Tải bản đầy đủ

(gv nguyễn thi lanh) 80 câu hàm số image marked image marked

Câu 1 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số y = x − ex . Khẳng định nào sau
đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 .

B. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 .

C. Hàm số đồng biến trên ( 0; + ) .

D. Hàm số có tập xác định là ( 0; + ) .

Đáp án B
TXĐ: D = → Loại D
Em có: y = 1 − ex ; y = 0  1 − e x = 0  x = 0 .
Bảng biến thiên:
x
f (x)

−

+


0
0

+-1
f (x)
−
−
Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ( −;0 ) → Loại C

Hàm số đạt cực đại tại x = 0 → Chọn B, loại A

Câu 2 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
y = x + x 2 − 3x + 1 .

A. y =

3
2

B. ( C ) không có tiệm cận ngang

C. y = 3

D. y = −

3
2

Đáp án A
Bằng cách áp dụng công thức tìm tiệm cận,

(

lim x + x − 3x + 1

x →−2

)

x+
(
= lim
x →−

)(

x 2 − 3x + 1 x − x 2 − 3x + 1
x − x − 3x + 1
2

) = lim

x →−

3x − 1
x − x 2 − 3x + 1


1

x 3 − 
x

= lim
= lim
x →−
x →−
3 1
x − x 1− + 2
1+
x x

1

3 − 
3
x

=
2
3 1
1− + 2
x x
3
Đồ thị ( C ) có tiệm cận ngang là y =
2
Cách 2: Bấm máy

Bước 1: Nhập hàm:
Bước 2: Ấn CALC
Bước 3: Chọn giá trị −1010

Bước 4:
Lỗi sai

(

)

* Học sinh thường mắc sai lầm lim x + x 2 − 3x + 1 = +
x →+

Và kết luận hàm số không có tiệm cận ngang, nên sai lầm chọn đáp án B
Câu 3 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số y = ( 2x − 1) . Phát biểu nào sau đây
3

đúng?
1
1


A. Hàm số đồng biến trên  −;  và nghịch biến trên  ; + 
2
2B. Hàm số nghịch biến trên ( −; + )
C. Hàm số đồng biến trên ( −; + )
1

D. Hàm số nghịch biến trên  −;  và đồng biến trên
2


1

 ; + 
2


Đáp án C
Câu 4 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f ( x ) = x 3 tại
điểm x = 0 là
A. y = 0

B. Không có

C. x = 0

D. y = x

Đáp án A
Ta có f  ( x ) = 3x 2 ;f ( 0) = 0;f  ( 0) = 0 , Nên phương trình tiếp tuyến tại x = 0 là: y = 0
Lỗi sai


Học sinh tính f ( 0) = 0;f  ( 0 ) = 0 nên hoang mang vì tiếp tuyến trên trục Ox xuyên
qua đồ thị. Và kết luận là không có tiếp tuyến chọn B
Câu 5 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Tìm m để hàm số f ( x ) = mx3 + mx 2 + ( m + 1) x + 2 đồng
biến trên ( −; + ) .

m  0
A. 
 m  −3

2

B. m  0

m  0
D. 
 m  −3

2

C. m  0

Đáp án B
Xét m = 0 ta có y = x + 2 là hàm đồng biến nên m = 0 thỏa mãn
Xét m  0 , ta có y = 3mx 2 + 2mx + m + 1

m  0
m  0
Để hàm luôn đồng biến trên R thì y  0x  
 2
m0
  0
2m + 3m  0
Kết hợp với trường hợp 1 nên m  0
Câu

6

(GV

Nguyễn

Thi

Lanh

2018)Trên

nửa

khoảng

0; + ) ,

hàm

số

f ( x ) = 2x3 + x − cos x − 3 , Chọn đáp án đúng?

A. Có giá trị lớn nhất là – 3, không có giá trị nhỏ nhất.
B. Không có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất là – 4.
C. Có giá trị lớn nhất là 4, giá trị nhỏ nhất là – 4.
D. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.
Đáp án B
Ta có: f  ( x ) = 6x 2 + 1 + sin x  0, x 
Suy ra hàm số đồng biến trên 0; + )
Khi đó không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất là min f ( x ) = f ( 0 ) = −4 .
0;+ )

Câu 7 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số: y = ( x − 1) ( x 2 + mx + m ) . Tìm m để đồ
thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt:
m  4
A. 
m  0

1
B. −  m  0
2

C. 0  m  4

 1
− m0
D.  2

m  4

Đáp án D
x = 1
Phương trình hoành độ giao điểm: ( x − 1) ( x 2 + mx + m ) = 0   2
 x + mx + m = 0. (1)
Yêu cầu bài toán  Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1


1

m  4
m−


1 + m.1 + m  0
2
2m + 1  0

 m  − 1 .


