Tải bản đầy đủ

12 câu hỏi trắc nghiệm chương sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất megabook file word có lời giải chi tiết image marked image marked

12 câu hỏi chương Sự phát sinh và phát triển
của sự sống trên Trái đất
Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng
phát sinh ở kỉ nào sau đây?
A. Kỉ Silua.

B. Kỉ Đêvôn.

C. Kỉ Pecmi.

D. Kỉ Ocđôvic.

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng
phát sinh ở kỉ nào sau đây?
A. Kỉ Cacbon.

B. Kỉ Đệ tam.

C. Kỉ Jura.

D. Kỉ Đệ tứ.


Câu 3: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở
A. kỉ Jura.

B. kỉ Pecmi.

C. kỉ Đêvôn.

D. kỉ Cambri.

Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở
A. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh.

B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh.

C. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh.
của đại Trung sinh.

D. kỉ Triat (Tam điệp)

Câu 5: Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát
triển mạnh nhất vào kỉ nào?
A. Kỉ Tam điệp

B. Kỉ Cacbon

C. Kỉ Silua

D. Kỉ Pecmi

Câu 6: Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống, người ta thấy có các sự kiện
như sau: Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát
sinh bò sát. Đây là sự kiện của kỉ
A. Kỉ Tam điệp

B. Kỉ Cacbon

C. Kỉ Silua

D. Kỉ PecmiCâu 7: Đại địa chất nào còn được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát”?
A. Đại Tân sinh.

B. Đại Cổ sinh.

C. Đại Trung sinh.

D. Đại Thái cổ.

Câu 8: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò
sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?
A. Kỷ Đệ tam

B. Kỷ Đệ tứ

C. Kỉ Cacbon(Than đá)

D. Kỉ Krêta (Phấn trắng)

Câu 9: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh
ở kỉ nào sau đây?


A. Kỷ Đệ tam

B. Kỉ Triat (Tam điệp)

C. Kỉ Đevôn

D. Kỉ Jura

Câu 10: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất thực vật có hạt xuất
hiện ở kì nào sau đây?
A. Kỉ Silua

B. Kỉ Cambri

C. Kỉ Cacbon

D. Kỉ Đêvôn

Câu 11: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện
ở kỉ
A. Than đá.

B. Đệ tứ.

C. Phấn trắng.

D. Đệ tam.

Câu 12: Hình ảnh dưới đây minh họa cho loại diễn thế sinh thái nào?

Rừng lim Hữu Lũng – Tỉnh Lạng Sơn
A. Diễn thế nguyên sinh.

B. Diễn thế thứ sinh.

C. Diễn thế phân huỷ.

D. Ngoại diễn thế.

ĐÁP ÁN
1. B
7. C

2. B
8. B

3. A
9. B

4. A
10. C

5. B
11. C

6. B
12. B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát
sinh ở kỉ Đêvôn.
Câu 2: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát
sinh ở kỉ Đệ tam.
Câu 3: Đáp án A
Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ Jura.


Câu 4: Đáp án A
Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ (Thứ
tư) của đại Tân sinh.
Câu 5: Đáp án B
Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh
nhất vào kỉ Cacbon.
Câu 6: Đáp án B
Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát
đây là những sinh vật điển hình ở kỉ Cacbon.
Câu 7: Đáp án C
Đại địa chất được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát” là đại Trung sinh.
Câu 8: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát sinh
ở kỉ Cacbon (Than đá)
Câu 9: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ
Triat (Tam điệp)
Câu 10: Đáp án C
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở
kỉ Cacbon
Câu 11: Đáp án C
Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đát, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Phấn
trắng → C đúng
Câu 12: Đáp án B
Nhìn vào hình ảnh ta thấy, ban đầu đã có quần xã “Rừng lim nguyên sinh” từng sống
→ nên hình ảnh này minh họa cho diễn thế thứ sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×