Tải bản đầy đủ

88 câu sóng ánh sáng trích từ đề thi lize vn năm 2018 image marked image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa
hai khe là 0,6 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,8 m. Biết khoảng cách
giữa hai vân sáng bậc 3 nằm về hai phía vân trung tâm bằng 5,4 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong
thí nghiệm là
A. 0,575 µm

B. 0,675 µm

C. 0,625 μm

D. 0,525 µm

Đáp án B
Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 là x = 3i − ( −3i ) = 6i = 5, 4mm → i = 0,9mm
Khoảng vân i =

D
a

→ =


ai
= 0, 675 m
D

Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Gọi nd,nt,nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối
với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng ?
B. nt  nd  nv

A. nd  nt  nv

C. nd  nv  nt

D. nv  nd  nt

Đáp án C
Ta có nd  nc  nv  nlu  nla  nch  nt
Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính
B. Hoa ̣t đô ̣ng dựa trên hiê ̣n tươ ̣ng tán sắ c ánh sáng
C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau
D. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc
Đáp án C
Ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm sáng song song.
Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng
phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe là a = 1,20 ± 0,03 (mm);
khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ± 0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16
(mm). Sai số tương đối của phép đo là
A. 5,83 %

B. 0,96 %

C. 1,60 %

D. 7,63 %

Đáp án D
Ta có bước sóng i =

D
a=

ai
D

0,16
Δi ΔD Δa
0, 05 0, 03
= +
+
= 10 +
+
= 0, 07625 = 7, 625%
Sai số tỉ đối (tương đối)
8

i
D
a
1, 6
1, 2
10
Δ


Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ. Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp
một đoạn Δa (sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi) thì tại M có vân sáng lần lượt bậc k1 và
k2. Ta có
A. 2k=k1−k2

B. 2k=k1+k2

C. k
D. k=k1+k2

Đáp án B
Ta có xM = k

D
a

= k1

D
a + Δa

= k2

D
a − Δa

axM

k =  D

( a + a ) xM → 2k = k + k

→ k1 =
1
2
D


( a − a ) xM
 k2 =


Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hiệu điện thế giữa anot và catot của ống Rơn ghen là 30 kV. Coi vận
tốc ban đầu của chùm electron phát ra từ catot bằng không (bỏ qua mọi mất mát năng lượng), biết h =
6,625.10−34 J.s; e = 1,6.10−19c. Tần số lớn nhất của tia Rơn ghen mà ống đó có thể phát ra là
A. 7,25.1018 Hz

B. 7,25.1016 Hz

C. 6. 1018 Hz

D. 6.1015 Hz

Đáp án A
hf = eU  f =

eU 1, 6.10−19.30.103
=
= 7, 25.1018 ( Hz )
−34
h
6, 625.10

Câu 7 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc trong môi
trường không khí, khoảng vân đo được bằng 1,5 mm. Nế u đặt hệ đo vào môi trường dầu trong suốt có
chiết suất bằng 1,5 thì khoảng vân đo được là
A. 1 mm

B. 2,25 mm

C. 2 mm

D. 1,5 mm

Đáp án A
Khi đặt hệ vân vào môi trường có chiết suất n thì do λ’ = λ/n nên khoảng vân i' = i/n
→ i' = 1,5/1,5 = 1 mm.
Câu 8 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thân nhiê ̣t của người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới
đây ?
A. Ánh sáng nhìn thấy B. Tia hồng ngoại

C. Tia X

Đáp án B
Cơ thể người (thường có nhiệt độ 37oC) phát ra tia hồng ngoại

D. Tia tử ngoại


Câu 9 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng với hai ánh sáng đơn sắc màu
đỏ và màu lục đồ ng thời thì khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,5 mm và 1,1 mm. Hai điểm M, N
nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6,4 mm và 26,5 mm. Trên đoạn MN, số
vân sáng màu đỏ quan sát được là
A. 28

B. 2

C. 20

D. 22

Đáp án C
+ Số vân sáng màu đỏ trên đoạn MN là số các giá trị k1 nguyên thỏa mãn điều kiện -6,4 ≤ k1i1 = 1,5.i1 ≤
26,5.
→ −4,3  k1  17, 6
Có 22 giá trị k1 thỏa mãn điều kiện → có 22 vân sáng đỏ.
+ Xác định số vân trùng:
Vị trí vân trùng xT = k1i1 = k2i2 →

k1 11 k1 = 11n
= →
k2 15 k2 = 15n

→ xT = k1i1 = 11n.1,5 = 16,5n.
Vì xM  xT  xN → −6, 4  16,5n  26,5 → −0, 4  n  1, 6
Có 2 giá trị n nguyên → có 2 vân trùng trong khoảng MN.
→ Số vân sáng màu đỏ thực tế quan sát được là 22 – 2 = 20 vân sáng.
Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một bể nước sâu 2 m chứa đầy nước. Từ không khí chiếu một chùm
ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt nước với góc tới 30o. Cho biết chiết suất của nước đối với ánh
sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1,33 và 1,345. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục
quan sát ở đáy bể là
A. 15,34 mm

B. 21,02 mm

C. 7,67 mm

D. 10,14 mm

Đáp án D
Định luật khúc xạ ánh sáng:

sin i
sin i
= n → sin r =
sin r
n

sin rd =

1
1
=
→ rd = 22o 4
2nd 2.1,33

sin rt =

1
1
=
→ rt = 21o 49
2nt 2.1,345

→ MN = h ( tan 22o 4 − tan21o 49 ) = 10,14 mm
Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sự xuấ t hiê ̣n cầ u vồ ng sau cơn mưa là do hiê ̣n tươ ̣ng


A. khúc xa ̣ ánh sáng

B. giao thoa ánh sáng C. tán sắ c ánh sáng

D. phản xa ̣ ánh sáng

Đáp án C
Sự xuấ t hiê ̣n cầ u vồ ng sau cơn mưa do hiê ̣n tươ ̣ng tán sắ c ánh sáng.
Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Nguồ n phát quang phổ vạch phát xạ là
A. các vật ở thể lỏng ở nhiệt độ thấp bị kích thích
B. các đám khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích
C. các vật ở thể khí ở áp suất bằng áp suất khí quyển
D. các vật rắn ở nhiệt độ cao
Đáp án B
Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích (khi nóng sáng
hoặc khi có dòng điện phóng qua).
Câu 13 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tia Rơn-ghen (tia X)
A. trong chân không, có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tím
B. bị lệch trong điện trường và từ trường
C. có tần số nhỏ hơn tần số tia tử ngoại
D. có tác dụng mạnh lên kính ảnh
Đáp án D
Tia Rơn-ghen (tia X) có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 14 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe he ̣p S1;S2
được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn quan sát có hiê ̣u khoảng cách
tới hai khe S2M−S1M = 3 μm thu được vân sáng. Nếu thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng có bước
sóng trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm và giữ nguyên các điề u kiê ̣n khác thì tại M có bao nhiêu vân
sáng trùng nhau ?
A. 3