2
m4

2
m ( m − 4 )  0
 = m − 4m  0
  m  0
 m  0
Lỗi sai:
* Một số bạn thiếu điều kiện phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1, nên chỉ
m  4
xét   0  
→ Chọn A
m  0
2

Câu 8 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số y =

x+2
có đồ thị như Hình 1. Đồ thị
2x − 1

Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

 x+2 
A. y = − 

 2x − 1 

B. y =

x +2
2 x −1

C. y =

x+2
2x − 1

D. y =

x +2
2x − 1

Đáp án B
Đầu tiên để ý đồ thị hình 2 được tạo ra như sau:
+ Lấy đồ thị của hình 1 ở bên phải Oy gọi là phần 1.
+ Lấy đối xứng phần 1 qua Oy.
+ Thấy đồ thị của hình 2 đối xứng nhau qua Oy nên hàm số là hàm số chẵn.
Câu 9: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Đồ thị hàm số nào sau đây có trục đối xứng là Oy?
A. y = sin 2x .

B. y = cos 2x.

C. y = tan x.

D. y = cot x.

Đáp án B
Câu 10 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho f ( x ) + f  ( x ) = e− x 3x + 1 . Giá trị của biểu thức
P = e.f (1) − 3f ( 0 ) là

A. P =

14
.
3

B. P =

16
e.
3

C. P =

14
e.
3

D. P =

10
.
9


y = cos 2x là hàm số chẵn, có trục đối xứng yy .
Đáp án D

f ( x ) = e − x .g ( x )
f  ( x ) = −e − x .g ( x ) + e − x .g  ( x )
 f ( x ) + f  ( x ) = e − x .g  ( x )
2
3
( 3x + 1)
9
2
16
3
( 3x + 1) ;f ( 0 ) = ;f (1) = e −1
9
9

 g  ( x ) = 3x + 1  g ( x ) =  3x + 1dx =
 f (x) =
P=

2 −x
e
9

10
9

 x 2 − 6x + 5
,x 1

Câu 11 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số f ( x ) =  x 2 − 1
a, x = 1

Giá trị a để hàm số liên tục tại x = 1 là
A. a = −2

B. a = 2

C. a = 1

D. Đáp án khác

Đáp án A
TXĐ:
f (1) = a

x 2 − 6x + 5
= −2
x →1
x2 − 1

lim f ( x ) = lim
x →1

Suy ra a = -2
Câu 12 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như
sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
x

y'

−

−3

+

0

0+

10

+

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −3;0) .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −;0) .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0;1) .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −; −3) .

Đáp án C
Căn cứ vào bảng xét dấu thì đáp án:
A, D: sai vì hàm số nghịch biến trên ( −3;0) .
B: sai vì hàm số đồng biến trên ( −; −3) .
C: đúng.
Câu 13 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau


x

−

y'

0+

+

1
0

+

+

0
y
−

−1

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1 .
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.
D. Hàm số có GTLN bằng 0, GTNN bằng −1 .
Đáp án B
Nhìn vào bảng biến thiên em thấy:
A. Sai vì hàm số có 2 điểm cực trị.
C. Sai vì hàm có giá trị cực tiểu bằng −1 tại x = 1 .
D. Sai vì hàm số không có GTLN và GTNN trên .
B. Đúng.
Câu 14
(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số

y = ax3 + bx 2 + cx + d có đồ thị như hình bên
Chọn đáp án ĐÚNG?
A. Hàm số có hệ số a  0 .
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −2; −1) và (1;2) .
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hệ số tự do của hàm số khác 0.
Đáp án B
Từ đồ thị em thấy hàm số đã cho là hàm bậc ba có hệ số a  0 → Đáp án A sai
Đồ thị hàm số đã cho có 2 điểm cực trị tại x = −1 và x = 1 → Đáp án C sai.
Tại x = 0 thì d = y ( 0) = 0 → Đáp án D sai.Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( −; −1) và (1;+ ) nên hàm số đồng biến trên
các khoảng ( −2; −1) và (1;2) → Đáp án B đúng.

Câu 15 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

y=

x − x2 − 4

x 2 − 4x + 3

A. y = 1 và x = 3 .
Đáp án D

B. y = 0,y = 1 và x = 3 C. y = 0,x = 1 và x = 3 D. y = 0 và x = 3


x − x2 − 4
x − x2 − 4
=
x 2 − 4x + 3 ( x − 1)( x − 3)

Em có: y =

x 2 − 4  0   x  2


Điểu kiện: x  1
   x  −2 . Tập xác định: D = ( −; −2)  ( 2;3)  (3; + ) .
x  3

x  3

lim y = 0; lim y = 0  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 .

x →+

x →−

lim− y = lim−

x →−2

x →−2

x − x2 − 4
−2 − 4 − 4 −2
.
=
=
( x − 1)( x − 3) ( −3) . ( −5) 15

x − x2 − 4
2− 4− 4
2
lim+ y = lim+
=
=
= −2 .
x →−2
x →−2 ( x − 1)( x − 3)
( 2 − 1) . ( 2 − 3) −1lim+ y = lim+

x →3

x →3

x − x2 − 4
x − x2 − 4
= +; lim− y = lim−
= −
x →3
x →3 ( x − 1)( x − 3)
( x − 1)( x − 3)

Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 3 .
Câu 16 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?
A. y =

x
x2 − 4

.

