Tải bản đầy đủ

tinh dien tro tuong duong

GV: TrÇn V¨n Nin
0982458278
Bµi tËp vỊ tÝnh ®iƯn trë t¬ng

R1 C R3
Bài 1:
cho mạch điện như hình vẽ: Cho biết ; R 1=2Ω; R2=1Ω; R3=6Ω;
R4=4Ω. K
A
R4
Tính điện trở khi K mở, k ®ãng.
R2
R1

R2

Bài 2:
A
Cho mạch điện như hình vẽ:
R4
R3

R1=R2=4Ω; R3=6Ω; R4=12Ω; R5=0,6Ω; RA≈ 0.
R5
A
B
Tính RAB.
A

+
Bài 3:
+
Cho mạch điện như hình vẽ:
R1
các điện trở giống nhau và có giá trò 6Ω.
B
TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch?


B

D

R4
R2

R3

R5

R6

Bài 4:

Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh 3.1, c¸c ®iƯn trë Gièng nhau, cã
gi¸ trÞ lµ r ; ®iƯn trë cđa c¸c am pe kÕ kh«ng ®¸ng kĨ;
X¸c ®Þnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch khi:
a. k1 më, k2 ®ãng.
b.k1 ®ãng, k2 më.
c. 2 kho¸ cïng më.
d. 2 kho¸ cïng ®ãng.
Bài 5:Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh 3.3.2 ;
R1=R4= 1 Ω; R2=R3=3 Ω; R5= 0,5 Ω;
X¸c ®Þnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch?
Bµi 6.
Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ, trong ®ã hiªu ®iƯn thÕ gi÷a
hai ®Çu A, B
kh«ng ®ỉi.

A1
C¸c ®iƯn trë cã gi¸ trÞ lÇn lỵt lµ R = 15 Ω ; R = 7 Ω ; R =A10
;


1
2
3
R = 5 Ω . TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch khi:
4
B•
R1
a. k1 më, k2 ®ãng.
b.k1 ®ãng, k2 më.g
c. 2 kho¸ cïng më.
d. 2 kho¸ cïng ®ãng.

A

K1

• •
`

R2

R3

R4

•K
• 2

R4

Bµi 7.
1
Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ. BiÕt : R1 = 8Ω ; R2 = R3 = 4Ω ; R4 =R6Ω
;
C
§iƯn trë cđa ampe kÕ , khãa K vµ c¸c d©y nèi
K
kh«ng ®¸ng kĨ .
H·y tÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch AB
vµ sè chØ cđa ampe kÕ trong hai trêng hỵp :
A
B
a. Khãa K më .

R2

D
A

R3


b. Khóa K đóng .
Bài 8.
Cho mch in nh hỡnh:
R1 = R2 = R3 = R4 = 6 ;
RA 0 ; R V .
tính điện trở tơng đơng của mạch.

R4

A

A
B
U
+
-

R1

R3

M

3

A
R2

A

D

R

V
Bài 9.
Cho mch in nh hỡnh: R 1 = R2 = R3 = 2, R4 = 6. in
tr ca ampe k v ca khúa K nh khụng ỏng k. Tớnh
điện trở tơng đơng khi:
a) K m.
b) K úng.

R2

C

Bài 10.+U K
R4

N
R1

B

Bài 11.
Cho mch in nh hỡnh v (hỡnh 1). Bit :
R1 = R2 = R3 = R4 = 10
R5 = R 6 = 5
in tr ca Ampe k khụng ỏng k.
Tỡm in tr ton mch khi K úng, k đóng.
Bài 12.

Cho mạch điện nh hình vẽ
R1 = 6; R2 = 4;

R3 = 8; R4 = 12

R 5 = 6

R3
R1
R2

Hãy xác định giá trị của điện trở
+ tơng đơng Của mạch?
A
(Biết điện trở ampe kế không đáng kể, B C
điện trở vôn kế vô cùng lớn).
Bài 13:
Cho mạch điện nh hình vẽ .
+
Cho R1=R2=12 , R3=R4=24 ;
M
Ampe kế có điện trở không đáng kể.
N
Tính điện trở tơng đơng của mạch?R4