B. 4

C. 6

D. 2

Đáp án B
S2 M − S1M = k  =

ax
ax
3.10−6 D
 = 3.10−6 → x =
D
D
a

Giả sử tại M là vân sáng bậc k khi chiếu ánh sáng trắng → x = k

D
a

 =

3.10−6
k

0,38    0, 76 3,9  k  7,89 →k = 4,5,6, 7

→ Có 4 điểm.
Câu 15 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Đặt một màn ảnh M vuông góc với trục chính của mô ̣t thấ u kính hô ̣i
tu ̣ mỏng tại tiêu điểm ảnh Fd′ của thấu kính đối với ánh sáng đỏ. Biết thấu kính có rìa là đường tròn đường


kínhd. Khi chiếu chùm ánh sáng trắng dạng trụ có đường kính d và có trục trùng với trục chính của thấu
kính thì kết luận nào sau đây là đúng về vệt sáng trên màn ?
A. Là một vệt sáng trắng
B. Vệt sáng trên màn có màu như cầu vồng tâm màu tím, mép màu đỏ
C. Vệt sáng trên màn có màu như cầu vồng tâm màu đỏ, mép màu tím
D. Là một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
Đáp án C

Ta có công thức tính tiêu cự của thấu kính:

1
1
1
= (n − 1)( + )
f
R1 R2

Mà nd  nc  nv  nlu  nla  nch  nt → f d  fc  fv  flu  fla  f ch  ft
Biểu diễn bằng hình vẽ, dễ thấy vệt sáng trên màn có màu như cầu vồng tâm màu đỏ, mép màu tím.
Câu 16 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiê ̣m giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắ c, khoảng cách
giữa 2 khe là a, khoảng cách từ mă ̣t phẳ ng chứa hai khe đế n màn là D, vi ̣trí của vân sáng bâ ̣c 3 trên màn
đươ ̣c xác đinh
̣ bởi công thức
A. x =

3a
D

B. x =

3
aD

C. x =

3aDD. x =

3 D
a

Đáp án D
Khoảng vân i =

λD
a

→ Vị trí vân sáng bậc 3 trên màn là x = 3i =

3 λD
.
a

Câu 17 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về ánh sáng, khẳng định nào dưới đây là sai ?
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có mô ̣t màu sắc nhất định
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính
D. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
Đáp án D


Ánh sáng trắmg là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc, trong đó có 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục,
lam, chàm, tím.
Câu 18 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sángvới bức xạ tử ngoại có
bước sóng 0,36 μm. Hai khe he ̣p cách nhau 0,6 mm. Một tấm giấy ảnh đặt song song với hai khe cách hai
khe 1,2 m. Bề rộng của miền giao thoa trên tấm giấy ảnh là 1,08 cm. Trên tấm giấy ảnh, số vạch đen do
bức xạ tử ngoại tạo ra là
A. 16 vạch

B. 17 vạch

C. 14 vạch

D. 15 vạch

Đáp án D
Tia tử ngoại làm đen giấy ảnh tạo vạch đen giao thoa như vạch sáng của ánh sáng nhìn thấy.
Khoảng vân i =
→−

D
a

= 0, 72(mm)

1, 08
1, 08
 ki 
 −7,5  k  7,5 → có 15 vạch.
2
2

Câu 19 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm
sáng lần lượt đi qua
A. hệ tán sắc (lăng kính), ống chuẩn trực, buồng tối (buồng ảnh)
B. ống chuẩn trực, buồng tối (buồng ảnh), hệ tán sắc (lăng kính)
C. ống chuẩn trực, hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh)
D. hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh), ống chuẩn trực
Đáp án C
Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua ống chuẩn
trực, hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh).
Câu 20 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiê ̣m giao thoa Y-âng, hai khe he ̣p S1 và S2 cách nhau 1,2
mm, khoảng cách từ hai khe đế n màn quan sát là 1,8 m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước
sóng λ1 và λ2. Biế t khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 của hai bức xạ là 0,72 mm, khoảng cách giữa vân
sáng bậc 3 của λ1 và vân tối thứ 3 của λ2 là 1,08 mm. Tính λ2 ( biết λ2 < λ1).
A. λ2 = 0,4 μm

B. λ2 = 0,5 μm

C. λ2 = 0,48 μm

D. λ2 = 0,42 μm

Đáp án C
Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba là d = 3i1 − 3i2 . Do 2  1  i2  i1  3i1 − 3i2 = 0, 72
Khoảng cách từ vân sáng bậc ba của λ1 và vân tối thứ 3 của λ2 là 1,08 mm là 3i1 − 2,5i2 = 1, 08 mm

3i1 − 3i2 = 0,72
Khi đó ta có hệ phương trình 
3i1 − 2,5i2 = 1,08
 0,5i2 = 0,36  i2 = 0, 72mm  2 = 0, 48 m


Câu 21 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được
vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại ?
A. gây ra hiện tượng quang điện

B. kích thích phát quang

C. hủy diệt tế bào

D. nhiệt

Đáp án B
Tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại dựa trên tác dụng
kích thích phát quang của nó.
Câu 22 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi chiếu một chùm ánh sáng trắng mảnh, hẹp đi từ thuỷ tinh ra
không khí theo hướng vuông góc với mă ̣t phân cách thì
A. chùm sáng bi ̣tán sắ c và góc khúc xạ tia tím lớn hơn góc khúc xạ tia đỏ
B. chùm sáng bi ̣tán sắ c và góc lệch của tia đơn sắc lục lớn hơn góc lệch tia đơn sắc chàm
C. chùm sáng không bi ̣tán sắ c, vẫn là chùm sáng trắng
D. chùm sáng bi ̣tán sắ c thành dải màu từ đỏ đến tím
Đáp án C
Nếu chiếu chùm sáng trắng theo hướng vuông góc với mặt phân cách thì sẽ không xảy ra hiện tượng tán
xạ ánh sáng → chùm sáng ló ra khỏi không khí vẫn là chùm sáng trắng.
Câu 23 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1,S2 được
chiếu sáng bởi nguồn sáng trắng S có bước sóng trong khoảng 0,38m 0,76m. Khoảng cách hai khe là
2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6m. Vùng giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3
có bề rộng là
A. 1,04 mm