B. y =

x+3
.
2x − 1

C. y =

x
.
x − 3x + 2

D. y =

2

x −1
.
x − 2x − 3
2

Đáp án C


Đáp án A sai vì: lim

x
x2 − 4

= lim

1

= 1; lim

x

x →−
4
x2 − 4
1− 2
x
 Đồ thị hàm số có hai đường TCN y = 1 và y = −1 .
x →+

x →+

= lim

x →−

1
4
− 1− 2
x

= −1

Giải phương trình x 2 − 4 = 0  x = 2 . Em thấy x = −2 và x = −2 khác nghiệm tử
x = 0 do vậy x = 2 và x = −2 là hai đường TCĐ.
Vậy đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.
1
1
• Đáp án B sai vì: đồ thị hàm số chỉ có một đường TCN y = , một đường TCĐ x = .
2
2
1
x
x
• Đáp án C đúng vì: lim 2
không tồn tại
= lim x x = 0; lim 2
x →+ x − 3x + 2
x →+
x →− x − 3x + 2
3 2
1− + 2
x x
 Đồ thị hàm số có một đường TCN là y = 0 .
Giải phương trình x 2 − 3x + 2 = 0  x = 1 và x = 2 . Em thấy với x = 1 và x = 2 thì

x  0 do vậy đồ thị hàm số có hai đường TCĐ là x = 1 và x = 2 .
Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.


1 1
− 4
3
x −1
x −1
x
x = 0; lim
= lim
• Đáp án D sai vì: lim 2
không tồn tại.
x →+ x − 2x − 3
x →+
x →− x 2 − 2x − 3
2 3
1− − 2
x x
 Đồ thị hàm số có một đường TCN là y = 0
Giải phương trình x 2 − 2x − 3 = 0  x = −1 và x = 3 . Em thấy với x = −1 thì

x −1

không tồn tại và x = 3 thì x − 1  0 do vậy đồ thị hàm số có một đường TCĐ x = 3
Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.
Câu 17 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = 9x4 + ( m− 4) x2 − m+ 1 có đồ thị (C).
Biết m = m0 là giá trị để đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều. Khi đó giá trị

m0 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau:
A. −4 B. −1 C. 2

D. 5

Đáp án D
Hàm bậc 4 trùng phương có ba điểm cực trị  ab  0  9( m− 4)  0  m− 4  0  m  4
Áp dụng công thức giải nhanh ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều thì:
24a + b3 = 0  24.9 + ( m − 4) = 0  m = −2
3

Vậy giá trị m0 gần giá trị −1 nhất.
Câu 18: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau
x

−

y'

−1

+

0

+

30

+

+

5
y
−

1

Mệnh đề nào đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ( −; −1) .
B. Đồ thị hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên

( −; −1) .

C. Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ( −1;4) .
D. Đồ thị hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ( 3;+ ) .
Đáp án D
Từ bảng biến thiên em thấy phương trình f ( x ) = 0 có một nghiệm duy nhất x 0  −1


f ( x ) , f ( x )  0
Mặt khác em có y = f ( x ) = 

−f ( x ) ,f ( x )  0


Do đó em có bảng biến thiên của y = f ( x )
x
y'

−

−1
0

x0+

+

+

30

+

+

5

y
0

1

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có y = f ( x ) đồng biến trên ( 3,+ ) .
Câu 19 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Tìm m để đồ thị hàm số y = x3 + mx + 2 cắt trục
hoành tại một điểm duy nhất.
C. m  −3.

B. m  −3.

A. m  −3.

D. m  −2.

Đáp án A
Phương trình hoành độ giao điểm x3 + mx + 2 = 0.
Em thấy phương trình trên không nhận x = 0 là nghiệm.
2
Khi đó m = −x 2 − .
x
2
Em có đồ thị hàm số y = −x 2 − như hình bên.
x
Từ đó em thấy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi
đồ thị bên cắt đường thẳng y = m tại 1 điểm duy nhất hay
m  −3 .
Câu 20

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Tất cả các giá trị của m để phương trình

ex = m ( x + 1) có nghiệm duy nhất là

C. m  0,m = 1.

B. m  0,m  1.

A. m  1.

D. m  1.

Đáp án C


Nhận thấy x = −1 không là nghiệm của phương trình nên.Chia cả 2 vế cho x = −1 em được: m =

Xét hàm số f(x) em có: f ' ( x ) =
Em có bảng biến thiên
−
x
y'

xex

( x + 1)

2

ex
= f (x) .
x +1

;f' ( x ) = 0  x = 0  f ( 0) = 1 .

