Tải bản đầy đủ

(gv trân minh tiến ) 2 câu câu giới hạn image marked image marked

m

lim
Câu 1 (GV Trần Minh Tiến 2018)Tìm chính xác giá trị của
A.

a
b
+
2m 2n

B.

a
b

2m 2n

C.

x →0


1 + ax − n 1 + bx
?
x

a b

m n

D.

a b
+
m n

Đáp án C
Hướng dẫn giải:
m

Dễ dàng có được lim
x →0

n
1 + ax − 1
1 + bx − 1 a b
− lim
= −
x →0
x
x
m n

Bổ trợ kiến thức:
Ta có thể giải bài toán bằng cách dùng máy tinh CASIO fx-570VN PLUS như sau, chọn một
giá trị cho a, b, m, n nhưng không có sự đặc biệt ví dụ a = 2, b = 9, m = 4, n = 7. Dùng lệnh
CALC ta được

Đến đây thì ta có thể dễ dàng chọn được phương án C là phương án chính xác
m


lim
Câu 2: (GV Trần Minh Tiến 2018) Tìm chính xác giới hạn của
A.

a
b

m 2n

B.

a
b

2m n

C.

x →0

a b

m n

1 + ax n 1 + bx − 1
?
x
D.

a b
+
m n

Đáp án D
Hướng dẫn giải:
m

Dễ dàng thấy được lim

1 + ax

(

n

x →0

) + lim

1 + bx − 1

x

x →0

m

1 + ax − 1 b a
= +
x
n m

Bổ trợ kiến thức:
Ta có thể giải bài toán bằng

cách

dùng máy tính CASIO fx-570VN PLUS như sau, chọn một

giá trị cho a, b, m, n nhưng không có sự đặc biệt ví dụ a = 2, b = 9, m = 4, n = 7. Dùng lệnh
CALC ta được


Đến đây thì ta có thể dễ dàng chọn được phương án D là phương án chính xácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×