B. 0,304 mm

C. 0,608 mm

D. 6,08 mm

Đáp án B
Bề rộng vùng giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là khoảng cách giữa vân sáng tím bậc 3
(với bước sóng t = 0,38 m ) đến vân sáng đỏ bậc 2 (với bước sóng ) ở cùng một phía so với vân sáng
trung tâm, khoảng cách đó bằng = 0,304 (mm).
Câu 24 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ1 = 0,48 μm, trên màn quan sát người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M
và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 bằng
ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ2 = 0,64 μm thì tại M và N bây giờ là hai vân tối. Số vân sáng trong
miền MN ở điề u kiê ̣n thí nghiê ̣m mới là
A. 10

B. 8

C. 11

D. 9

Đáp án D
Khi thực hiện thí nghiệm với bước sóng λ1 thì số khoảng vân là 12, bề rộng trường giao thoa là L = 12i1


Khi thực hiện thí nghiệm với bước sóng λ2, do

i1 1 48
4
=
=
 i2 = i1  L = 12i1 = 9i2
i2 2 64
3

Do M, N là các vân tối nên vân sáng gần M, N nhất cách M, N lần lượt là 0,5i2, suy ra số khoảng vân liên
tiếp cho vân sáng là L = L − 0,5i2 − 0,5i2 = 8i2  số vân sáng có trên MN là 9 vân.
Câu 25 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Quang phổ vạch là quang phổ có
A. nhiều dải màu từ đỏ tới tím, nối liền nhau một cách liên tục
B. các vạch màu riêng rẽ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối
C. nhiều dải màu từ đỏ tới tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối
D. các vạch tối riêng rẽ trên nền quang phổ liên tục
Đáp án B
Quang phổ vạch là quang phổ có các vạch màu riêng rẽ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
Câu 26 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh
sáng chiếu vào hai khe là một ánh sáng tạp sắc được tạo ra từ 4 ánh sáng đơn sắc. Trên màn, sẽ quan sát
thấy tối đa bao nhiêu vân ánh sáng khác màu ?
A. 13 vân

B. 11 vân

C. 10 vân

D. 15 vân

Đáp án D
Số vân sáng khác màu tối đa là C41 + C42 + C43 + C44 = 4 + 6 + 4 + 1 = 15 vân.
Câu 27 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng
phương pháp giao thoa khe Yâng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,20 ± 0,03 (mm);
khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ±0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm).
Sai số tương đối của phép đo là
A. 5,83%

B. 7,63%

C. 0,96%

D. 1,60%

Đáp án B
Ta có bước sóng i =

D
a

=

ai
D

0,16
Δi ΔD Δa
0, 05 0, 03
= +
+
= 10 +
+
= 0, 07625 = 7, 625%
Sai số tỉ đối (tương đối)
8

i
D
a
1, 6
1, 2
10
Δ

Câu 28 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra
đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1=0,42μm và λ2=0,66μm. Trên màn quan sát, trong khoảng
giữa hai vân sáng liên tiếp có màu cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng của bức xạ λ1 và bức xạ λ2
lần lượt là
A. 5 và 3

B. 12 và 8

C. 11 và 7

D. 10 và 6


Đáp án D
Cùng màu vân trung tâm → x1 = x2 → k11 = k2 2 

k1 2 11
=
=
k2 1 7

→ Số vân của bức xạ 1 được tính từ 1 đến 10 → Có 10 vân
→ Số vân của bức xạ 2 được tính từ 1 đến 6 → Có 6 vân.
Câu 29 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kế t hơ ̣p A
và B cách nhau 20 cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O là
1,5 cm dao động với biên độ cực tiểu. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường elip thuộc mặt
nước nhận A và B làm hai tiêu điểm là
A. 14 điểm

B. 13 điểm

C. 26 điểm

D. 28 điểm

Đáp án C
Hai nguồn A và B dao động ngược pha thì tại điểm bất kì trên đường thẳng nối A với B, cách A một
khoảng d1 và cách B một khoảng d2 sẽ có vân có biên độ dao động cực tiểu khi d2 − d1 = k  (k nguyên)
(1) và d 2 + d1 = AB = 20 cm (2).
Với k = 0 thì d2 = d1 = 10 cm → vân chính giữa qua O là một vân có biên độ dao động cực tiểu.
M gần O nhất có biên độ cực tiểu thì M thuộc vân cực tiểu thứ nhất, ta lấy k = 1  d2 − d1 = 
 ( MO + OB) − (OA − MO) =    = 2OM = 3 cm.

Lấy (1) + (2) theo vế ta được d 2 =

k  AB
+
= 1,5k + 10(cm) (cm)$
2
2

Ta có 0  d2  AB  0  1,5k + 10  20  −6, 67  k  6, 67  k = 0, 1, 2,........., 6  có 13 vân cực
tiểu, mỗi vân cắt đường elip tại hai điểm,suy ra số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường elip là
26.
Câu 30 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng
B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính
D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính
Đáp án B
Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 31 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ
A. chứa các vạch có cùng độ sáng, màu sắc khác nhau
B. gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp nhau trên quang phổ
C. chứa rất nhiều các vạch màu


D. gồ m các va ̣ch sáng nằ m xen kẽ những khoảng tối
Đáp án D
Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồ m các va ̣ch sáng nằ m xen kẽ những khoảng tối.
Câu 32 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một lăng kính có góc chiết quang là A =80. Chiếu một tia ánh sáng
trắng vào mặt bên, gần sát góc chiết quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân
giác của góc chiết quang A. Đặt màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phân giác của lăng kính
và cách mặt phân giác này 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54.
Độ rộng của vùng quang phổ liên tục trên màn quan sát là
A. 11,23 mm

B. 9,65 mm

C. 8,42 mm

D. 10,82 mm

Đáp án A
Dd = (nd − 1)8 = 4 ; Dt = (nt − 1)8 = 4,32

Độ rộng vùng quang phổ được tính
MN = HM − HN = AH ( tan Dt − tan Dd )
= 2 ( tan 4,32 − tan 4) = 8, 42.10−3 m = 11, 23 mm