−1

+

+

0

+

y
−

+

0

1


Số nghiệm của phương trình ex = m ( x + 1) là số điểm chung giữa đường thẳng y = m và đồ
thị hàm số y = f ( x ) .
m  0
Dựa vào bảng biến thiên suy ra: phương trình có 1 nghiệm duy nhất  
.
m = 1
1
Câu 21 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = − x 3 + ( m − 1) x 2 + ( m + 3) x + 2 .
3

Biết rằng tập hợp cả giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên đoạn có độ dài
không lớn hơn 2 6 là đoạn T = a;b . Tính a + 2b .
A. a + 2b = 0.

B. a + 2b = 3.

C. a + 2b = 4.

D. a + 2b = −3.

Đáp án B
Em có tập xác định D =

và y' = −x2 + 2( m − 1) x + m + 3 .

Yêu cầu bài toán  y ' = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 − x 2  2 6

y ' = 0 có 2 nghiệm phân biệt   ' = ( m − 1) + m + 3  0  m2 − m + 4  0, m
2x + x = 2m − 2
Theo định lý Vi-ét:  1 2
x1x 2 = −m − 3

Có x1 − x 2  2 6  ( x1 + x 2 ) − 4x1x 2  24
2

 ( 2m − 2) − 4 ( −m − 3)  24  4m2 − 4m − 8  0  −1  m  2
2

 m  −1;2  a = −1;b = 2  a + 2b = 3.

Câu 22 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) = −x3 + 3x − 1 ( C) có
dạng như hình vẽ dưới đây.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phương trình x3 − 3x + m = 0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi −2  m  2 .
B. Đồ thị hàm số y = f ( x ) có 3 điểm cực tiểu.


C. Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên (0;1).
D. Hàm số y = ( x ) nhận Oy làm trục đối xứng.
Đáp án C
Có x3 − 3x + m = 0  f ( x ) = m − 1 . Có y = f ( x ) có đồ thị hàm số (C) và y = m − 1 là hàm
hằng có đồ thị là đường thẳng song song hoặc trùng với trục Ox.
→ Đáp án A đúng.
 Yêu cầu bài toán  −3  m − 1  1  −2  m  2 ⎯⎯
Đồ thị y = f ( x ) có dạng như hình vẽ bên:

 Đồ thị hàm số y = f ( x ) có 3 điểm cực tiểu
⎯⎯
→ Đáp án B đúng.

→ Đáp án C sai.
Hàm số không đồng biến trên ( 0;1) ⎯⎯

→ Đáp
Đồ thị hàm số y = ( f x ) nhận Oy làm trục đối xứng ⎯⎯
án D đúng.
Câu

23

(GV

Nguyễn

Thi

Lanh

2018)Tìm

m

để

phương

trình:

x 3 − 3x 2 + mx + 2 − m = 0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành 1 cấp số cộng:
A. m  ( −3; + ) .

B. m  .

C. m = 3.

D.

m  ( −;3) .

Đáp án D
Điều kiện cần:
Giả sử phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt x1; x 2 ; x 3 lập thành
một cấp số cộng

 x1 + x 3 = 2x 2
Khi đó: 
 3x 2 = 3  x 2 = 1.
 x1 + x 2 + x 3 = 3
Với x 2 = 1 thay vào phương trình ta được:

1 − 3 + m + 2 − m = 0 (luôn đúng).
Điều kiện đủ:
Ta có: x 3 − 3x 2 + mx + 2 − m = 0

x = 1
 ( x − 1) ( x 2 − 2x − 2 + m ) = 0   2
 x − 2x − 2 + m = 0 (*)
Phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt tương đương với phương trình (*)
có 2 nghiệm phân biệt khác 1.


  0
1 + ( 2 − m )  0


 m  3.
m

3

0
1 − 2 − ( 2 − m )  0


Vậy

m  ( −;3)

Câu 24 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

−

−1y'

0

+

0
+

0

+

10

+

+

3

y
0

0

Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số có ba điểm cực trị

B. Hàm số có giá trị

cực đại bằng 3.
Đáp án C
Nhìn vào bảng biến thiên ta có thể thấy hàm số có 3 điểm
trị, có 2 cực tiểu, có giá trị cực đại bằng 3.  Mệnh đề C sai.
Câu 25 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số

cực

y = ax3 + bx 2 + cx + d ( a  0 ) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh

đề

nào dưới đây là đúng?
A. a  0, b  0, c  0, d  0.
B. a  0, b  0, c = 0, d  0.
C. a  0, b  0, c = 0, d  0.
D. a  0, b  0, c  0, d  0.

Đáp án C
Ta có y = 3ax 2 + 2bx + c
Từ hình vẽ ta thấy hàm số đã cho có hệ số a > 0, tại x = 0 thì y(0) = d > 0.
Đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị tại x = 0  c = 0 → Loại đáp án A, D.
Mặt khác đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị tại x = 0 và x = x 0  0 nên phương trình y = 0
có 2 nghiệm phân biệt x = 0 và x = x 0  0


−

2b
 0  b  0 → Loại đáp án B
3a

.Câu 26

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số y = x 3 − x + 2 có đồ thị (C). Phương

trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(1;2) là.
A. y = 2x − 1.

