Tải bản đầy đủ

18 câu trắc nghiệm chương sinh trưởng và phát triển trường chuyên file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Sinh trưởng và phát triển
Câu 1 (Nhận biết): Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi loại hoocmôn nào?
A. Ecđixơn và juvenin. B. Testostêrôn.

C. Ơstrongen.

D. Tiroxin.

Câu 2: Nhóm động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A. Bướm

B. Bò sát

C. Châu chấu

D. Thú

Câu 3: Những động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?
A. Ong, tôm, cua

B. Bướm, ong, ếch


C. Tôm, ve sầu, ếch

D. Ong, ếch, châu chấu

Câu 4: Cho các phát biểu về phitohoocmôn:
(1) Auxin được sinh ra chủ yếu ở rễ cây.
(2) Axit abxixic liên quan đến sự đóng mở khí khổng.
(3) Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.
(4) Nhóm phitohoocmôn có vai trò kích thích gồm: auxin, gibêrelin và axit abxixic.
(5) Để tạo rễ từ mô sẹo, người ta chọn tỉ lệ auxin: xitokinin > 1.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 5: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A. phitocrom

B. carotenoid

C. diệp lục

D. auxin.

Câu 6: Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:
A. mô phân sinh đỉnh B. mô phân sinh bên

C. tùy từng loài

D. ngẫu nhiên.

Câu 7: Nhóm các hooc môn kích thích ở thực vật bao gồm:
A. Gibêrelin, Xitôkinin, Axit abxixic

B. Auxin, Gibêrelin, XitôkininC. Etilen, Axit abxixic, Xitôkinin

D. Auxin, Êtilen, Axit abxixic

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng khi nói về quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật?
A. Phát triển của động vật có thể trải qua biến thái hoặc không qua biến thái.
B. Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến sự sinh trưởng và phát triển. Nếu thiếu hoặc thừa đều
có thể bị bệnh.
C. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra
hoặc nở từ trứng ra.
D. Sinh trưởng của động vật diễn ra suốt đời sống cá thể.


Câu 9: Cho các loài động vật sau:
(1) Ong.

(2) Bướm.

(3) Châu chấu.

(4) Gián.

(5) Ếch.

Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 10: Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?
A. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.
Câu 11. Sự biến thái của sâu bọ được điều hoàn bởi loại hooc môn nào ?
A. Ecđixơn và juvenin

B. Testostêrôn

C. Ơstrôgen

D. Tirôxin

Câu 12: Loại hoocmon không có tác dụng kích thích sinh trưởng của thực vật là:
A. Êtilen.

B. Giberelin.

C. Auxin.

D. xitôkinin.

Câu 13: Ở giai đoạn phát triển phôi ở động vật, quá trình nào diễn ra mạnh nhất?
A. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan.
B. Giảm phân và phân hóa tế bào.
C. Nguyên phân và phân hóa tế bào.
D. Nguyên phân và giảm phân.
Câu 14: Ở trẻ em, nếu hoocmôn sinh trưởng tiết ra không đủ sẽ mắc bệnh:
A. Bướu cổ.

B. To đầu xương chi. C. Đần độn.

D. Lùn.

Câu 15: Hoocmôn nào dưới đây được sản sinh nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già đồng
thời thúc quả chóng chín, rụng lá?
A. Auxin.

B. Gibêrelin.

C. Xitôkinin.

D. Êtilen.

Câu 16: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của
cả động vật và người?
A. Nhiệt độ.

B. Ánh sáng

C. Thức ăn.

D. Nơi ở.

Câu 17: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A. diệp lục a.

B. carôtênôit.

C. phitôcrôm

D. diệp lục b


Câu 18: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình phát triển của
bướm?
(1) Bướm thuộc nhóm biến thái không hoàn toàn
(2) Nhộng là giai đoạn biến đổi từ sâu thành bướm trưởng thành
(3) Sâu bướm là giai đoạn sinh sản, đẻ trứng
(4) Sâu bướm trải qua nhiều giai đoạn lột xác và biến đổi thành nhộng
A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Đáp án
1
A
11
A

2
A
12
A

3
B
13
A

4
C
14
D

5
A
15
D

6
B
16
C

7
B
17
C

8
D
18
D

9
D
19

Lời giải chi tiết
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án A
Sâu bọ (bướm) sinh trưởng và phát triển có biến thái hoàn toàn. (Dethithpt.com)
Câu 3: Đáp án B
Các động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn là ong, bướm, ếch
Tôm, cua, ve sầu, châu chấu phát triển qua biến thái không hoàn toàn
Câu 4: Đáp án C
Các phát biểu đúng là (2),(3),(5)
Ý (1) sai vì auxin được tổng hợp chủ yếu ở đỉnh cành, lá, mô phân sinh
Ý (4) sai vì axit abxixic là hormone ức chế
Câu 5: Đáp án A
Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ là phitocrom
Câu 6: Đáp án B
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án D
Phát biểu sai là D, trong những điều kiện bất lợi thì sinh trưởng có thể bị ngừng lại

10
A
20


Câu 9: Đáp án D
Các loài phát triển qua biến thái hoàn toàn là: ong, bướm, ếch
Đáp án D
2 loài còn lại phát triển biến thái không hoàn toàn
Câu 10: Đáp án A
Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là: A
Hoocmon thực vật có tính chuyển hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon động vật
Câu 11.
Sự biến thái của sâu bọ được điều khiển bởi 2 hormone là Ecdison và juvenin
Testosteron và ơstrogen là hormone sinh dục ở động vật có vú.
Tyrosine là hormone tuyến giáp
Chọn A
Câu 12: Đáp án A
Hormone không có tác dụng kích thích sinh trưởng của thực vật là: Êtilen.
Etilen được sinh ra từ lá già, hoa già, quả chin; có tác dụng điều chỉnh sự rụng lá, kích thích ra
hoa & sự phân hóa giới tính và làm chin quả.
Vì các tác dụng tương đương với việc “lão hóa” như trên, Etilen được xếp vào nhóm hormone ức
chế quá trình sinh trưởng.
Câu 13: Đáp án A
Ở giai đoạn phát triển phôi ở động vật, quá trình diễn ra mạnh nhất là phân hóa tế bào và phát
sinh hình thái cơ quan.
Câu 14: Đáp án D
Một trong các tác dụng của hormone tăng trưởng (GH) đối với trẻ em là phát triển chiều cao
→ lượng hormone này không đủ sẽ dẫn đến trẻ bị lùn, còi cọc
Câu 15: Đáp án D
Câu 16: Đáp án C
Câu 17: Đáp án C
Câu 18: Đáp án D
Các phát biểu đúng là: (4), (2)
Ý (1) sai vì bướm biến thái hoàn toàn


Ý (3) sai, bướm mới đẻ trứng, sâu là giai đoạn con nonTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x