Câu 33 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu
bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có
vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,45 μm và 0,60 μm

B. 0,40 μm và 0,60 μm

C. 0,48 μm và 0,56 μm

D. 0,40 μm và 0,64 μmm

Đáp án B
Ta có điều kiện để có vân sáng tại x = 3 mm là 3 mm = k
 =

D
a

3a (  m) 1, 2
=
2k
k

Do 0,38    0, 76  0,38 

1, 2
 0, 76
k

→ k = 2; k = 3 →  = 0, 4  m;  = 0, 6  m

Câu 34 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trường hợp nào dưới đây không xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng ?
Chiếu chùm tia sáng mặt trời rất hẹp, song song
A. qua một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí


B. qua một tấm thủy tinh có hai mặt song song theo phương không vuông góc với mặt thủy tinh
C. từ nước ra không khí theo phương pháp tuyến của mặt nước
D. từ không khí vào nước theo phương không vuông góc với mặt nước
Đáp án C
Khi chiếu tia sáng từ nước ra không khí theo phương pháp tuyến với mặt nước thì góc tới i = 00 → góc
khúc xạ r = 00 → tia sáng truyền thẳng, không xảy ra tán sắc.
Câu 35 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách
nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe
được chiếu bằng bằng bức xạ có bước sóng 0,6 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M
trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có
A. vân sáng bậc 6

B. vân sáng bậc 2

C. vân tối thứ 3

D. vân sáng bậc 3

Đáp án D
Ta có i =

D
a

=

0, 6.10−6.1,5
= 1,8.10−3 m = 1,8 mm.
−3
0,5.10

→ x/i = 5,4/1,8 = 3 → x = 3i. Vậy tại M là vân sáng bậc 3.
Câu 36 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khi màn quan sát
cách màn chắn chứa hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân giao thoa. Dời màn quan sát
đến vị trí cách màn chắn chứa hai khe một đoạn D2 thì người ta nhận được một hệ vân khác trên màn mà
vị trí vân tối thứ k trùng với vị trí vân sáng bậc k của hệ vân ban đầu. Tỉ số

A.

k
2k − 1

B.

2k
2k − 1

C.

2k − 1
k

D2

D1

D.

2k
2k + 1

Đáp án B
Vị trí vân sáng bậc k: xs ,k = k
Do xs ,k = xt ,k 

 D1

1   D2

; Vị trí vân tối thứ k: xt ,k =  k − 
.
a
2 a


k  D1 
D
1   D2
2k
.
= k − 
→ 2=
a
2 a
D1 2k − 1


Câu 37 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi
trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng vàng bằng
một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím
chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là
A. hai chùm tia sáng: màu lục và màu tím
B. ba chùm tia sáng: màu đỏ, màu lục và màu tím
C. chùm tia sáng màu đỏ


D. chùm tia sáng màu lục
Đáp án C
Gọi n là chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc thì nsini = sinr.
Mà nd  nv  nl  nt → rd  rv  rl  rt
Theo giả thiết của đề bài thì tia ló ứng với tia tới màu vàng đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường nên
trong các chùm tia màu đỏ, màu lục và màu tím thì chỉ có tia màu đỏ là xảy ra khúc xạ → chùm tia sáng
ló ra ngoài không khí là chùm tia sáng màu đỏ.
Câu 38 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng. Sử dụng ánh
sáng trắng với bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 3 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Độ rộng quang phổ bậc ba trong
trường giao thoa là
A. 0,18 mm

B. 0,27 mm

C. 0,57 mm

D. 0,36 mm

Đáp án C
Độ rộng quang phổ bậc k là d = k

(d − t ) D
a

→ Độ rộng quang phổ bậc ba trong trường giao thoa là d = 3

(0, 76 − 0,38).1,5
= 0,57 mm
3

Câu 39 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 1mm và
cách màn quan sát 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai thành phần đơn sắc đỏ và lục có bước
sóng lần lượt là 750nm và 550nm. Biết rằng khi hai vân sáng của hai ánh sáng đơn sắc chồng chập lên
nhau sẽ cho vân màu vàng. Hai điểm M và N nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần
lượt là 6,4mm và 26,5mm. Trên đoạn MN, số vân màu vàng quan sát được là
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đáp án D
Ta có: x1 = k1

1 D
a

; x2 = k2

2 D
a

Khi 2 vân sáng trùng nhau thì x = x1 =x2  k11 = k2 2 

k1 2 11 11n
=
=
=
k2 1 15 15n

 k = 11n
 1
với n = 0; 1; 2......
 k2 = 15n
→x =

k11 D 11n.0, 75.2
=
= 16,5n (mm)
a
1

Do M, N nằm về hai phía của vân trung tâm nên ta có: −6, 4  16,5n  26,5
 − 0,38  n  1, 6  k = 0;1


→ trên đoạn MN có hai vân sáng màu vàng.
Câu 40 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định trong chân không
C. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau
D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính
Đáp án C
Vì v = c/n, mà chiết suất của môi trường với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau nên vận tốc
truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là khác nhau.
Câu 41 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu
bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có
vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,40 μm và 0,60 μm

B. 0,40 μm và 0,64 μmm

C. 0,48 μm và 0,56 μm

D. 0,45 μm và 0,60 μm

Đáp án A
Ta có điều kiện để có vân sáng tại x = 3 mm là 3 mm = k
 =

D
a

3a (  m) 1, 2
=
2k
k

Do 0,38    0, 76  0,38 

1, 2
 0, 76
k

→ k = 2; k = 3 →  = 0, 4  m;  = 0, 6  m

Câu 42 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thực hiện giao thoa khe Y-âng với nguồn ánh sáng có bước sóng λ,
khoảng cách giữa hai khe tới màn là D trong môi trường không khí thì khoảng vân là i. Khi chuyển toàn
bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra
xa hay lại gần một khoảng bao nhiêu ?
A. Ra xa thêm 3D/4

B. Lại gần thêm D/3

C. Ra xa thêm D/3

D. Lại gần thêm 3D/4

Đáp án C
Khoảng vân trong không khí i =

D
a

, khi hệ thống đặt trong nước thì: i =

Để i = i’ thì D thay đổi đến giá trị D’, ta có:
Vậy cần dịch ra xa thêm .