C. y = 2x − 4.

B. y = 2x + 1.

D. y = 2x.

Đáp án D
y = 3x 2 −1  y (1) = 3.12 −1 = 2

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1;2) là: y = y (1) . ( x −1) + 2 hay y = 2x.
Câu 27 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số f ( x ) = − ( x + 1) ln ( x + 1) . Đồ thị
nào dưới đây là đồ thị của hàm số y = f  ( x ) ?

A.

B.

C.

D.

Đáp án A
Ta có tập xác định D = ( −1; + )

Đáp án D sai do đồ thị có chứa phần x  −1.

Ta có y = f  ( x ) = − ln ( x + 1) −1
Ta nhận thấy đồ thị hàm số y = f  ( x ) đi qua điểm ( 0; −1)
A đúng.
Câu 28

Đáp án B, C sai, đáp án

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp

\ 0 liên tục trên khoảng xác định có bảng biến thiên như sau. Tìm tất cả các giá trị

của m để phương trình f(x) = m có hai nghiệm thực phân biệt.
x
y’

−

0+

1
+

0
+

2

y
1

−

−

A. m = 2.

B. m < 1.

C. m = 2 hoặc m < 1.

D. m  1 hoặc m = 2.

Đáp án D
Từ bảng biến thiên ta thấy với m = 2 hoặc m  1 thì đồ thị hàm số y = f(x) cắt đường
thẳng y = m tại 2 điểm phân biệt hay phương trình f(x) = m có 2 nghiệm phân biệt.
Câu 29 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Hàm số y =

2
nghịch biến trên khoảng nào dưới
x +1
2

đây?
A. ( 0; + ) .

B. ( −1;1) .

C. ( −; + ) .

D. ( −;0 ) .

Đáp án A
TXĐ: D = .
Ta có: y =

−4x

(x

2

+ 1)

2

. Để y  0  x  0.

Vậy hàm số nghịch biến khi x > 0
Câu 30: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y =

x
có đồ thị (C). Tiếp tuyến của
x −1

(C) tạo với trục hoành một góc 60 có hệ số góc bằng bao nhiêu?

k = 3
.
A. 
 k = − 3

B. k = 3.

C. k = − 3.

D. k = 1.

. Đáp án C
Ta tính y =

−1

( x − 1)

2

.

Giả sử tiếp tuyến  của (C) có tiếp điểm M ( x 0 ; y0 ) và có hệ số góc là k.

k = 3
Tiếp tuyến của (C) tạo với trục hoành một góc 60  k = tan 60 = 3  
 k = − 3
−1
= 3 (vô lý)
Với k = 3  y ( x 0 ) =
2
( x 0 − 1)


Với k = − 3  y ( x 0 ) =

−1

1
(thỏa mãn)
3

= − 3  ( x 0 − 1) =
2

( x 0 − 1)

2

Câu 31 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
−

x

−1

+

y'0

+

3
0

+

+

9
y
−

2

Đồ thị hàm số y = f ( x ) có bao nhiêu điểm cực trị
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Đáp án C
Từ bảng biến thiên ta thấy f ( x )  1  0, x  −1 nên phương trình f(x) = 0 có một nghiệm
duy nhất x 0  −1

f ( x ) , f ( x )  0
Mặt khác ta có y = f ( x ) = 
f ( x ) , f ( x )  0
Do đó ta có bảng biến thiên của y = f ( x )
−

xy'

−1

x0
+

+

0

+

30

+

+

9

y
0

2

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số y = f ( x ) có 3 điểm cực trị
Câu 32:

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y =

x+m
(m là tham số thực) thỏa
x −1

mãn min y = 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
2;4

A. m  −1.

B. 3  m  4.

C. m > 4.

Đáp án C
Ta có: y =

−1 − m

( x − 1)

2

• Trường hợp 1: nếu y  0  m  −1, lúc này hàm số đồng biến
 min y = y ( 2 ) =
 2;4

2+m
= 3  m = 1 (mâu thuẫn với m  −1 )  loại
2 −1

D. 1  m  3.


• Trường hợp 2: nếu y  0 thì m  −1, lúc này hàm số nghịch biến
4+m
= 3  m = 5 (thỏa mãn với m  −1 )  chọn
 2;4
4 −1
Đối chiếu 4 đáp án thì có đáp án C là thỏa mãn.
Câu 33: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = x 2 − ln ( 2x + 1) . Khẳng định nào sau
 min y = y ( 4 ) =

đây đúng?
 1

A. Hàm số đồng biến trên  − ; +  .
 2


1

B. Hàm số đồng biến trên ( −; −1) và  ; +  .
2

 1

C. Hàm số nghịch biến trên  − ; +  .
 2

1

D. Hàm số đồng biến trên  ; +  và nghịch biến trên
2


 1 1
 − ; .
 2 2

Đáp án D
 1

Tập xác định D =  − ; + 
 2


Ta có y = 2x −

2
4x 2 + 2x − 2
=
2x + 1
2x + 1

 x = −1 (KTM)
4x 2 + 2x − 2
2
= 0  4x + 2x − 2 = 0  
Giải y = 0 
 x = 1 (TM)
2x + 1

2
Bảng xét dấu của y :
−1

1

2


1
2

+
x

Từ bảng xét dấu của y ta có:
1

Hàm số đồng biến trên khoảng  ; +  và nghịch biến trên
2


 1 1
− ; 
 2 2

Câu 34 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = f ( x ) = x3 − x + 1 và bốn hình vẽ lần
lượt là 1, 2, 3, 4 dưới đây.


Đồ thị của hàm số y = f ( x ) là
A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Đáp án A
 Hàm số y = f ( x ) = x3 − x + 1 là hàm đa thức bậc 3 nên loại đáp C.
 Đồ thị hàm số có dạng của hàm bậc 3 với hệ số a  0  Loại đáp án D.
 Đồ thị hàm số không có cực trị tại x = 0 nên loại B.
Câu 35 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 1 trên 0;2 là
A. 0.

B. 1.

C.

3.

D. Không có.

Đáp án C
 Tập xác định: D =  −1; + )

y' =

1
 0 x  D và y ( 0) = 1 , y ( 2) = 3  Max y = 3
0;2
2 x +1

Câu 36 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số y = ln ( x 2 ) có đồ thị (C). Tiếp tuyến của
đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x 0 = e có phương trình là
A. y =

2
x + 4.
e

B. y =

2
x + 3.
e

C. y =

2
x
e

D. y =

2
x − 2.
e

Đáp án C
 Em tính y ' =

2x 2
2
= ; y '(e) = .
2
x
x
e

 Em có x 0 = e  y0 = ln ( e 2 ) = 2.

 Phương trình tiếp tuyến tại M ( e; 2 ) là: y =

2
2
( x − e ) + 2  y = x.
e
e

Câu 37 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Tập xác định của hàm số y = ( x 2 − 1)
A. D =

\ ( −1;1) .

B. D = .

C. D =

\  −1;1.

−2D. D =

\ −1;1.

Đáp án D
 Em cần phải để ý số mũ của hàm số.
 Đối với hàm số y = x n (n là số nguyên âm hoặc bằng 0) thì TXĐ là D =

\ 0


 Hàm số y = ( x 2 − 1)

−2

xác định  x 2 − 1  0  x 2  1  x  1.

Câu 38 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = a x ( a  0,a  1) . Khẳng định nào sau
đây là sai?
A. Tập xác định D =

B. Hàm số có tiệm cận ngang y = 0 .

.

C. lim y = +

D. Đồ thị hàm số luôn ở phía trên trục hoành.

x →+

Đáp án C
 Chọn câu C vì nếu 0  a  1 thì lim y = 0 .
x →+

Câu 39 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số f ( x ) =

2x − 1
. Kết luận nào sau đây là
x3 − x

đúng?
B. Hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x = 0

A. Hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x = −1
C. Hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x =

1
2

D. Hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x = 1

Đáp án C
✓ Hàm số đã cho không xác định tại x = 0 ; x = −1 ; x = 1 nên không liên tục tại các
điểm đó.
✓ Hàm số chỉ liên tục tại x = 0,5 vì f ( 0,5) = lim f ( x ) = 0 .
x →0,5

Câu 40 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau:
x

−5

−y'

0

+

+

0

+

3

1+

+

3

y
0
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

B. Hàm số có ba điểm cực trị.

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.

D. Hàm số có hai điểm cực trị.

Đáp án D
Từ bảng biến thiên em thấy:
• Hàm số có hai điểm cực trị là x = −5 và x = 1 .


Hàm số không xác định tại x = 3 nên x = 3 không là điểm cực trị.


Câu 41: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
1
y = x 3 − x 2 + ( m + 1) x + 2 có hai cực trị là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật có độ dài
3

đường chéo là

5.

3
A. m = − .
2

B. m = 1.

D. m = −2.

C. m = .

Đáp án C
 Em có y ' = x 2 − 2x + m + 1; y' = 0  y' = x 2 − 2x + m + 1 = 0 (*)
Để hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn đề bài  Phương trình (*) có hai nghiệm phân
biệt x1; x2 thỏa mãn x1  0; x 2  0 và x12 + x 2 2 = 5

 = 4 − 4 ( m + 1)  0
m  0

−1  m  0
x
+
x
=
2

0,

m
2
 1



 m  −1

m= .
−3
x
x
=
m
+
1

0
m
=
1
2

 2

2
 x 2 + x 2 = ( x + x )2 − 2x x = 5 ( 2 ) − 2 ( m + 1) = 5
2
1
2
1 2
 1

Câu 42:
y=

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

x +1
lần lượt là
x + x +1
2

A.

