  −  =
= 2 A0 .
0
 0 0  0

hc

Câu 70 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Biểu hiện nào sau đây không phải là đặc trưng của tính chất hạt của
ánh sáng?
A. Tác dụng phát quang
B. Khả năng đâm xuyên và ion hóa
C. Tác dụng quang điện
D. Khả năng phản xạ, khúc xạ và giao thoa
Đáp án D
Khả năng phản xạ, khúc xạ và giao thoa là đặc trưng của tính chất sóng của ánh sáng.
Câu 71 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 8.1014 Hz.
Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 20 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng
A. 0,37.1019

B. 3,77.1020

C. 3,24.1019

D. 3,77.1019

Đáp án D
Năng lượng của mỗi photon là W = hf.
Số photon mà nguồn phát ra trong một giây là N =

P
= 3, 77.1019 hạt.
W

Câu 72 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Để gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại phải có
A. năng lượng phôtôn nhỏ hơn công thoát electrôn của kim loại.
B. bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại Natri.


C. bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại.
D. năng lượng phôtôn lớn hơn hoặc bằng công thoát electrôn của kim loại.
Đáp án D
Để gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại phải có năng lượng phôtôn lớn hơn hoặc
bằng công thoát electrôn của kim loại.
Câu 73 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bohr, năng lượng ở quỹ đạo dừng thứ n của
electron trong nguyên tử Hyđrô được tính bởi công thức En =

−13, 6
eV (n = 1, 2, 3…). Cho các hằng số
n2

h = 6,625.10−34 Js và c = 3.3.108 m/s. Tần số lớn nhất của bức xạ sinh ra khi electron chuyển động từ quỹ
đạo dừng bên ngoài vào quỹ đạo dừng bên trong là
A. 2,46.1015Hz

B. 2,05.1034Hz

C. 1,52.1034Hz

D. 3,28.1015Hz

Đáp án D
Tần số lớn nhất sinh ra khi electron chuyển động từ quỹ đạo dừng bên ngoài vào quỹ đạo dừng bên trong
phát ra khi electron di chuyển từ vô cực vào quỹ đạo dừng thứ nhất.
E = E − E1 =

−13, 6.1, 6.10−19

2

 13, 6.1, 6.10−19 
−18
−−
 = 2,176.10 J .
2
1E 2,176.10−18
E = hf → f = =
= 3, 28.1015 Hz.
−34
h 6, 625.10
Câu 74 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo
dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n 2 r0 , với r0= 0,53.10−10 m; n = 1, 2, 3, ... là các số nguyên
dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của
electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
A. 3v

B.

v
3

C.

v
9

D.

v
3

Đáp án D
Khi e chuyển động trên các quỹ đạo thì lực tĩnh điện Culông đóng vai trò là lực hướng tâm
k

q1q2
r2

e2
mv 2
=
k
= mv 2
r
r

ke2
v=
=e
mr

e
k
=
2
m.n r0 n

Ở quỹ đạo K thì n = 1 nên v =

k
m.r0
e
1

e
k
; Ở quỹ đạo M thì n = 3 nên v =
m.r0
3

k
m.r0


Suy ra

v 1
v
= → v =
v 3
3

Câu 75 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron
chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Khi nguyên tử nhận một năng lượng  = E N − E K thì
A. không xác định được cụ thể sự chuyển quỹ đạo của electron
B. electron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo L đến quỹ đạo M sau đó lên quỹ đạo N
C. electron chuyển lên quỹ đạo L rồi sau đó chuyển thẳng lên quỹ đạo N
D. eletron chuyển thẳng từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N
Đáp án D
Khi nguyên tử nhận một năng lượng  = E N − E K thì eletron chuyển thẳng từ quỹ đạo dừng K lên quỹ
đạo dừng N.
Câu 76 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Gọi  v , l ,  t lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh
sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có
A.  t   v  l

B.  v  l   t

C. l   t   v

D.  t  l   v

Đáp án D
Năng lượng của phôtôn =

hc
. Ta có  v   l   t nên  t  l   v


Câu 77 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về pin quang điện?
A. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong
B. Pin quang điện là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng
C. Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng
D. Pin quang điện trực tiếp tạo ra dòng điện xoay chiều công suất nhỏ
Đáp án D
Pin quang điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong, nó biến
đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Câu 78 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78μm. Chiếu vào chất
bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f 2 = 5, 0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz và
f 4 = 6, 0.1014 Hz. Biết hằng số Plăng h h = 6,625.10−34 Js; e = 1,6.10−19 C ; tốc độ ánh sáng trong chân không
c = 3.108 m / s . Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số

A. f1 và f2
Đáp án D

B. f2 và f3

C. f3và f4

D. f1và f4


Tần số giới hạn xảy ra quang dẫn f 0 =

c
3.108
=
= 3,846.1014 Hz
−6
 0 0, 78.10

Hiện tượng quang dẫn xảy ra khi   0 → f  f0
→ Hiện tượng quang dẫn xảy ra với chùm bức xạ có tần số f1 , f 4
Câu 79 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô coi êlectron chuyển động
tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Gọi v Lvà vO lần lượt là tốc
độ của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và O. Tỉ số
A. 2,5

