Tải bản đầy đủ

10 câu trắc nghiệm chương sinh trưởng và phát triển đề sở GD file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Sinh trưởng và phát triển
Câu 1: Khi nói về các hoocmôn ở người, những phát biểu nào sau đây đúng?
I. Nếu thiếu tirôxin thì trẻ em chậm lớn.
II. Hoocmôn FSH do tuyến yên tiết ra có tác dụng tăng phân bào.
III. Prôgestêrôn chỉ được tiết ra trong giai đoạn phụ nữ mang thai.
IV. Testostêrôn kích thích phân hóa tế bào để hình thành các dặc điểm sinh dục phụ thứ cấp của
nam giới.
A. II và III.

B. I và IV.

C. III và IV.

D. I và II.

Câu 2: Nhân tố ngoại cảnh có ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của
động vật là
A. nhiệt độ.

B. ánh sáng.


C. độ ẩm.

D. thức ăn.

Câu 3: Người khổng lồ là hậu quả do tuyến yên tiết ra
A. quá ít hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trưởng thành.
B. quá ít hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em.
C. quá nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trưởng thành.
D. quá nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em.
Câu 4: Khi nói về các biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng hoocmôn thực vật, phát biểu
nào sau đây không đúng?
A. Sử dụng đất đèn (sản sinh ra etylen) để thúc quả cà chua chóng chín.
B. Phun dung dịch axit abxixic để tạo quả không hạt ở nho.
C. Sử dụng chất 2, 4D ( auxin nhân tạo) với nồng độ cao để làm thuốc diệt cỏ.
D. Phun gibêrelin để phá trạng thái ngủ cho củ khoai tây.
Câu 5: Các tế bào ngoài cùng của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?
A. tầng sinh bần.

B. mạch rây sơ cấp.

C. tầng sinh mạch.

D. mạch rây thứ cấp.

Câu 6: Những động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A. Ong, tôm, cua.

B. Bướm, ong, ếch.

C. Tôm, ve sầu, ếch.

D. Ong, ếch, châu chấu.

Câu 7: Cho các phát biểu về phitohoocmon:
(1) Auxin được sinh ra chủ yếu ở rễ cây.


(2) Axit abxixic liên quan đến sự đóng mở khí khổng.
(3) Etilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.
(4)Nhóm phitohoocmon có vai trò kích thích gồm: auxin, giberelin và axit abxixic.


(5) Để tạo rễ từ mô sẹo, người ta chọn tỉ lệ auxin : xitokinin > 1.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 8: Hoocmôn sinh trưởng (GH) ở người được tiết ra từ
A. tuyến giáp.

B. buồng trứng.

C. tinh hoàn.

D. tuyến yên.

Câu 9: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là
A. cơ bắp kém phát triển.
B. người nhỏ bé hoặc khổng lồ.
C. chịu lạnh kém, chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
D. các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp kém phát triển.
Câu 10: Êtilen có vai trò
A. giữ cho quả tươi lâu.

B. giúp cây ra hoa sớm.

C. giúp cây sinh trưởng nhanh.

D. thúc quả nhanh chín.

Đáp án
1
B

2
B

3
D

4
B

5
A

6
B

7
C

8
D

9
C

10
D

Lời giải chi tiết
Câu 1: Đáp án B
Ý đúng là I và IV
II. sai vì GH là hooc môn có vai trò kích thích phân bào,
III . sai vì Progesteron được tiết ra trong chu kì kinh nguyệt của phụ nữ (chưa mang thai cũng
tiết)
Câu 2: Đáp án B
Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật,
ánh sáng chi phối đến các nhân tố còn lại
Câu 3: Đáp án D


Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án B
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án D
- Đặc điểm của êtilen:
+ Êtilen đợc sinh ra ở lá già, hoa già, quả chín [Ph¸ t hµnh bëi Dethithpt.com]
- Ê ti len điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
- Vai trò sinh lí của êtilen: điều chỉnh sự chín, sự rụng lá, kích thích ra hoa, tác động lên sự phân
hóa gới tính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x