1
1
và −
2
2

B. 1 và −

1
3

C. Không xác định

D. 1 và 0

Đáp án B
Tập xác định: D =

y' =

x = 0
;y' = 0  
 x = −2
( x 2 + x + 1)
− x 2 − 2x

2

Em tính được: lim y = 0; lim y = 0
x →+

x →−

 Bảng biến thiên:
x
y'

−−2
0

0

+

0
0

+1

y


1
3

1
Em thấy hàm số có giá trị lớn nhất là 1 và giá trị nhỏ nhất là − .
3

0


Câu 43:

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hàm số

y = f ( x ) có đồ thị y = f ' ( x ) cắt trục hoành tại ba điểm phân

biệt có hoành độ a  b  c như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới
đây là đúng?
A. f ( b )  f ( c )  f ( a ) . B. f ( a )  f ( b )  f ( c ) .
C. f ( c )  f ( b )  f ( a ) . D. f ( b )  f ( a )  f ( c ) .
Đáp án A
Dựa vào đồ thị của hàm số y = f ' ( x ) , em suy ra được bảng biến thiên như sau:
−

x
f '( x)

a
0b
0

+c
0

+
+

f(b)
f(x)
f(a)

f(c)
c

Em lại có:  f ' ( x ) dx = f ( x ) + C   f ' ( x ) dx = f ( x ) ca = f ( c ) − f ( a )
a

 b

a f ' ( x ) dx = a f ' ( x ) dx + b f ' ( x ) dx = a f ' ( x ) dx − −a f ' ( x ) dx  = S1 − S2  0
f ( c) − f ( a )  0  f ( c)  f ( a ).
c

b

c

b

Câu 44: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để
hàm số y = x 2 + 1 − mx − 1 đồng biến trên khoảng ( −; + ) ?
B. 1; + ) .

A. ( −;1) .

D. ( −; −1.

C.  −1;1.

Đáp án D
Ta có: y ' =

x
x2 + 1

− m.

Để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( −; + ) thì y '  0, x 
y' =

x

− m  0, x 

x

 m, x 
x2 + 1
x
1
Xét hàm số y =
có y ' =
 0, x 
2
2
x +1
x + 1 x2 + 1
x +1
2(

Ta có: lim

x →−

x
x2 + 1

)

 Hàm số y ' luôn đồng biến.

= −1

Vậy để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( −; + ) thì m  −1 .


Câu 45 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) như hình vẽ bên. Giá trị

( )

m để đường thẳng y = 2m cắt đồ thị hàm số y = f x tại 4 điểm phân biệt là
A. −2  m  2

B. −1  m  1

C. −1  m  1

D. m = 1

Đáp án C.

( )

Đồ thị hàm số y = f x (C1 ) được suy ra từ đồ thị của hàm số y = f ( x )( C ) như sau:

( )

+ Hàm số y = f x

là hàm chẵn có đồ thị đối xứng qua trục tung

 f ( x ) , x  0
+ Hàm số y = f x = 
− f ( x ) , x  0

( )

( )

+ Đồ thị hàm số y = f x

Phần 1: Là đồ thị (C) ở bên phải trục Oy
gồm hai phần
Phần 2: Đối xứng của phần 1 qua Oy

+ Vẽ đồ thị ( C1 ) như hình vẽ

Để đường thẳng y = 2m cắt ( C1 ) tại 4 điểm phân biệt khi −2  2m  2  −1  m  1

Câu 46 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Bảng biến thiên sau phù hợp với hàm số nào?
x

−

y

+

–1


2+


y
−

A. y =

2x − 3
x +1

B. y =

−2x + 3
x +1

2

C. y =

−2x − 3
x +1

D. y =

2x + 3
x +1

Đáp án D.
Nhìn vào bảng biến thiên suy ra:
+ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: x = −1 nên chọn mẫu số là: x + 1
+ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2 nên loại ngay đáp án B và C
+ Hàm số nghịch biến trên ( −; −1) ; ( −1; + ) nên loại tiếp A

Câu 47 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = 3 x2 + 2017 , có các khẳng định sau.
I. Hàm số luôn đồng biến trên ( −; + )
II. Hàm số có một điểm cực tiểu là x = 0
III. Giá trị lớn nhất bằng 2017.
IV. Hàm số luôn nghịch biến trên ( −; + )
Số khẳng định đúng là:
A. 0

B. 1

C.2

D. 3

Đáp án B.
Ta có: Tập xác định của hàm số y = 3 x2 + 2017 là R nên y =

2
33 x

Ta có bảng biến thiên
x

y

−

+

0


+

y

2017
(I) sai vì hàm số chỉ đồng biến trên ( 0; + ) ;
(II) đúng là hàm số đạt cực tiểu x = 0 ; EM NHÌN KĨ BẢNG BIẾN THIÊN NHÉ!
(III) sai vì giá trị nhỏ nhất của hàm số là 2017
(IV) sai vì hàm số nghịch biến trên ( −; 0)
Đáp án D.