B. 1,58

vL
bằng
vO

C. 0,4

D. 0,63

Đáp án A
Electron chuyển động tròn đêu quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện → Fd đóng vai trò là lực
hướng tâm → k

e2
v2
ke2
1
2
=
m

v
=
→v
2
r
mr
r
r

Theo mẫu nguyên tử Borh thì rn = nr02 → rO = 25r0 ; rL = 4r0


vL
=
vO

rO
rL

=

5
2

Câu 80 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về nội dung giả thuyết của Bo, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao, nguyên tử
sẽ phát ra phôtôn
B. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tố đó ở trạng thái dừng
C. Trong các trạng thái dừng,nguyên tử không hấp thụ hay bức xạ năng lượng
D. Ở trạng thái dừng khác nhau năng lượng của nguyên tử có giá trị khác nhau
Đáp án A
Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng cao sang trạng thái dừng có năng lượng thấp, nguyên tử sẽ
phát ra phôtôn có năng lượng E = En − E m
Câu 81 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một đám nguyên tử Hidro đang ở trạng thái kích thích mà electron
chuyển động trên quỹ đạo dừng O. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch
phát xạ của đám nguyên tử này có bao nhiêu vạch ?
A. 3

B. 6

C. 4

Đáp án D
Số vạch phát xạ của đám nguyên tử này là n(n – 1)/2 = 5.4/2 = 10 vạch.

D. 10


Câu 82 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Giới hạn quang điện tuỳ thuộc vào
A. điện trường giữa anôt cà catôt
B. bước sóng của anh sáng chiếu vào catôt
C. điện áp giữa anôt cà catôt của tế bào quang điện
D. bản chất của kim loại
Đáp án D
Giới hạn quang điện λ0 phụ thuộc vào bản chất kim loại chứ không phụ thuộc vào bước sóng của ánh
sáng chiếu vào catot.
Câu 83 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo dùng n trong nguyên tử Hyđrô
En = −

13, 6
(eV); n = 1,2,3.... Khi hiđrô ở trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về
n2

mức cơ bản thì phát ra bước sống của bức xạ có năng lượng lớn nhất là
A. 0,203 μm

B. 0,103 μm

C. 0,23 μm

D. 0,13 μm

Đáp án B
Bán kính quỹ đạo tăng 9 lần nên n = 3.
Bức xạ có bước sóng càng nhỏ thì mức năng lượng càng lớn.


hc −13, 6 −13, 6
=
− 2 → 13 = 0,103 µm.

32
1

Câu 84 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Người ta chiếu ánh sáng có bước sóng 3500 Ǻ lên mặt một tấm kim loại.
Các electron bứt ra với động năng ban đầu cực đại sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 9,1 cm trong
một từ trường đều có B = 1,5.10−5 T. Công thoát của kim loại có giá trị là bao nhiêu ? Biết khối lượng của
electron là me = 9,1.10−31kg
A. 2,90 eV

B. 1,50 eV

C. 4,00 eV

D. 3,38 eV

Đáp án D
Ta có Fl = Fht → evB =

mv2
eBR
→v=
= 240000m / s.
R
m

Công thoát của kim loại có giá trị
hc
mv 2
hc mv 2
= A+
→A=

= 3,38eV

2

2

Câu 85 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa
êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K là F thì khi êlectron chuyển động trên
quỹ đạo dừng M, lực này sẽ là
A. F/9
Đáp án C

B. F/16

C. F/81

D. F/25


Lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân Fn =

FM =

ke2
ke2
ke2 1
F
=
=
. 4 = 4
2
2
2
rn
( n2 r0 ) r0 n n

F
F
=
4
81
3

Câu 86 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Muốn quang phổ vạch do một khối khí hidro loãng phát ra chỉ có hai
vạch trong vùng nhìn thấy thì phải kích thích các nguyên tử hidro đến mức năng lượng ứng với quỹ đạo nào
của electron ?
A. N

B. P

C. O

D. M

Đáp án A
Điện tử chuyển từ mức trên xuống mức K thì các photon phát ra đều thuộc vùng tử ngoại, xuống mức L
thì 1 số vạch nằm trong vùng tử ngoại và một số vạch nằm trong vùng nhìn thấy, khi chuyển xuống mức
M thì photon phát ra thuộc vùng hồng ngoại.
→ Để phát ra 2 vạch trong vùng nhìn thấy (chuyển xuống mức L) thì phải kích thích nguyên tử đến mức
N.
Câu 87 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó
B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn
C. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó
D. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
Đáp án D
Chùm ánh sáng đơn sắc có cùng tần số nên năng lượng bằng nhau = hf.
Câu 88 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xãy ra hiện
tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của e quang điện đúng
bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f 2 = f1 + f vào quả cầu đó thì điện thế
cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu trên (đang trung hòa về điện) thì
điện thế cực đại của quả cầu là
A. 4V1

B. 2,5V1

C. 2V1

D. 3V1

Đáp án C
1
1
- Chiếu f1 thì: hf1 = A + mv02max = A + A = 1,5 A
2
2

Điện thế cực đại: hf1 = A + e V1 hay eV1 =

1
A
2

- Chiếu f 2 = f1 + f thì: hf 2 = hf1 + hf = A + e V2 = A + e 5V1 = A + 5.0,5 A = 3,5 A


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×