Tải bản đầy đủ

14 câu dòng điện không đổi trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked image marked

Câu 1 (megabook năm 2018) Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C
chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là
A. 10 −18 electron.

B. 10 −20 electron.

C. 1018 electron.

D. 1020 electron.

Đáp án C
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: I =

q 1, 6
=
= 0,16 ( A )
t 10

Số electron chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

I = e.n e  n e =


I
0,16
=
= 1018 electron
e 1, 6.10−19

Câu 2 (megabook năm 2018) Cho đoạn mạch điện trở 10  , hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1
phút điện năng tiêu thụ cùa mạch là
A. 24 kJ.

B. 40 J.

C. 2,4 kJ.

D. 120 J.

Đáp án C
Công suất tiêu thụ của mạch điện: P = I2 .R =

U 2 202
=
= 40 W
R
10

Trong 1 phút, điện năng tiêu thụ của mạch là: A = P.t = 40.60 = 2400 J = 2, 4 kJ
Câu 3 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1C bằng cách cho dòng điện I đi qua
một điện trở 7  . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J kg.K . Thời gian cần thiết là đun lượng nước
trên là 10 phút. Giá trị của I là
A. 10 A.

B. 0,5 A.

C. 1 A.

D. 2 A.

Đáp án C
Nhiệt lượng đo điện trở tỏa ra dùng để đun sôi nước nên: Q = I2 .R.t = mc.t  I =


Thay số vào ta có: I =

mc.t
Rt

mc.t
1.4200.1
=
=1 A
Rt
600.7

Câu 4 (megabook năm 2018) Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết
diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là
A. 25 C

B. 10 C

C. 50 C

Đáp án B
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không đổi nên:

D. 5 C


I=

q1 q 2
q
2
=
 q 2 = t 2 . 1 = 50. = 10 C
t1 t 2
t1
10

Câu 5 (megabook năm 2018) Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
A. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch

B. cường độ dòng điện trong mạch

C. thời gian dòng điện chạy qua mạch

D. hiệu điện thế hai đầu mạch

Đáp án A
Điện năng tiêu thụ của mạch điện: A = P.t = UIt
Trong đó:
U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
I: là cường độ dòng điện chạy qua mạch
t: là thời gian dòng điện chạy qua mạch
Câu 6 (megabook năm 2018) Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8  , hai điện trở mắc song song và
cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2  thì hiệu
điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là
A. 0,5 A và 14 V.

B. 1 A và 14 V.

C. 0,5 A và 13 V.

D. 1 A và 13 V.

Đáp án B
+ Điện trở mạch ngoài: RN =

R1.R 2
8.8
+ R3 =
+ 8 = 12 ( V )
R1 + R 2
8+8

+ Cường độ dòng điện trong mạch: I =
+ Suất điện động của nguồn: I =

U N 12
=
= 1A
R N 12


  = I ( R N + r ) = 1. (12 + 2 ) = 14 V
RN + r

Câu 7 (megabook năm 2018) Một người dùng bộ sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng
điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone 6 Plus. Thông số kỹ thuật của A1385 và pin của
Iphone 6 Plus được mô tả bằng bảng sau:
USB Power Adapter A1385

Pin của Smartphone Iphone 6 Plus

Input: 100 V – 240 V; ~50/60 Hz; 0,15 A

Dung lượng Pin: 2915 mAh.

Ouput: 5 V; 1 A

Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion


Khi sạc pin cho Iphone 6 từ 0% đến 100% thì tổng dung lượng hao phí và dung lượng mất mát do máy
đang chạy các chương trình là 25%. Xem dung lượng được nạp đều và bỏ qua thời gian nhồi pin. Thời
gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng
A. 3 giờ 53 phút.

B. 3 giờ 26 phút.

C. 3 giờ 55 phút.

D. 2 giờ 11 phút.

Đáp án A
+ Dung lượng thực cần sạc cho pin: P =
+ Ta lại có: P = I.t  t =

2915
= 3887 mAh = 3,887 Ah
0, 75

P 3,887
=
= 3,887 Ah = 3 giờ 53 phút
I
1

Câu 8 (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của
mạch là 40 thì công suất của mạch là 20W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 10 thì công suất của mạch

A. 40 W.

B. 5 W.

C. 10 W.

D. 80 W.

Đáp án D
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi: P = I 2 .R =
Khi điều chỉnh điện trở của mạch:
Thay số vào ta có: P2 =

U2
R

P1 R 2
R
=
 P2 = 1 .P1
P2 R1
R2

R1
40
.P1 = .20 = 80W
R2
10

Câu 9 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1C bằng cách cho dòng điện 1 A đi
qua một điện trở 7. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là
A. 1 h.

B. 10 s.

C. 10 phút.

D. 600 phút.

Đáp án C
Nhiệt lượng do điện trở tỏa ra dùng để đun sôi nước nên: Q = I 2 .R .t = mc. t   t =
Thay số vào ta có: t =

mc.t 
I 2 .R

mc.t  1.42000.1
=
= 600s = 10 (phút)
I 2 .R
12.7

Câu 10 (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của
mạch là 100 thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50  thì công suất của
mạch là


A. 40 W.

B. 5 W.

C. 10 W.

D. 80 W.

Đáp án A
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi: P = I 2 .R =
Khi điều chỉnh điện trở của mạch:
Thay số vào ta có: P2 =

U2
R

P1 R 2
R
=
 P2 = 1 .P1
P2 R1
R2

R1
100
.P1 =
.20 = 40W
R2
50

Câu 11 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1C bằng cách cho dòng điện 2 A đi
qua một điện trở 6  . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Thời gian cần thiết là
A. 17,5 phút.

B. 17,5 s.

C. 175 s.

D. 175 phút.

Đáp án C
Nhiệt lượng do điện trở tỏa ra dùng để đun sôi nước nên: Q = I 2 .R.t = mc.t   t =
Thay số vào ta có: t =

mc.t 
I 2 .R

mc.t  1.4200.1
=
= 175 s
I 2 .R
22.6

Câu 12 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1C bằng cách cho dòng điện 1 A đi
qua một điện trở 7  . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, Thời gian cần thiết là
A. 1 h.

B. 10 s.

C. 10 phút.

D. 600 phút.

Đáp án C
Nhiệt lượng do điện trở tỏa ra dùng để đun sôi nước nên: Q = I 2 .R.t = mc.t   t =
Thay số vào ta có: t =

mc.t 
I 2 .R

mc.t  1.4200.1
=
= 600 s = 10 (phút)
I 2 .R
12.7

Câu 13 (megabook năm 2018) Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của
mạch là 100  thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 200  thì công suất của
mạch là
A. 40 W.
Đáp án C

B. 5 W.

C. 10 W.

D. 80 W.


Công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi: P = I 2 .R =
Khi điều chỉnh điện trở của mạch:
Thay số vào ta có: P2 =

U2
R

P1 R 2
R
=
 P2 = 1 .P1
P2 R1
R2

R1
100
.P1 =
.20 = 10 W
R2
200

Câu 14 (megabook năm 2018) Người ta làm nóng 1 kg nước thêm l°C bằng cách cho dòng điện I đi qua
một điện trở 7 . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là đun lượng nước
trên là 10 phút. Giá trị của I là
A. 10 A.

B. 0,5 A.

C. 1 A.

Đáp án C
Nhiệt lượng do điện trở tỏa ra dùng để đun sôi nước nên:

Q = I2 .R .t = mc.t  I =
Thay số vào ta có: I =

mc.t
Rt

mc.t
1.4200.1
=
=1 A
Rt
600.7

D. 2 A.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×