Tải bản đầy đủ

18 câu trắc nghiệm chương sinh sản trường chuyên file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Sinh sản
Câu 1 (Nhận biết): Sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật nào?
A. Ong, kiến, rệp.

B. Bọt biển, giun dẹp.

C. Bọt biển, ruột khoang.

D. Động vật đơn bào và giun dẹp.

Câu 2 (Nhận biết): Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là quá
trình:
A. thụ tinh.

B. tự thụ phấn.

C. thụ phấn.

D. thụ tinh kép.

Câu 3 (Nhận biết): Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật, nhận định nào sau đây sai?

A. Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi cơ thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan
sinh dục cái.
B. Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh trong và thụ tinh ngoài.
C. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra các cá thể
mới thích nghi với môi trường sống.
D. Ở động vật đẻ con, phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhận từ cơ thể
mẹ, qua nhau thai.
Câu 4: Loài thực vật nào không sinh sản sinh dưỡng?
A. Mía.

B. Lúa.

C. Rau ngót.

D. Sắn.

Câu 5: Phát biểu nào đúng về cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai dùng bao cao su?
A. Không có trứng chín và rụng.

B. Ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

C. Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ.

D. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.

Câu 6: Hiện tượng thụ tinh kép có ở nhóm thực vật nào sau đây?
A. Thực vật hạt trần

B. Rêu

C. Thực vật hạt kín

D. Dương xỉ

C. FSH.

D. HCG

Câu 7: Thể vàng sản sinh ra hoocmôn:
A. Prôgestêron.B. LH

Câu 8: Vai trò của ơstrôgen và prôgestêrôn trong chu kì rụng trứng là
A. Duy trì sự phát triển của thể vàng.
B. Kích thích trứng phát triển và rụng.
C. Ức chế sự tiệt HCG
D. Làm niêm mạc tử cung dày lên và phát triển.


Câu 9: LH được sinh ra ở:
A. Tuyến giáp.

B. Tuyến yên

C. Buồng trứng.

D. Tinh hoàn.

Câu 10: Khi nói về sinh sản sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cá thể sống độc lập vẫn có thể sinh con, các con sinh ra có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và
giống mẹ.
II. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường biến động nhiều.
III. Tạo ra thế hệ con rất đa dạng về di truyền.
IV Không có sự kết hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11: Hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật có ý nghĩa gì?
A. Tiết kiệm vật liệu di truyền
B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới
C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
D. Hình thành nội nhũ (2n) cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thực vật có hoa hạt kín có hiện tượng thụ tinh kép.
B. Hạt phấn là giao tử đực và túi phôi là giao tử cái
C. Sau thụ tinh noãn biến đổi thành hạt, bầu phát triển thành quả.
D. Quá trình thụ phấn của hoa có thể nhờ gió, động vật hoặc con người.
Câu 13: Nồng độ progesteron và estrogen cao có tác dụng gì ?
A. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH, LH
B. Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH
C. Gây ức chế ngược lên tuyến yên làm tăng tiết GnRH, FSH và LH
D. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm ức chế tiết GnRH, FSH, LH
Câu 14: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào ?
A. tế bào mẹ hạt phấn giảm phân cho 4 bào tử đực đơn bội → 1 bào tử đơn bội nguyên phân 1 lần
cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần
tạo 2 giao tử đực


B. tế bào mẹ nguyên phân 2 lần cho 4 bào tử đực đơn bội→ 1 bào tử đực đơn bội nguyên phân 1
lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản giảm phân cho
2 giao tử đực
C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 bào tử đực đơn bội → mỗi bào tử 1 bào tử đực đơn bội nguyên
phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản giảm
phân cho 4 giao tử đực
D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 bào tử đực đơn bội → mỗi bào tử 1 bào tử đực đơn bội nguyên
phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản giảm
phân cho 2 giao tử đực
Câu 15. Sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật nào ?
A. Ong , kiến, rệp

B. Bọt biển, giup dẹp

C. Bọt biển, ruột khoang

D. Động vật đơn bào và giun dẹp

Câu 16. Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là
A. Thụ tinh
tinh kép

B. Tự thụ phấn

C. Thụ phấn

D. Thụ

Câu 17. Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật nhận định nào sau đây sai ?
A. Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi cơ thể chỉ có cơ quan sinh sản đực hoặc cơ
quan sinh sản cái
B. Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh ngoài và thụ tinh trong
C. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra cá thể
mới thích nghi với môi trường sống
D. Ở động vật đẻ con , phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng lấy từ cơ thể
mẹ qua nhau thai
Câu 18: Hạt của cây hạt kín có nguồn gốc từ:
B. Đầu nhụy.

A. Bầu nhụy.

C. Noãn

D. Noãn cầu

Đáp án
1
C
11
B

2
C
12
B

3
C
13
A

4
B
14
D

5
D
15
C

6
C
16
C

Lời giải chi tiết
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án C

7
A
17
C

8
D
18
C

9
B
19

10
B
20


Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án B
Lúa thụ tinh nhờ gió, côn trùng → Ở lúa là hình thức sinh sản hữu tính chứ không phải sinh sản
sinh dưỡng
Câu 5: Đáp án D
Bao cao su làm trứng và tinh trùng không gặp được nhau → không thể thụ tinh được
Câu 6: Đáp án C
Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín ( thực vật có hoa)
Câu 7: Đáp án A
Thể vàng sản sinh progesterone
Câu 8: Đáp án D
ơstrôgen và prôgestêrôn có tác dụng làm niêm mạc tử cung dày lên và phát triển chứa nhiều
mạch máu chuẩn bị cho sự làm tổ của hợp tử. (Dethithpt.com)
Câu 9: Đáp án B
Câu 10: Đáp án B
Cơ thể sinh ra bởi sinh sản sinh dưỡng có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ.
Xét các phát biểu :
I đúng.
II, III sai, các cơ thể sinh ra bởi sinh sản sinh dưỡng có kiểu gen giống nhau nên khi môi trường
thay đổi thì bị ảnh hưởng hàng loạt
IV đúng, chỉ có quá trình nguyên phân
Câu 11: Đáp án B
Hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật: hai tinh tử tham gia vào thụ tinh, 1 tinh tử kết hợp với trứng
tạo hợp tử, 1 tinh tử kết hợp với nhân cực tạo nhân tam bội, hợp tử sẽ phát triển thành phôi, nhân
tam bội thành nội nhũ hoặc bị tiêu giảm
Hiện tượng này giúp tiết kiệm vật liệu di truyền.
Ý B,C chưa đúng
Ý D sai, nội nhũ 3n
Câu 12: Đáp án B
Phát biểu sai là B, hạt phấn và túi phôi là thể giao tử, không phải giao tử. Giao tử là tinh tử và
trứng


Câu 13: Đáp án A
Câu 14: Đáp án D
Câu 15.
Sinh sản bằng này chồi gặp ở bọt biển và ruột khoang
Chọn C
Câu 16.
Quá trình vận chuyển hạt phấn đến đầu nhụy là thụ phấn
Chọn C
Câu 17.
Phát biểu sai là C
Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử đơn bội để tạo ra các cá thể
mới.
Chọn C
Câu 18: Đáp án C
Hạt của cây hạt kín có nguồn gốc từ noãnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x