Tải bản đầy đủ

14 câu trắc nghiệm chương sinh sản gv phan khắc nghệ, nguyễn quang anh file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Sinh sản
Câu 1: Hình bên dưới mô tả về quá trình sinh sản ở người. Quan sát hình và cho biết có bao
nhiêu khẳng định sau đây là đúng?

(1) Hình 1 là hiện tượng sinh sản vô tính, hình 2 là sinh sản hữu tính ở người.
(2) Xác suất để hai đứa trẻ (1) và (2) có cùng nhóm máu là 100%.
(3) Xác suất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng nhóm máu là 50%.
(4) Xác suất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng giới tính là 50%.
(5) Hình 1 được xem là hiện tượng nhân bản vô tính trong tự nhiên.
(6) Người ta có xác định mức phản ứng của các tính trạng nếu đem nuôi hai đứa trẻ (3) và (4)
trong điều kiện môi trường khác nhau
A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là
A. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

B. từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
C. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
D. từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
Câu 3: Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là
A. sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
B. sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp
tử và nhân nội nhũ.
C. sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo
thành hợp tử có bộ nhi ễ m sắc thể lưỡng bội.


D. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
Câu 4: Trong phim "Kungfu Panda 2 " khi gấu Panda than phiền vì thất lạc bố mẹ từ nhỏ thì võ sĩ
Bọ Ngựa có nói: "Khi sinh ra mình đã không biết mặt bố". bằng kiến thức sinh học,

các bạn

hãy giải thích câu nói của võ sĩ Bọ Ngựa?
A. Vì bọ ngựa là loài sinh sản vô tính.
B. Bọ ngựa đực không có tập tính chăm sóc con non.
C. Do tập tính sinh sản đặc biệt của bọ ngựa cái.
D. Bọ ngựa là loài đa thê, một con đực có thể giao phối với nhiều con cái.
Câu 5: Tại sao trong giai đoạn mang thai của động vật trứng lại không rụng?
A. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai HCG, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và progesteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
B. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai HCG, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và testosteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
C. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai GnRH, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và progesteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
D. Nhau thai tiết ra hoocmon kích dục nhau thai DHA, hoocmon này có tác dụng duy trì thể
vàng tiết ơstrogen và testosteron. Hai hoocmon này ở nồng độ cao ức chế ngược âm tính lên
vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh LH và FSH nên trứng không chín và rụng.
Câu 6: Sơ đồ điều hòa sinh tinh ở động vật bậc cao được mô tả dưới đây. Chú thích


Hãy hoàn thiện các số liệu từ 1- 5 và lựa chọn đáp án đúng nhất.
A. 1. GnRH; 2. Inhibin; 3. FSH; 4. LH; 5. Testosteron


B. 1. GnRH; 2. Inhibin; 3. FSH; 4. LH; 5. Progesteron
C. 1. GnRH; 2. Inhibin; 3. FSH; 4. LH; 5. Estrogen, Testosteron
D. 1. GnRH; 2. Inhibin; 3. FSH; 4. LH; 5. Testosteron, Progesteron
Câu 7: Các hình thức sinh sản ở sinh vật gồm?
A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành, lá.
C. Sinh sản bào tử và nuôi cấy mô.
D. Sinh sản giâm chiết ghép nuôi cấy mô và gieo hạt
Câu 8: Ở thực vật có hoa, sau khi thụ tinh bộ phận phát triển thành hạt là:
A. nội nhũ

B. nhân cực

C. bầu nhụy

D. noãn đã thụ tinh

Câu 9: Phát biểu nào đúng về cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai dùng bao cao su?
A. Không có trứng chín và rụng
B. Ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
C. Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ.
D. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
Câu 10: Sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật nào?


A. Ong, kiến, rệp.

B. Bọt biển, giun dẹp.

C. Bọt biển, ruột khoang.

D. Động vật đơn bào và giun dẹp

Câu 11: Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?
A. Điều chỉnh khoảng cách sinh con

B. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái

C. Điều chỉnh thời điểm sinh con

D. Điều chỉnh về số con

Câu 12: Vai trò của ostrogen và progesteron trong chu kì rụng trứng là
A. Duy trì sự phát triển của thể vàng.
B. Kích thích trứng phát triển và rụng
C. Ức chế sự tiết HCG.
D. Làm niêm mạc tử cung dày lên và phát triển.
Câu 13: Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính là:
A. Có nhiều cá thể tham gia vào cơ chế sinh sản.
B. Cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.
C. Tạo nhiều biến dị là cơ sở cho tính đa dạng và tiềm năng thích nghi.
D. Số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.
Câu 14: Loại hooc môn nào sau đây tham gia vào quá trình sinh sản ở người?
A. Progesteron.

B. Tirôxin.

D. Ecđixơn.

C. Juvenin.

Đáp án
0
1-

0
C

1
B
1
B

2
A
2
D

3
B
3
C

4
A
4
A

5
A
5

6
A
6

7
A
7

8
D
8

9
D
9

Lời giải chi tiết
Câu 1: Đáp án B
(1) sai, Hình 1 là hiện tượng đồng sinh cùng trứng, hình 2 là hiện tượng đồng sinh khác trứng
(2) đúng, hai đứa trẻ (1) và (2) chắc chắn cùng giới tính vì chúng có cùng gen
(3) sai, không đủ cơ sở để tính


(4) đúng, Xác suất để hai đứa trẻ có cùng giới tính là 1/ 2x1/ 2 +1/ 2x1/ 2 = 1/ 2
(5) đúng,
(6) sai, hai đứa trẻ (3) và (4) khác kiểu gen nên không xác định được mức phản ứng
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án B
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án A
Câu 7: Đáp án A
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án D
Bao cao su làm trứng và tinh trùng không gặp được nhau → không thể thụ tinh được
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án B
Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh số con và khoảng cánh lần sinh sao cho phù hợp với việc nâng
cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội
→ Điều chỉnh sinh con trai và con gái là biện pháp sáng lọc giới tính. Biện pháp này làm mất cân
bằng giới tính → không đúng với sinh để có kế hoạch
Câu 12: Đáp án D
Câu 13: Đáp án C
Ưu điểm của sinh sản hữu tính: có sự tổ hợp vật chất di truyền nên tạo nhiều biến dị tổ hợp ở cá
thể con  đa dạng về di truyền hay đa dạng về tính trạng cá thể.
Câu 14: Đáp án A
Trong 4 loại hooc môn nói trên thì Progesteron là hooc môn sinh dục; Tiroxin là hooc môn của
tuyến giáp trạng; Juvenin và Ecđixơn là hooc môn gây lột xác và biến thái ở sâu bướm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×