Tải bản đầy đủ

6 câu từ TRƯỜNG từ THẦY PHẠM QUỐC TOẢN 2018 image marked image marked

TỪ TRƯỜNG
Câu 1(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Tương tác từ không xảy ra khi
A. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau
B. Một thanh nam châm và một thanh sắt đặt gần nhau
C. Hai thanh nam châm đặt gần nhau
D. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau
Đáp án A
Tương tác từ không xảy ra khi đặt một thanh nam châm gần một thanh đồng
Câu 2(thầy Phạm Quốc Toản 2018) Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức
điện trường tĩnh
A. Qua mỗi điểm trong từ trường ( điện trường ) chỉ vẽ được một đường sức
B. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định
C. Chỗ nào từ trường( điện trường ) mạnh thì đường sức phân bố mau
D. Các đường sức là những đường cong kép kín
Đáp án D
Câu 3(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4 A đặt trong một từ trường đều thì
chịu một lực từ 8N. Nếu dòng điện qua dây dẫn là 1 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn bằng
A. 0,5N

B. 4N


C. 2N

D. 32N

Đáp án C
Theo bài ra ta có dòng điện 4 A đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực từ 8N suy ra:

F = BIl sin   Bl sin  =

F 8
= =2
I 4

Khi dây dẫn là 1 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn bằng: F = BIl sin  = 1.2 = 2N
Câu 4(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện
cường độ I(A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R( m)
được tính theo công thức
−7
A. B = 2.10

Đáp án A

I
R

−7
B. B = 4π.10

I
R

−7
C. B = 2π.10

I
R

−7
D. B = 4π.10 I .RCâu 5(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong
từ trường không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện.
B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Song song với các đường sức từ.
D. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện
Đáp án C
Câu C sai vì lực từ có phương vuông góc với B chứ không song song với các đường sức từ
Câu 6(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 và điện trở R = 0,314Ω
được đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T. Cho vòng dây quay đều với vận tốc
góc ω = 100 rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt
lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là
A. 0,10 J.

B. 1,00 J.

C. 0,51 J.

Đáp án B
Vận tốc góc: ω = 100 rad/s
Khi vò ng dây quay 1000 vò ng thì góc quay đượ c: ∆α = 1000.2π = 2000π (rad/s)
=> Thờ i gian quay hêt́ 1000 vò ng là : t =

Δ α 2000π
=
= 20π ( s )
ω
100

=> Nhiệt lượ ng toả ra trên vò ng dây khi nó quay đượ c 1000 vò ng là :
2

 ωBS 
2
2


2
100.0,1.100.10−4 )
(
( ωBS )
U
2 

Q=
t=
t=
.t =
.20π = 1J
R
R
2R
2.0,314

D. 3,14 J.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×