Tải bản đầy đủ

Quản trị sản phẩm và thương hiệu bài học quản trị thương hiệu tribeco

Quản trị
Sản phẩm & Thương hiệu

Tiểu
Tiểu luận
luận môn
môn học
học Quản
Quản trị
trị Marketing
Marketing
GVHD:
GVHD: TS.
TS. Trần
Trần Anh
Anh Minh
Minh
Thực
Thực hiện:
hiện: Nhóm
Nhóm 6.

6.
12/10/18

1


NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN
PHẦN I.I. QUẢN
QUẢN TRỊ
TRỊ SẢN
SẢN PHẨM
PHẨM
PHẦN
PHẦN II.
II. QUẢN
QUẢN TRỊ
TRỊ THƯƠNG
THƯƠNG HIỆU
HIỆU
PHẦN
PHẦN III.
III. BÀI
BÀI HỌC
HỌC QUẢN
QUẢN TRỊ
TRỊ THƯƠNG
THƯƠNG HIỆU
HIỆU TRIBECO
TRIBECO

12/10/18

2


PHẦN I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG
QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
1. Quản trị sản phẩm hay thương hiệu theo quan


điểm marketing
2. Phân loại sản phẩm
3. Quyết định về đặc tính sản phẩm
4. Quyết định về hỗn hợp sản phẩm hay dòng sản
phẩm
5. Các quyết định về bao bì

3


KHÁI NIỆM SẢN PHẨM

Cổ điển

Là tổng hợp đặc
tính, định tính vật
lý, hóa học, được
tập hơp trong một
hình thức đồng
nhất là vật mang
giá trị sử dụng

SX hàng
hóa

Sản phẩm chứa
đựng các thuộc
tính hàng hóa,
sự thống nhất
cả 2 gía trị: GT
sử dụng và giá
trị trao đổi

Marketing

Là tất cả những
cái gì có thể thỏa
mãn nhu cầu hay
mong muốn và
được chào bán
trên thị trường với
mục đích thu hút
sự chú ý mua, sử
dụng hay tiêu
dùng.


SP THEO QUAN ĐIỂM MARKETING
Theo quan điểm Marketing sản phẩm bao
hàm cả vật thể hữu hình và vô hình
Sản phẩm
hữu hình
(thuốc,
sách...)

Dịch vụ
(khám sức
khỏe, giáo
dục…)


3 BỘ PHẬN CẤU THÀNH MỘT SẢN PHẨM HỒN CHỈNH

Lắp
đặt

Dòch
vụ
hậu
bán
hàn
g

Nhã
n
hiệu

kiể
u

ng

Sản phẩm
hoàn chỉnh
Bao


Lợi
Đặ
ích
c
cốt
điể
lõi
Cha m
át
lượn
g
Bảo
hành

Sản phẩm
hiện thực
Giao
hàng

Sản phẩm
cốt lõi

Ví dụ.
6


Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến
lược sản phẩm
1. Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của
doanh nghiệp.
• Khả năng tài chính.
• Khả năng sử dụng nguyên vật liệu.
• …
2. Các phương pháp đáp ứng thị trường hiện tại
3. Thực trạng cạnh tranh: đối thủ mới, sp thay thế, liên
minh, …
7


Phân loại sản phẩm

8


Quyết định về đặc tính sản phẩm
• Các đặc tính chức năng hay công dụng như thành phần hóa học,
tính năng chủ yếu
• Các đặc tính phi chức năng

9


Quyết định về hỗn hợp sản phẩm
hay dòng sản phẩm
A. Quyết định dòng sản phẩm
- Dòng sản phẩm: là một nhóm sản phẩm
có liên quan mật thiết đến nhau.
- Mỗi dòng sản phẩm cần có một chiến
lược Marketing cho nó.

10


Quyết định về hỗn hợp sản phẩm
hay dòng sản phẩm
A. Quyết định dòng sản phẩm
Quyết định độ dài sản phẩm, phụ thuộc vào mục
tiêu của công ty:
1- Quyết định kéo dãn dòng sản phẩm
2- Quyết định lấp đầy dòng sản phẩm
3- Quyết định hiện đại hóa dòng sản phẩm
4- Quyết định làm nổi bật dòng sản phẩm
5- Quyết định cắt giảm dòng sản phẩm
11


Quyết định về hỗn hợp sản phẩm
hay dòng sản phẩm
B. Quyết định hỗn hợp sản phẩm
- Một hỗn hơp sản phẩm là một tập hợp các dòng
sản phẩm của công ty được tung ra thị trường để
phục vụ khách hàng.
- Một hỗn hợp sản phẩm của một công ty có thể
được mô tả thông qua:
Bề rộng – số lượng các dòng sản phẩm ;
Dài- số lượng sản phẩm trong hỗ hợp sản phẩm
Sâu- các biến thể của một sản phẩm
12


Các quyết định về bao bì
Các phương án đóng gói:
1.Bao bì sơ cấp
2.Bao bì thứ cấp
3.Bao bì vận chuyển.
4.Dán nhãn hiệu

13


Các quyết định về bao bì
Các yếu tố để bao bì trở thành một công cụ
Marketing
1.Tự phục vụ (trong siêu thị)
2.Tăng mức giàu sang của người tiêu dùng
3.Ấn tượng về công ty và nhãn hiệu
4.Cơ hội phát minh

14


Các quyết định về bao bì
Bao bì hiệu quả cho sản phẩm mới, phải theo các
quyết định sau:
1. Kích thước
2. Hình dáng
3. Vật liệu
4. Màu sắc
5. Chữ viết
6. Dấu hiệu sản phẩm.
15


Quyết định về dịch vụ kèm theo
sản phẩm
Dịch vụ khách hàng là tất cả các loại dịch
vụ doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng
kèm theo sản phẩm, bao gồm:
-Các dịch vụ trước khi bán
-Các dịch vụ trong khi bán
-Các dịch vụ sau khi bán.
16


Quyết định về dịch vụ kèm theo
sản phẩm
• