Tải bản đầy đủ

25 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ THẦY NGUYỄN THÀNH NAM 2018 image marked image marked

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Câu 1(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở
trong r, điện trở ngoài R. Biểu thức định luật ôm cho toàn mạch là
A. I =

E
r+R

B. I =

E
r−R

C. I =

Er
r+R

D. I =

E

R

Đáp án A
Biểu thức định luật ôm cho mạch kín có I =

E
r+R

Câu 2(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đơn vị của suất điện động là
A. ampe (A).

B. vôn (V).

C. fara (F).

D. vôn/mét (V/m).

Đáp án B
Đơn vị của suất điện động là vôn (V)
Câu 3(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đặt một hiệu điện thế U vào một điện trở R thì dòng điện chạy
qua có cường độ dòng điện I. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở không được tính bằng công thức nào
trong các công thức dưới đây?
A. P = I2 R

C. P = UI

B. P = UI 2

D. P = U 2 / R

Đáp án B
Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P = UI = I 2 R =

U2
R

Câu 4(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động

E = 12V , điện trở trong r = 2, 5 , mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5  mắc nối tiếp với điện trở R.
Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là


B. 25W

A. 20W

D. 12W

C. 14, 4W

Đáp án D
Công suất tiêu thụ trên R:

P = I2 R =

E2

( r + R1 + R )

2

R=

Áp dụng bất đẳng thức cosi:

122 R

( 2,5 + 0,5 + R )

2

=

144R

(3 + R )

2

=

144
9
+R +6
R

9
9
9
+R 2
R = 6, dấu “=” xảy ra khi = R  R = 3
R
R
R


144
9

= 12W.
 Khi R = 3   + R  = 6 thì công suất Pmax =
6+6
R
min
Câu 5(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một nông trại dung các bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để
thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát,
giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát này là 1000 V , đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện
trở thuần 20  và máy hạ áp tại nông trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra
trên đường dây tải. Số tối đa bóng đèn mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng
bình thường là
C. 64

B. 60

A. 66

D. 62

Đáp án D
Gọi công tại nơi phát là P, công suất hao phí là P và bóng đèn là n
P =

P2 R

U
Ta có: P − P = 200n ⎯⎯⎯⎯
→P −
2

P2 R
= 200n  20P 2 + 106 P + 2.108 n = 0
U2
y = a x 2 + bx + c

( )

Để phương trình trên có nghiệm P thì   0  106 − 4.20.2.108 N  0  n  62,5
Vậy giá trị nhỏ nhất của n là 62.
Câu 6(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:

 = 12V; R = 40; R 2 = R 3 = 10. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số
chỉ của ampe kế là 0,6A. Giá trị điện trở trong r của nguông điện là
A. 1, 2

B. 0, 5

C. 1, 0

D. 0, 6

Đáp án C
Cường độ dòng điện đi qua R 2 là I3 = 0, 6A
Hiệu điện thế hai đầu R 3 là U3 = R 3I3 = 6 V
Hiệu điện thế hai đầu R 2 là U R 2 = 6 V  Cường độ dòng điện qua R 2 là I 2 =
=>Cường độ dòng điện qua mạch là I = I23 = 1, 2 A
Ta có I =


R .R
r + R1 + 2 3
R2 + R3

 r = 1.

U2
= 0, 6 A
R2


Câu 7(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp U thì
cường độ dòng điện chạy qua điện trở là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn - Ampe của đoạn mạch:

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Đáp án A
Đường đặc trưng Vôn- Ampe có dạng như hình 1.
Câu 8(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho mạch điện như hình vẽ. Biết  = 12 V, r = 4 , bóng đèn
thuộc loại 6V − 6W. Để đèn sáng bình thường thì giá
A. 4

B. 2

C. 6

D. 12

trị của R X là:

Đáp án B
Điện trở của bóng đèn R d =

Ud2
= 6
P

Để đèn sáng bình thường thì dòng điện qua đèn phải đúng bằng dòng điện định mức:

