Tải bản đầy đủ

16 câu trắc nghiệm chương sinh sản gv đinh đức hiền file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Sinh sản
Câu 1: Xét các đặc điểm sau:
(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật
độ quần thể thấp
(2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể
phát triển nhanh
(3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
(4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
(5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và
thụ tinh
(6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay
đổi Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?
A. (1), (2), (3), (4) và (6)
B. (3) và (5)
C. (1) và (2)
D. (1), (2), (3), (4) và (5)
Câu 2: Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là làm
A. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH là LH của tuyến
yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng
B. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm
tăng tiết GnRH, FSH là LH nên trứng không chín và không rụng

C. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm
tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng
D. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH và LH của
tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng
Câu 3. Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hóa hơn sinh sản vô tính là vì thế hệ sau có sự:
A. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm
xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và giảm khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
B. Đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trươc sự thay đổi của điều
kiện môi trường
C. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm
xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi môi
trường
D. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm
xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường


Câu 4. Xét các ngành thực vật sau:
(1) hạt trần

(2) Rêu

A. (1) và (2)

(3) Quyết

(4) Hạt kín Sinh sản bằng bào tử có ở:

B. (1) và (4)

C. (2) và (3)

D. (3) và (4)

Câu 5. Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép:
(1). Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với 1 trứng, một
nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội 2n tạo nên tế bào nhân tam bội 3n
(2). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa (3). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín
(4). Thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi
phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích
nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống nhằm duy trì nòi giống


(5). Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép Phương án trả lời đúng là:
A. 2

B. 3

C. 4

D.5

Câu 6. Xét các yếu tố sau:
(1) Căng thẳng thần kinh
(2) Thiếu ăn, suy dinh dưỡng
(3) Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể (4). Sợ hãi, lo âu
(5) Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
Bao nhiêu yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và giảm khả năng sinh tinh trùng ?
A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 7: Ở thực vật có hoa, sau khi thụ tinh bộ phận phát triển thành hạt là:
A. nội nhũ

B. nhân cực

C. bầu nhụy

D. noãn đã thụ tinh

Câu 8. Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì
A. không nhất thiết phải cần môi trường nước
B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
C. Hạn chế tiêu tốn năng lượng
D. Cho hiệu suất thụ tinh cao
Câu 9. Phát biểu nào đúng về cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai dùng bao cao su?
A. Không có trứng chín và rụng.
B. Ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.


C. Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ.
D. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
Câu 10. Loài thực vật nào không sinh sản sinh dưỡng?
A. Mía.

B. Lúa.

C. Rau ngót.

D. Sắn.

Câu 11: Hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật có ý nghĩa gì?
A. Tiết kiệm vật liệu di truyền.
B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
C. Hình thành nội nhũ chứa các cá thể tam bội.
D. Hình thành nội nhũ (2n) cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.
Câu 12: Động vật nào sau đây sinh sản bằng cả 2 hình thức nảy chồi và phân mảnh?
A. Trùng biến hình.

B. Bọt biển.

C. Ong.

D. Thủy tức.

Câu 13. Tại sao trong giai đoạn mang thai của động vật trứng lại không rụng?
A. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai HCG, hoocmon này có tác dụng duy trì thể vàng
tiết ơstrogen và progesteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên vùng
dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
B. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai HCG, hoocmon này có tác dụng duy trì thể vàng
tiết ơstrogen và testosteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên vùng
dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
C. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai GnRH, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và progesteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
D. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai DHA, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và testosteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
Câu 14: Giống cây trồng đa bội có thể hình thành từ 1 thể khảm khi
A. đó phải là loài sinh sản hữu tính.
B. đó phải là loài sinh sản vô tính.
C. hình thành từ phần cơ thể mẹ mang đột biến theo hình thức sinh sản sinh dưỡng.
D. cơ thể đó không bị rối loạn trong giảm phân
Câu 15: Khi nói về sinh sản sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?
I. Cá thể sống độc lập vẫn có thể sinh con, các con sinh ra có bộ NST giống nhau và giống m .


II. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường biến động nhiều.
III. Tạo ra thế hệ con rất đa dạng về di truyền.
IV. Không có sự kết hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tính.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 16: Sau khi thụ tinh, bộ phận nào ở thực vật có hoa sẽ phát triển thành quả?
A. Ống phấn.

B. Bao phấn.

C. Cánh hoa

D. Bầu nhụy.

Đáp án
0
1-

0
B

1
D
1
B

2
A
2
B

3
D
3
A

4
C
4
C

5
C
5
B

6
B
6
D

7
D
7

8
D
8

9
D
9

Lời giải chi tiết
Câu 1: Đáp án D
Sinh sản vô tính có những đặc điểm:
(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật
độ quần thể thấp
(2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể
phát triển nhanh
(3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
(4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
(5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và
thụ tinh.
Câu 2: Đáp án A
Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là làm tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu
gây ức chế sự tiết GnRH, FSH là LH của tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và
không rụng.
Câu 3. Đáp án D
Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hóa hơn sinh sản vô tính là vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di
truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ
hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường


Câu 4. Đáp án C
Sinh sản bằng bào tử có ở: (2) Rêu và (3) Quyết
Câu 5. Đáp án C
(1). Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với 1 trứng, một
nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội 2n tạo nên tế bào nhân tam bội 3n → đúng
(2). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa → đúng
(3). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín → đúng
(4). Thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi
phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho thế hệ sau khả năng thích
nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống nhằm duy trì nòi giống → đúng
(5). Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép → sai, thụ tinh kép chỉ có ở thực vật
Hạt kín.
Câu 6. Đáp án B
Các yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và giảm khả năng sinh tinh trùng:
(1) Căng thẳng thần kinh
(2) Thiếu ăn, suy dinh dưỡng
(3) Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
(4) Sợ hãi, lo âu
(5) Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
Câu 7: Đáp án D
Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép: một tinh tử + trứng -> hợp tử (noãn đã thụ
tinh), còn một tinh tử kết hợp với 2 nhân cực tạo thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho
phôi phát triển.
Câu 8: Đáp án D
Do thụ tinh trong trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái nên hiệu
suất thụ tinh cao.
Câu 9. Đáp án D
Cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai dùng bao cao su là ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
Câu 10. Đáp án B
Loài thực vật không sinh sản sinh dưỡng là lúa.
Câu 11: Đáp án B


- Quá trình thụ tinh kép sinh ra một nhân lưỡng bội (2n) hay còn gọi là phôi, sau đó phôi phát triển
thành cây con và một nhân tam bội (3n) nội nhũ có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng nuôi phôi
khi hạt và cây non chưa có khả năng quang hợp.
Câu 12. Đáp án B
Động vật sinh sản bằng cả 2 hình thức nảy chồi và phân mảnh: bọt biển.
Câu 13. Đáp án A
Trong giai đoạn mang thai của động vật trứng lại không rụng do: Nhau thai tiết ra hoocmon kích
dục nhau thai HCG, hoocmon này có tác dụng duy trì thể vàng tiết ơstrogen và progesteron. Hai
hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự
sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
Câu 14: Đáp án C
Giống cây trồng đa bội có thể hình thành từ 1 thể khảm khi hình thành từ phần cơ thể mẹ mang
đột biến theo hình thức sinh sản sinh dưỡng.
Câu 15. Đáp án B
I. Cá thể sống độc lập vẫn có thể sinh con, các con sinh ra có bộ NST giống nhau và giống mẹ.
→ đúng
II. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường biến động nhiều. → sai
III. Tạo ra thế hệ con rất đa dạng về di truyền. → sai
IV. Không có sự kết hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh → đúng
Câu 16: Đáp án D
Sau khi thụ tinh, bầu nhụy sẽ phát triển thành quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x