Ta có y = x2 − 12x + ( m − 2)
Hàm số có hai cực trị trái dấu khi y = 0 có hai nghiệm trái dấu, suy ra phương trình sau có
hai nghiệm trái dấu x2 − 12x + ( m − 2) = 0  m − 2  0  m  2 .
Câu 48 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 1(1) . Tiếp tuyến của đồ thị
hàm số (1) song song với đường thẳng y = 1 có phương trình là:
A. y = 1; y = −3

B. y = −3

C. y = 0; y = 2

D. y = 0

Đáp án B
y = x3 − 3x2 + 1  y = 3x2 − 6x .

Đường thẳng y = 1 có hệ số góc 0.

x = 0
Do tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 1 nên: y ( x ) = 0  
x = 2
x = 0  y = 1 suy ra phương trình tiếp tuyến: y = 1
x = 2  y = −3  phương trình tiếp tuyến: y = −3
Thử lại, ta được y = −3 thỏa mãn yêu cầu bài toán vì y = 1 trùng với đường thẳng đề bài cho.
Câu 49 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ
thị của hàm số y =

2x + 3
mx2 + 1

có hai tiệm cận ngang.

A. m 0

B. m 0

C. m= 0

D. Không tồn tại m.

Đáp án A.
Ta có

2x + 3
mx + 1
2

=

2x + 3
x

1
m+

 lim
1
x2

x→−

2x + 3
2x + 3
= lim
= −2 và
x
→−
−x
x

2x + 3
2x + 3
2x + 3
2x + 3
; lim
tồn tại
= lim
= 2 . Từ đó, suy ra các giới hạn lim
x →−
x→+
x→+
x
x
mx2 + 1 x→+ mx2 + 1

lim

và hữu hạn khi và chỉ khi các giới hạn lim m +
x→−

1
1
; lim m + 2 tồn tại, hữu hạn và khác
2 x→+
x
x

1
= 0 các giới hạn vừa nêu tồn tại, hữu hạn và khác 0 khi và chỉ khi m  0 .
x → x 2

không. Do lim

Câu 50 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số

y = cosx + mx đồng biến trên R


C. m 1

B. m 1

A. m 1

D. m 1

Đáp án C.
Với hàm số y = cosx + mx có TXĐ: R,  y = − sin x + m
Để hàm số đồng biến trên R thì y  0x   − sin x + m  0x 
 m  max ( sin x ) , x 

 m  sin xx 
 m1

Vì: −1  sin x  1  max ( sin x ) = 1 .
Câu 51 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Xét hàm số y = 7 − 5x trên đoạn  −1;1 . Mệnh đề
nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên đoạn  −1;1 .
B. Hàm số có cực trị trên khoảng ( −1;1) .
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  −1;1 .
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng

2 khi x = 1, giá trị lớn nhất bằng 2 3 khi x = −1.

Đáp án D


7
7
Với hàm số y = 7 − 5x có TXĐ:  −;    −1;1   −; 
5
5Ta có y =

−5

 0 x   −1;1 nên hàm số luôn nghịch biến trên  −1;1  đáp án A
2 7 − 5x
sai, đáp án B sai và C sai.

Cách 2: Ta có y =

−5
2 7 − 5x

 0 x   −1;1 , y(1) = 2, y( −1) = 2 3

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
Câu 52

2 khi x = 1, giá trị lớn nhất bằng 2 3 khi x = −1.

(GV Nguyễn Thi Lanh 2018): Cho hàm số f ( x ) có f  ( x )  0x f  ( x ) = 0 thì chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc R. Hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định

đúng?
A. Với mọi x1, x2 

và x1  x2 , ta có

B. Với mọi x1, x2 

và x1  x2 , ta có

C. Với mọi x1, x2 , x3 

f ( x1 ) − f ( x2 )
x1 − x2

f ( x1 ) − f ( x2 )
x1 − x2

và x1  x2  x3 , ta có

 0.

 0.

f ( x3 ) − f ( x2 )
f ( x3 ) − f ( x1 )

 0.


D. Với mọi x1, x2 , x3 

và x1  x2  x3 , ta có

f ( x1 ) − f ( x2 )

f ( x2 ) − f ( x3 )

0

Đáp án A.
Cho hàm số f ( x ) có f  ( x )  0x 

và f  ( x ) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc R.

Nên Hàm số f ( x ) nghịch biến trên R nên x1, x2  K ; x1  x2  f ( x1 )  f ( x2 )
Ta có x1 − x2  0 ; và f ( x1 ) − f ( x2 )  0 

f ( x1 ) − f ( x2 )
x1 − x2

0

Câu 53: (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Tìm giá trị cực đại yCĐ của hàm số y = x4 − 3x 2 + 2 .
A. yCĐ = 2

B. yCĐ = −2

Đáp án A.


x = 0

3

Ta có y = 4x3 − 6x  y = 0   x =
2


3
x = −
2


C. yCĐ = −

1
4

D. yCĐ = 0


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×