V

A
R1

R3
R2

R4
Bài 14
Cho mạch điện nh hình vẽ, R1 = 1 , R3 = 3 ,
R5 = 2 , R2 = R4 = 4 . Điện trở của Ampe kế A1 và dây nối
không đáng kể.
Tính điện trở tơng đơng của mạch khi:
a) K mở?
b) K đóng?
Bi 15. Cho mch in nh hỡnh v: Hiu in th hai
u on mch cỏc in tr
R1 = 10 , R2 = 60 , R3 = 30 v bin tr Rx.
iu chnh bin tr Rx = 20 . Tớnh điện trở tơng
đơng khi:
a. Khúa K m.
b. Khúa K úng.
Bi 16. Cho mch in nh hỡnh v (Hỡnh.2).
R4
A B


Hiu in th gia hai im A v B l 20V luụn khụng i.
+ Bit R1 = 3 , R2 = R4 = R5 = 2 , R3 = 1 .
R5
R3
in tr ca ampe k v dõy ni khụng ỏng k.
R1
1/ Khi khoỏ K m. Tớnh :
K
a) in tr tng ng ca c mch.
R2
b) S ch ca ampe k.
A
2/ Khi Kđóng tính Rtđ của mạch ?
(Hỡnh. 2)
Bi 17.
Cho MĐ nh hình 2. Biết R1 = 1, R2 = 2, R3 = 3, R4 = 6, Bỏ qua
điện trở của ampe kế, các khóa và dây nối. Tìm điện trở của mạch điện trong
mỗi trờng hợp sau:
1. Khóa K1 và K2 đều mở.
2. Khóa K1 đóng, K2 mở
3. Khóa K2 đóng, K1 mở
4. Khóa K1 và K2 đều đóng.

Bi 18.
Cho mạch điện nh hình vẽ. Biết R0 = 0,5 , R1 = 5 , R2 = 30 ,M
R3 = 15 , R4 = 3 , R5 = 12 . Điện trở các ampe kế và R
4
N
D
dây nối không đáng kể.
R
Tính điện trở tơng đơng của mạch AB.
R0 1

.

B
A

A2

R5
R2

R3

A1


K R2 D
Bài 19 :
Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết:
R = 2Ω ; R1 = 5Ω ; R3 = 10Ω ; R4 = 20Ω ; RA = 0.
U R4
R2=R5 = 3Ω Tính ®iƯn trë t¬ng ®¬ng khi: A
B
R
a. Khóa K mở.
R3
b. Khóa K đóng.

R5

C

R1
Bài 20 :
Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó
r = 2Ω; R1 = R4 = 4Ω; R2 = 30 Ω; R3 = 12Ω; R7= 6Ω
R5 = 20Ω ; R6 = 12Ω. Tính ®iƯn trë t¬ng ®¬ng khi:
a. Khóa K mở.
b. Khóa K đóng.
.

A

R6
R7

K

I1 R1

R3

A

I2=

B

V

R2

R4

Bài 21:
R5

+
U-

R6

R1
R2

Hình
2

R3
R4
R5

+
U-

R1

R1

R2

R7

R5

R6
Hình
3

R3

R4

R7

R3

R5

R4

R6

R2
+ U
Hình
4

TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa c¸c m¹ch:
a. Cho mạch điện như hình vẽ 2 . R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5Ω; R6 = 6Ω.
b. Cho mạch điện như hình vẽ 3. R1 = 8Ω; R2 = 3Ω; R3 = 5Ω; R4 = 4Ω; R5 = 6Ω; R6 = 12Ω;
R7 = 24Ω;
c. Cho mạch điện như hình vẽ 4. R1 = 10Ω; R2 = 6Ω; R3 = R7 = 2Ω; R4 = 1Ω; R5 = 4Ω; R6 = 2Ω.
Bài 22:
Cho mạch điện như hình vẽ.
Cho R1 = 3 ; R2 = R3 = 4 ; R4 = 6 ; R5 = 12 ;
RA = 0 .TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng ?
Bài 23:
Cho mạch điện như hình :
R1 = R2 = 2Ω ; R3 = R4 = R5 = 1Ω ;
RA ≈ 0 ; R V = ∞ .
Tính RMN.

M•

R4
R1

N•

R5
R2

A

R3

VTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×