I=

P

12
=
1=
 R x = 2
U Rx + Rd + r
Rx + 6 + 4

Câu 9(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng
kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy chỉ số của ampe kế tăng lên so với trước khi
chiếu AS. Biết ampe kế và Volt kế là lí tưởng. Chỉ số của ampe kế và Volt kế sẽ thay đổi thế nào nếu ta tắt
chùm sáng AS
A. Chỉ số V giảm còn chỉ số của A tăng
B. Chỉ số V tăng còn chỉ số A giảm
C. Chỉ số A và V đều tăng
D. Chỉ số A và V đều giảm
Đáp án B
Ampe cho biết cường độ dòng điện trong mạch: I =


R+r


Volt kế cho biết điện áp hai đầu đoạn mạch mà nó mắc song song: U v = IR =

R

=
R + r 1+ r
R

Từ các biểu thức trên ta thấy rằng khi ngừng chiếu ánh sáng kích thích thì R tăng vậy I giảm và U V tăng.
Câu 10(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Đặt vào hai đầu đoạn chứa
biến trở R một nguồn điện  = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá
trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có
dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là:
A. 10W

B. 20W

C. 30W

D. 40W

Đáp án B

  
2
2
 R  PR − (  − 2rP ) R + Pr = 0
R+r
2

Công suất tiêu thụ trên toàn mạch P = 

Hai giá trị của R cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch thỏa mãn R 1R 2 = r 2 .
Công suất tiêu thị cực đại của mạch Pmax =

U2
U2
=
= 20W.
4r 4 R1R 2

Câu 11(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Số điểm của công tơ điện gia đình cho biết
A. thời gian sử dụng điện của gia đình.
B. điện năng gia đình sử dụng
C. công suất điện gia đình sử dụng
D. công mà các thiết bị điện trong gia đình sinh ra
Đáp án B
Số chỉ của công tơ cho biết điện năng mà gia đình tiêu thụ
Câu 12(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Khi nguồn điện bị đoản mạch thì
A. không có dòng điện qua nguồn

B. điện trở trong của nguồn đột ngột tăng

C. dòng điện qua nguồn rất lớn

D. dòng điện qua nguồn rất nhỏ

Đáp án C
Khi nguồn điện bị đoản mạch thì dòng điện qua nguồn rất lớn


Câu 13(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 20V và điện
trở trong 4Ω. Mạch ngoài có hai điện trở R1 = 5 và biến trở R 2 mắc song song nhau. Để công suất
tiêu thụ trên R 2 cực đại thì giá trị của R 2 bằng
A. 2

C. 3

B. 10 / 3

D. 20 / 9

Đáp án D
Điện trở tương đương mạch ngoài R12 =

R 1R 2
5R 2
=

R1 + R 2 R 2 + 5

Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa hai điện trở U12 = I12 R 12 =

U 22
Vậy công suất tiêu thụ trên R 2 : P2 =
=
R2


100R
R 12 =
20 
R 12 + r

9 R2 + 
9 


1002

20
92  R 2 +

9 R2


→ P2max khi R 2 =

20

9

Câu 14(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức
nào sau đây?
A. I = q.t

B. I =

t
q

C. I =

q
t

D. I =

q
e

Đáp án C
Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức I =

q
t

Câu 15(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r mắc nối tiếp
với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn
điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. 4 A

B. 1,5 A

C. 2 A

D. 3 A

Đáp án D

I1 =

E
E
E
=
=2 =4
r+R r+r
r

3 nguồn điện mắc song song: E b = E, rb = r / 3; I 2 =

Eb
E
3E 3
=
=
= 4 = 3A
rb + R r + r 4r 4
3


Câu 16(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động
 = 6 V, điện trở trong r = 0,1, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở R d = 11 và điện trở

R = 0,9. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là
A. Udm =11V; Pdm = 11W
B. Udm =11V; Pdm = 55W
C. Udm =5,5V; Pdm = 275W
D. Udm =5,5V; Pdm = 2, 75W
Đáp án D
Cường độ dòng điện qua mạch I =


6
=
= 0,5A
R d + R + r 11 + 0,1 + 0,9

Đèn sáng bình thường thì Id = I = 0,5A
Hiệu điện thế định mức của bóng đèn Ubd = Ibd R d = 5,5V
Công suất định mức của bóng đèn P = I2bd R d = 2,75W
Câu 17(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Mạch kín gồm một nguồn điện và một biến trở R. Hiệu điện thế
hai đầu mạch ngoài
A. giảm khi R tăng.