D
a

=

 D
an

→ D = nD =

4D
3

D
an


Câu 43 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm.
Tia X có bước sóng ......... bước sóng của tia tử ngoại nên nó truyền đi với vận tốc ...........vận tốc của tia
tử ngoại.
A. ngắn hơn, nhỏ hơn B. dài hơn, nhỏ hơn

C. ngắn hơn, lớn hơn D. dài hơn, lớn hơn

Đáp án C
Tia X có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại nên nó truyền đi với vận tốc lớn hơn vận tốc của
tia tử ngoại.
Câu 44 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng đơn sắc màu lam
là n1 = 1,3371 và chiết suất tỉ đối của thủy tinh so với nước là n = 1,13790. Nếu vận tốc ánh sáng lam khi
truyền trong không khí là c = 3.108 m/s thì vận tốc ánh sáng lam khi truyền trong môi trường thủy tinh
xấp xỉ bằng
A. 1,97.108 m/s

B. 3,52.108 m/s

C. 2,56.108 m/s

D. 2,24.108 m/s

Đáp án A
Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng màu lam là n2 = n1.n = 1,52
→ Vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh là v =

c
= 1,97.10−8 m / s.
n2

Câu 45 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai
khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn
sắc có bước sóng 1 = 0, 4 m; 2 = 0,5 m; 3 = 0, 6 m. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một
vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm là
A. 18 mm

B. 9 mm

C. 8 mm

D. 12 mm

Đáp án B
Ta có 151 = 122 = 103
Khoảng vân trung của 3 bức xạ là iT =

D
a

=

151.D 15.0, 4.10−6.1
=
= 3.10−3 m
−3
a
2.10

→ khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm là x = 3iT = 9mm.
Câu 46 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng khi qua một lăng kính,
A. tia màu vàng bị lệch nhiều hơn tia màu lục
B. tia màu tím bị lệch nhiều hơn tia màu chàm
C. tia màu cam bị lệch nhiều hơn tia màu vàng
D. tia màu tím có góc lệch nhỏ nhất
Đáp án B
Ta có góc lệch D = (n – 1 )A và nt  nch  nla  nlu  nv  nc  nd


→ tia tím có góc lệch lớn nhất
→ tia màu tím lệch nhiều hơn tia màu chàm
→ tia màu cam lệch ít hơn tia màu vàng
→ tia màu vàng lệch ít hơn tia màu lục.
Câu 47 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1;S2 được
chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì tại vị trí điểm M trên màn quan sát với S2M−S1M = 3μm
thu được vân sáng. Nếu thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm
và các điều kiện khác được giữ nguyên thì tại M số bức xạ cho vân sáng là
A. 3

B. 2

C. 4

D. 6

Đáp án C
S2 M − S1M = k  =

ax
ax
3.10−6 D
 = 3.10−6 → x =
D
D
a

Giả sử tại M là vân sáng bậc k khi chiếu ánh sáng trắng → x = k

D
a

 =

3.10−6
k

0,38    0, 76 3,9  k  7,89 →k = 4,5,6 . Có 4 bức xạ cho vân sáng tại M.

Câu 48 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc trong
không khí, tại điểm M trên màn ảnh ta được vân sáng bậc 4. Giả sử thực hiện thí nghiệm giao thoa với
ánh sáng đơn sắc đó trong chất lỏng có chiết suất n = 1,25 thì tại điểm M trên màn ảnh ta thu được
A. vân tối thứ năm kể từ vân sáng chính giữa B. vẫn là vân sáng bậc 4
D. vân tối thứ tư kể từ vân sáng chính giữa

C. vân sáng bậc 5
Đáp án C
Ta có x = xS 4 = 4

D
a

 =

a.x
4D

Trong môi trường chiết suất n = 1,25

4

D


i D
x
   =  i = =
 k = = a = 4n = 4.1, 25 = 5
D
n
n a.n
i
a.n
Vậy tại điểm M vân sáng bậc 4 chuyển thành vân sáng bậc 5.
Câu 49 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách giữa
hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời
hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,64 µm và λ2 = 0,48 µm. Trong khoảng rộng L trên màn đếm được 7 vân
sáng có màu trùng màu với vân trung tâm, hai trong 7 vân sáng đó nằm ở ngoài cùng của khoảng L. Độ
rộng của khoảng L trên màn là
A. 26,88 mm

B. 23,04 mm

C. 11,52 mm

D. 13,44 mm


Đáp án B
Ta có i =

D
a

→ i1 =

1 D
a

= 1, 28mm; i2 = 0,96mm.

Vị trí vân trùng của hai vân sáng x = k1i1 = k2i2 → 1, 28k1 = 0,96k2 → 4k1 = 3k2
Khoảng vân trùng là iT = 3i1 = 4i2 = 3,84mm
Trong khoảng L có 7 vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm (2 vân nằm ngoài cùng)
→ L = 6iT = 23,04 mm.
Câu 50 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu một tia sáng hẹp gồm ba thành phần đơn sắc màu lục, màu
chàm, và màu cam từ nước ra không khí theo phương không vuông góc với mặt nước sao cho không xảy
ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Từ mặt nước đi lên ta lần lượt gặp các tia
A. màu lục, màu cam, màu chàm

B. màu lục, màu chàm, màu cam

C. màu chàm, màu lục, màu cam

D. màu cam, màu lục, màu chàm

Đáp án C
Do chiết suất của nước đối với các tia tăng theo thứ tự ndc  nt  nc → rc  rt  rch
→ Đi từ mặt nước lên ta lần lượt gặp các tia chàm, lục, da cam.
Câu 51 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng
thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,38 µm; 0,57 µm và 0,76 µm. Trên màn, trong khoảng
giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân
sáng là
A. 8

B. 10

C. 4

D. 7

Đáp án C
Ta có 1 : 2 : 3 = 0,38 : 0,57 : 0, 76 = 2 : 3: 4 → BCNN là 12
→ Trong khoảng giữa hai vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm có:
- 5 vân sáng 1 ; 3 vân sáng 2 , 2 vân sáng 3 .
- BCNN ( 1 , 2 ) là 6 → có 1 vân trùng đôi của ( 1 , 2 )
- BCNN ( 1 , 3 ) là 4 → có 2 vân trùng đôi của ( 1 , 3 )
- BCNN ( 2 , 3 ) là 12 → không có vân trùng đôi của ( 2 , 3 )
→ Trong khoảng giữa hai vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm có 5 + 3 + 2 – 2(1 + 2 + 0) = 4 vân
sáng đơn sắc.
Câu 52 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 khi truyền trong môi trường có
chiết suất n1. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó khi truyền trong môi trường có chiết suất n2 là


