Tải bản đầy đủ

11 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ THẦY lại đắc hợp2018 image marked image marked

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Câu 1(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon
B. Photon tồn tại ở trạng thái chuyển động
C. ánh sáng truyền đi năng lượng các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn
sáng
D. Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.
Đáp án D
Năng lượng photon: E = hf
Vậy năng lượng photon phụ thuộc tần số ánh sáng chứ không phụ thuộc tốc độ của ánh sáng.
Câu 2(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. quang - phát quang.

B. Tán sắc ánh sáng.

C. Quang điện trong

D. Huỳnh quang

Đáp án C
Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong.


Câu 3(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Theo thuyết Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử
hidro là r0 = 5,3.1011 m, cho hằng số điện k = 9.109

Nm 2
. Hãy xác định tốc độ góc của electron chuyển
C2

động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này:
A. 6,8.1016 rad / s

B. 2, 4.1016 rad / s

C. 4, 6.1016 rad / s

D. 4,1.1016 rad / s

Đáp án D
E chuyển động quanh hạt nhân với quỹ đạo là đường tròn lực cu lông đóng vai trò làm lực hướng tâm

K.

e2
= m.r2
r2

 2 =

ke2
ke2


=
= 4,1.1016 rad / s
3
3
mr
mr

Câu 4(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi électron chuyển từ


quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K thì hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất tương ứng. 1 = 0,1216 m

 2 = 0,1026 m. Bước sóng dài nhất mà nguyên tử phát ra khi électron chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về
quỹ đạo L là


A. 0, 6566 m

B. 0, 6769 m

C. 0, 6656 m

D. 0, 6577 m

Đáp án A

Câu 5(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Pin quang điện là nguồn điện
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
D. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Đáp án D
Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng dựa trên hiện tượng quang
dẫn.
Câu 6(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng  . Gọi h là hằng
số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là
B.

c
h

Năng lượng của photon là E =

hc


A.


hc

C.

h
c

D.

hc


Đáp án D

Câu 7(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K
là r0 . Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm
A. 4r0

B. 12r0

C. 3r0

D. 2r0

Đáp án B
Bán kính quỹ đạo dừng tại N rN = 42 r0 = 16r0
Bán kính quỹ đạo dừng tại M rM = 22 r0 = 4r0
Do đó bán kính quỹ đạo giảm là 16r0 − 4r 0 = 12r0
Câu 8(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Giới hạn quang điện của đồng là 0,3µm. Một quả cầu bằng đồng ban đầu
tích điện âm và được nối với một điện nghiệm có hai lá kim loại. Chiếu liên tục vào quả cầu này một bức
xạ có bước sóng bằng 0,2µm. Thí nghiệm được thực hiện trong chân không. Hiện tượng diễn ra cho hai
lá kim loại là


A. vẫn xòe ra như trước khi chiếu bức xạ.
B. chỉ cụp vào hơn so với trước khi chiếu bức xạ.
C. ban đầu cụp vào hơn so với trước khi chiếu bức xạ, sau đó xòe ra.
D. ban đầu xòe ra hơn so với trước khi chiếu bức xạ, sau đó cụp vào.
Đáp án C
Câu 9(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo

r0 = 5,3.10−11 m Quỹ đạo dừng M của electron trong nguyên tử có bán kính
A. 47,7.10−10 m

B. 4,77.10−10 m

C. 1,59.10−11 m

D. 15,9.10−11 m

Đáp án B
Câu 10(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Photon không tồn tại trong trạng thái đứng yên
B. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng như nhau
C. Nếu không bị hấp thụ, năng lượng của photon không đổi khi truyền đi xa
D. Trong chân không, photon bay với tốc độ 3.108 m / s.
Đáp án B
Các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.
Câu 11(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển
động tròn đều
dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo
dừng K chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ góc đã
A. tăng 8 lần

B. tăng 27 lần

C. giảm 27 lần

Đáp án C
Tốc độ của electron trên các quỹ đạo dừng v n =
+Kết hợp với

vK
n

D. giảm 8 lần.


vn

v
 = r
= n
n

rn
r = n 2 r
0
n

1
 Khi electron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M thì  giảm 27 lần.
n3

Ghi chú: Bảo toàn xác định tốc độ chuyển động của electron trên các quỹ đạo dừng
Khi các hạt electron chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn thì lực tĩnh điện giữa hạt nhân và
electron đóng vai trò là lực hướng tâm

v 2n
kq 2
= m với rn = n 2 n 0
2
rn
rn
Vậy tốc độ chuyển động của các electron là:

vn =

1 kq 2 v K
=
n mr0
n

Trong đó vK là vận tốc của electron khi nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×