B. tăng khi R tăng.

C. tỉ lệ thuận với R.

D. tỉ lệ nghịch với R.

Đáp án B
Hiệu điện thế hai đầu R là U = IR =R=
r
R+r
1+
R

→ khi R tăng thì U tăng, nhưng không tỉ lệ thuận với R.
Câu 18(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một bóng đèn ghi 12V - 36W mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường
độ dòng điện qua bóng là:
A. 6A

B. 4A

C. 0,3A

D. 3A

Đáp án D
Cường độ dòng điện qua đèn I =

P
= 3A
U

Câu 19(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một bóng đèn được thắp sáng ở hiệu điện thế U = 120V có công
suất là P1.P2 là công suất của đèn khi được thắp sáng ở hiệu điện thế U = 110V thì
A. P1  P2

B. P1 = P2


C. P1  P2

D. P2 không phụ thuộc vào công suất định mức của đèn

Đáp án A

U12
U 22
U2
Ta có: P = UI =
→ P1 =
, P2 =
R
R
R
Mà U1 = 120  U2 = 110 → P1  P2
Câu 20(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 và R 2 để đun nước.
Nếu dùng dây R 1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây R 2 thì nước sẽ sôi
sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường,
nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là
A. 30 phút

B. 100 phút

C. 20 phút

D. 24 phút

Đáp án C


U2
Q
1
Q
=
t2
=

2
R
R1

 1 U t1

Ta có 
2
Q = U t
 1 = Q
2
2

R1
 R 2 U t 2
Q
 1
=
2
R
tt
1 1 1
 td U t
 = +  t = 1 2 = 20 phút
Khi mắc song song hai điện trở 
t t1 t 2
t1 + t 2
 1 = 1 + 1
 R td R 2 R 2
Câu 21(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 mắc
với một điện trở R thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là 16W, giá trị của điện trở R bằng
A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Đáp án C
2

 12 
2
Công suất tiêu thụ trên R : P = I R  16 = 
 R  16R − 80R + 6 = 0
R+2
2

->Phương trình trên cho ta hai nghiệm R = 4 và R = 1 .
Câu 22(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có

suất điện động

 = 12V, điện trở trong r = 2,5 mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 mắc nối tiếp với điện trở R. Công
suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là
A. 20W
Đáp án D

B. 25W

C. 14, 4W

D. 12W


Công suất tiêu thụ trên biến trở P = I 2 R =

2

(R + R0 + r )

2

2

=
R+

(r + R0 ) + 2
R

(r + R0 )

→ Từ biểu thức trên, ta thấy rằng Pmax khi
R = r + R 0 = 3 → I =


= 2A → PR = I 2 .R = 2 2.3 = 12W
3+3

Câu 23(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một điện
tích 7.10 −2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện này là
A. 9V

B. 10V

C. 2V

D. 15V

Đáp án C
Suất điện động của nguồn điện A = q →  = 12V
Câu 24(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Công của dòng điện có đơn vị là
A. J/m

B. kWh

C. W

D. kVA

Đáp án B

KWh  = J → đơn vị của công
Câu 25(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Nguồn điện với suất điện động , điện trở trong r mắc nối tiếp
với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn
điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. 4A

B. 1,5A

C. 2A

Đáp án D
Với một nguồn điện I == →  = 4rV
R + r 2r

 b =  = 4r

→ Suất điện động của bộ nguồn mắc song song 
r
 rb = 3

→ Dòng điện trong mạch lúc này I ' =

b
4r
=
= 3A
R + r0 r + r
3

D. 3ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×