A. 1

B. 1

n

C. 1  2 − 1
 n1 

n1
n2

D. 1

n2
n1

Đáp án B
Ánh sáng đơn sắc trong chân không có bước sóng là λ thì

1 =


n1

, 2 =


n2

1
2

→ n11 = n22 → n2 = n1

Câu 53 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc song song màu vàng theo phương
vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là mặt bên thứ hai. Nếu chiếu chùm sáng song
song gồm bốn ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, lam và tím thì các tia ló ra ở mặt bên thứ hai là tia
A. lam và tím

B. cam và tím

C. cam, lam và tím

D. cam và đỏ

Đáp án D
Góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ hai là sin igh =
→ sin i 

1
nv

1
thì tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
nv

Ta có sin i =

1
n

Mà nd  nc  nv  nlu  nla  nch  nt →

1
1
1
1
1
1
1
  nd nc nv nlu nla nch nt

→ Chiếu bốn ánh sáng đỏ, cam, lục, tím thì có tia cam và tia đỏ ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
Câu 54 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm
với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải
dài trên bề rộng 9 mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2
thì người ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng
trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm, bước sóng của bức xạ λ2

A. 0,38 μm

B. 0,65 μm

C. 0,76 μm

D. 0,4 μm

Đáp án D
Ta có: 5i1 = 9 → i1 = 1,8mm
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là itrung =

10,8
= 3, 6
3

Dễ thấy 3,6 = 2.1,8 → Vị trí cùng màu vân trung tâm và gần vân trung tâm nhất ứng với vân sáng bậc 2
của 1


Điều kiện vân trùng là k1i1 = k2i2 hay k11 = k22 → 2 =

k11
2.0, 6 1, 2
=
(với k2  Z + , k2 không chia
=
k2
k2
k2

hết cho 2)
Từ các đáp án → 2 = 0,4 µm là thỏa mãn.
Câu 55 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng
có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 300 thì thu được dải màu ở đáy bể có bề rộng 1,5 cm. Biết chiết suất
của chất lỏng đối với ánh sáng tím là 1,45 và đối với ánh sáng đỏ là 1,41; chiều sâu nước trong bể là
A. 1,12 m

B. 1,45 m

C. 1,26 m

D. 1,53 m

Đáp án C
Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sini = nsinr.
Góc khúc xạ với ánh sáng đỏ và tím rd, rt
→ sin i = nd sinrd → sinrd =

sin 30o
→ rd = 20,8
1, 41

sin 30o
sin i = nt sinrt → sinrt =
→ rd = 20, 2
1, 45

Độ sâu nước là h thì bề rộng dải quang phổ dưới đáy chậu là L = h ( tanrd − tanrt ) = 1,5cm → h 126cm
Câu 56 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, lúc đầu thí
nghiệm được thực hiện trong không khí (chiết suất của không khí coi bằng 1). Đánh dấu hai điểm M và N
ở hai bên của vân trung tâm sao cho tại M, N là hai vân sáng bậc 5 trên màn. Sau đó nhúng toàn bộ thí
nghiệm trên vào nước (chiết suất của nước đối với ánh sáng làm thí nghiệm là n = 4/3), số vân sáng trên
đoạn MN lúc này là
A. 14

B. 15

C. 13

D. 12

Đáp án C
Gọi i và i’ lần lượt là khoảng vân khi thí nghiệm giao thoa thực hiện trong không khí và trong nước
⇒  MN = 10i →

MN 10i
i 5 5c / f 5c
=
= 5. =
=
=
= 5n = 5.4 / 3 = 6, 67 (λ, λ′ là bước sóng ánh sáng
2i
2i
i   v / f
v

trong không khí và trong nước)
→ số vân sáng trên đoạn MN khi thí nghiệm giao thoa thực hiện trong nước là 2.6 + 1 = 13.
Câu 57 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,75 μm và 0,5 μm
vào hai khe I – âng cách nhau 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,2 m. Trên
màn hứng vân giao thoa rộng 10 mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân
sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm (kể cả vân sáng trung tâm) ?
A. 5

B. 4

C. 3

D. 6


Đáp án A
Ta có khoảng vân ứng với hai bức xạ là i1 =

1 D
a

= 1,125mm; i2 =

2 D
a

= 0, 75mm.

Vị trí vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm thỏa mãn điều kiện
x = k1i1 = k2i2  x = 1,125k1 = 0, 75k2 → 3k1 = 2k2

→ iT = 2i1 = 3i2 = 2, 25mm

 L 
Trên màn, số vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm là N = 2   + 1 = 5 vân sáng.
 2iT 
Câu 58 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và
lam từ không khí tới mặt nước thì
A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam
C. chỉ có tia vàng bị khúc xạ, còn tia lam bị phản xạ toàn phần
D. chùm sáng bị phản xạ toàn phần
Đáp án B
Ta có góc tới i bằng nhau mà nv  nl → rv  rl → so với phương tia tới tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia
khúc xạ lam.
Câu 59 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y– âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1,S2 được
chiếu sáng bởi nguồn sáng trắng S có bước sóng nằm trong khoảng 0,38m 0,76m. Khoảng cách hai khe là
2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m. Vùng giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc
3 có bề rộng là
A. 6,08 mm

B. 1,04 mm

C. 0,608 mm

D. 0,304 mm

Đáp án D
Bề rộng vùng giao nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là khoảng cách giữa vân sáng tím bậc 3
(với bước sóng λt =0,38 μm) đến vân sáng đỏ bậc 2 (với bước sóng ) ở cùng một phía so với vân sáng
trung tâm, khoảng cách đó bằng = 0,304 (mm).
Câu 60 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai
khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có
bước sóng λ1= 0,6μm và λ2= 0,5 m vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai
bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Trên khoảng rộng L = 28 mm miền có giao thoa ánh sáng đối xứng
nhau qua vân sáng chính giữa có bao nhiêu vân trùng?
A. 5
Đáp án A

B. 4

C. 6

D. 7


Các bức xạ đều cho vân sáng bậc k = 0 tại tại O ⇒ vân trung tâm O là một vân trùng. Tại điểm M ≠ O
trên màn vân sáng của hai bức xạ trùng nhau thì ta có OM = k1i1 = k2i2 (k1, k2 nguyên dương)
⇒ k11 = k2 2 

k1 2 5
=
=  k1 chia hết cho 5,k2 chia hết cho 6.
k2 1 6

Vân trùng gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng
i = k1min .i1 = 5.

