Tải bản đầy đủ

Tờ trình dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 1000 ha tỉnh Tây Ninh www.duanviet.com.vn 0918755356

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LPM -----------Số: 0512/TT-DA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___oOo___
Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v: Xin chấp thuận chủ trương cho Doanh
nghiệp đăng ký đầu tư “Trồng chuối công
nghệ cao LPM” tại Xã Phước Vinh, huyện
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi:

TỜ TRÌNH
- Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Tây ninh

Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LPM
xin kính gửi đến Quý vị Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh lời chào trân trọng
và xin được báo cáo với Quý Lãnh đạo sự việc như sau:

- Căn cứ vào danh mục các dự án kêu gọi và khuyến khích đầu tư của tỉnh
Tây Ninh
- Nhằm cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu sử dụng tại
địa phương và xuất khẩu.
- Với năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đầu tư các dự án,...
nay chúng tôi kính đề xuất và xin được Quý Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh
chấp thuận chủ trương cho phép Doanh nghiệp được xúc tiến các thủ tục đầu tư
dự án với nội dung như sau:
I. TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LPM
- Địa chỉ trụ sở: 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0315358751
- Đại diện: LÊ HỒNG LINH

Chức vụ:Giám đốc

II. VỊ TRÍ KHU ĐẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.
- Vị trí: Xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Diện tích: 1052,08 ha.
III. NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ.
Đầu tư Dự án Trồng chuối công nghệ cao LPM.
- Nguồn vốn đầu tư: đầu tư khoảng 453.040.106.000 (Bốn trăm năm mươi ba
1


tỷ, không trăm bốn mươi triệu một trăm linh sáu nghìn đồng) từ nguồn
vốn của doanh nghiệp và vốn vay.
- Thời gian thực hiện dự án: khoảng 36 tháng.
IV. KIẾN NGHỊ.
1/ Công ty sẽ lập dự án khả thi bao gồm các phương án đầu tư, thiết kế kỹ
thuật,…
2/ Nay bằng Tờ trình này, chúng tôi kính đề nghị Quý Vị Lãnh đạo UBND
tỉnh Tây Ninh quan tâm xem xét, chấp thuận chủ trương cho chúng tôi
được xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng “Trồng chuối công nghệ cao
LPM”, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có cơ hội đầu tư tại tỉnh Tây
Ninh và được góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề xuất đầu tư.
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Nơi gửi:


- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT
ĐỘNG SẢN LPM
Tổng Giám đốc

LÊ HỒNG LINH

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×