1 D
a

= 6mm , các vân trùng nằm phân bố đều đặn trên màn và khoảng cách giữa hai vân

trùng liên tiếp bằng i’= 6 mm.
Ta có

L
= 2,33
2.i

L
→ số vân trùng của hai bức xạ trên màn bằng n = 2.   + 1 = 2.2 + 1 = 5 vân.
 2i 
Câu 61 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một lăng kính có góc chiết quang bằng 8o, làm bằng thủy tinh có chiết
suất đối với ánh sáng đỏ là 1,50 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Chiếu tới lăng kính một chùm sáng trắng,
hẹp, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Góc giữa tia sáng đỏ và tia sáng
tím sau khi ra khỏi lăng kính là
A. 0,32 rad

B. 28,8’

C. 19,2’

D. 3,2o

Đáp án C
Góc giữa tia sáng đỏ và tia sáng tím sau khi ra khỏi lăng kính là

D = A ( n t − n d ) = 8 (1,54 − 1,5) = 0,32 = 19, 2
Câu 62 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Giao thoa bằng khe Y – âng với ánh sáng đơn sắc. Khi khoảng cách từ
hai khe đến màn là D thì tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 8. Nếu tịnh tiến màn xa hai khe thêm một
đoạn 80 cm dọc theo trung trực của hai khe thì tại M là vân tối thứ 6. Khoảng cách D bằng
A. 176 cm

B. 220 cm

C. 150 cm

D. 200 cm

Đáp án A
Ban đầu tại M là vân sáng bậc 8 → OM = 8i = 8λD/a.
Sau khi dịch chuyển tại M là vân tối thứ 6 → OM = 5,5i’ = 5,5.λ.D’/a


8D 5,5D
=
→ 8D = 5,5D → 8D = 5,5(80 + D)
a
a

→ D = 176 cm.
Câu 63 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với đồng thời hai bức xạ
đơn sắc có bước sóng 1 = 0, 6 µm và λ2. Khoảng cách hai khe là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng
chứa hai khe đến màn là D = 1 m. Cho biết trong bề rộng của vùng giao thoa trên màn bằng 24 mm có tất cả


17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tìm λ2, biết hai trong ba vạch trùng
nhau nằm ngoài cùng của vùng giao thoa.
A. 540 nm

B. 420 nm

C. 480 nm

D. 760 nm

Đáp án C
Ta có i = (λD)/a → i1 = 3 mm.
Bề rộng giao thoa L = k1i1 = 24 mm → k1 = 8. Vậy có 9 vân sáng ứng với ánh sáng có bước sóng λ1.
Có 17 vân sáng, 3 vân trùng nằm ở ngoài cùng → số vân sáng ứng với ánh sáng có bước sóng λ2 là 11
vân. → k2 = 10.
→ 24 = k2i2 = 10i2 → i2 = 2,4 mm.
→ 2 =

ai 2
= 0, 2.10−3.2, 4.10−3 = 480nm
D

Câu 64 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một ánh sáng đơn sắc màu lam có tần số f được truyền từ chân không
vào một chất lỏng có chiết suất 1,7 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
A. màu lam và tần số f

B. màu cam và tần số f

C. màu cam và tần số 1,7f

D. màu lam và tần số 1,7f

Đáp án A
Ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì màu sắc và tần số không đổi →
trong chất lỏng trên ánh sáng có màu lam và tần số f.
Câu 65 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc, khoảng
cách giữa hai khe sáng là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2,5 m.
Trên màn quan sát, khoảng cách lớn nhất từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 4 là 6,875 mm. Bước sóng của
ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là
A. 480 nm

B. 750 nm

C. 550 nm

D. 600 nm

Đáp án D
Khoảng cách lớn nhất từ giả thiết nghĩa là khoảng cách từ vân sáng bậc 2 (nửa trên) đến vân tối thứ 4
(nửa dưới)

11 D
2ad 2.1, 2.10−3.6,875.10−3
d = x 2 + x 4 = 2i + 3,5i = 5,5i =
=
=
= 600nm
2 a
11D
11.2,5


Câu 66 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng
trắng có bước sóng trong khoảng 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm, hai khe hẹp cách nhau 1 mm thì bề rộng quang phổ
bậc 1 đo được là 0,38 mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn
đo được là 0,57 mm. Màn đã dịch chuyển một đoạn
A. 55 cm
Đáp án C

B. 60 cm

C. 50 cm

D. 45 cm


Ta có khoảng vân i =

D
a

→ Ban đầu bề rộng quang phổ bậc 1 là
L=

D
D
(  d −  t )  0,38.10−3 = −3 ( 0, 76 − 0,38) .10−6
a
10

Lúc sau L =

D
D
(  d −  t )  0,57.10−3 = −3 ( 0, 76 − 0,38 ) .10−6 → D = 1,5m → D’ = 1,5 m.
a
10

→ màn đã dịch chuyển một đoạn ∆D = D’ – D = 0,5 m = 50 cm.
Câu 67 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí bằng khe Y-âng với một
bức xạ đơn sắc thì thu được hệ vân giao thoa với khoảng là i. Đưa toàn bộ hệ giao thoa trên vào môi trường
chất lỏng trong suốt có chiết suất n thì thu được hệ vân giao thoa với khoảng vân là i′. Để khoảng vân không
thay đổi so với lúc trước (i′ = i) thì phải thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp như thế nào so với lúc ban
đầu ?
A. Giảm n2 lần

B. Giảm n lần

C. Tăng n lần

D. Tăng n2 lần

Đáp án B
Ta có λ’ = λ/n.
Mà i = λD/a → i’ = i/n.
→ để i không đổi thì phải giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp n lần.
Câu 68 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2
mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76
μm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rộng là
A. 1,52 mm

B. 0,76 mm

C. 0,38 mm

D. 1,14 mm

Đáp án C
Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 là vùng quang phổ trải từ bậc 3 màu tím tới bậc 2 màu đỏ

→ x =

(2d − 3t ) D (2.0,76 − 3.0,38).2
=
= 0,38 mm.
a
2

Câu 69 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng
ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng
đơn sắc có bước sóng 0,75 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác ?
A. 8

B. 7

C. 4

D. 3

Đáp án D
Ta có: xs 4 = 4.

0, 75.D
.D
4.0, 75
= k.
→ 0,38   =
 0, 76 → 3,94  k  7,89 → k = 4,5, 6, 7.
a
a
k


→ Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 µm còn có 3 vân sáng nữa của các
ánh sáng đơn sắc khác (ứng với k = 5, 6, 7).
Câu 70 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. Nguồn sáng
phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng là λ1 và λ2. Trong đoạn MN trên màn người ta
quan sát được 10 vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ λ1, 5 vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ λ2 và tổng cộng có
21 vân sáng, tại M và N là hai vân sáng có màu giống màu vân trung tâm. Tỉ số
A. 2/3

B. 3/2

C. 2

1
bằng
2

D. 21/15

Đáp án A
Số vân sáng trùng 2 là N12 = 21 − 10 − 5 = 6 vân sáng.
Nếu chỉ dùng ánh sáng có bước sóng λ1 thì trên đoạn MN có 10 + 6 = 16 vân sáng → MN = 15i1
Nếu chỉ dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì trên đoạn MN có 5 + 6 = 11 vân sáng → MN = 10i2
→ 15i1 = 10i2 →

i1 2 1
= =
i2 3 2

Câu 71 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi
A. nung nóng một chất khí ở áp suất thấp
B. nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí
C. nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn
D. nung nóng một chất lỏng
Đáp án A
Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích.
Câu 72 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một lăng kính có góc chiết quang là A=80. Chiếu một tia ánh sáng
trắng vào mặt bên, gần sát góc chiết quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân
giác của góc chiết quang A. Đặt màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phân giác của lăng kính
và cách mặt phân giác này 1,5 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54.
Độ rộng của vùng quang phổ liên tục trên màn quan sát là
A. 7,82 mm

B. 10,08 mm

C. 8,42 mm

D. 4,65 mm

Đáp án C
Dd = (nd − 1)80 = 40 ; Dt = (nt − 1)80 = 4,320

Độ rộng vùng quang phổ được tính
MN = HM – HN = AH(tanDt – tanDd) = 1,5(tan4,32o– tan4o) = 8,42.10−3 m = 8,42 mm.


Câu 73 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn
sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân là i. Nếu tăng khoảng cách hai khe thêm 6% và giảm khoảng cách từ
hai khe đến màn bớt đi 4% so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm 9%

B. giảm 2%

C. giảm 9,44%

D. giảm 10%

Đáp án C
Công thức xác định khoảng vân i =


D
a

i2 D2 a1 96 100
=
=
= 0,9056 → i2 = 90,56%i1 → i giảm 9,44%.
i1 D1 a2 100 106

Câu 74 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chiếu ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm) vào hai khe trong thí
nghiệm Y – âng. Tại vị trí ứng với vân sáng bậc 3 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 μm còn có vân
sáng của ánh sáng có bước sóng
A. 0,4 μm

B. 0,55 μm

C. 0,72 μm

D. 0,64 μm

Đáp án C
Vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng có bước sóng 0,48 μm là x = 3

D
a

Bức xạ cho vân sáng tại vị trí x thì phải thỏa mãn điều kiện x = k .

= 3.0, 48

D
D
x
→ =
a
a 1, 44

D
x
= k .
→ k  = 1, 44 (k nguyên)
a
1, 44

Do k nguyên và 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm nên → λ = 0,72 μm là thỏa mãn.
k

1

2

3

4

λ

1,44

0,72

0,48

0,36

Câu 75 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật bị nung nóng không thể phát ra
A. Tia hồng ngoại.

B. Tia X.

C. Tia tử ngoại.

D. Ánh sáng nhìn thấy.

Đáp án B
Một vật nung nóng có thể phát ra tia hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
Câu 76 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được
chiếu bởi bức xạ bước sóng λ1 = 0,6m và sau đó thay bức xạ λ1 bằng bức xạ có bước sóng λ2 . Trên màn
quan sát người ta thấy, tại vị trí vân tối thứ 5 của bức xạ λ1 trùng với vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ

λ2 .λ2 có giá trị là
A. 0,54μm.
Đáp án A

B. 0,57μm.

C. 0,60μm.

D. 0,67μm.


Theo bài ra ta có 4,5i1 = 5i2 → 4,5 λ1 = 5 λ2 → λ2 =

4,5
λ1 = 0,54 μm.
5

Câu 77 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng có
bước sóng trong khoảng 0,38 μm đến 0,76 μm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được là 0,38 mm. Dịch
màn rời xa mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,551
mm. Độ dịch chuyển của màn bằng
A. 38 cm.

B. 45 cm.

C. 40 cm.

D. 50 cm.

Đáp án B
Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu và lúc sau là L = 1.
→ 0,38 +

Δλ ( D + x )
ΔλD
= 0,55
= 0,38 ; L  = 1.
a
a

( 0, 76 − 0,38) x = 0,551 → x = 0, 45 = 45 cm.
1

Câu 78 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách
nhau a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn D = 2 m. Nguồn S phát ra đồng thời ba ánh
sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,5 μm, λ3 = 0,6 μm chiếu vào hai khe S1S2 . Trên
màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20 cm. Trên màn quan sát có tổng cộng bao nhiêu vân
sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thoa ?
A. 8 vân.

B. 10 vân.

C. 9 vân.

D. 11 vân.

Đáp án C
Màu sắc của vân trung tâm được tạo thành do sự chồng chập của ba ánh sáng đơn sắc λ1 ,λ2 ,λ3 .
Vậy toạ độ những vân sáng cùng màu vân trung tâm thoả mãn

x = k1i1 = k2 i2 = k3i3 với i1 =

λ1 D 0, 4.10−3.2
=
= 1, 6.10−3 m = 1, 6mm.
−3
a
0,5.10

→ k1 λ1 = k 2 λ2 = k3 λ3
→ 4k1 = 5k2 = 6k3 hay 22 k1 = 5k2 = 2.3k3
Bội số chung nhỏ nhất của các số này là 22.3.5.k1 k2 k3 = 60n với n là số nguyên.
Vậy ta có bảng như hình.
n

1

2

3

4

………….

k1

15

30

45

60

………….

k2

12

24

36

48

………….

k3

10

20

30

40

………….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×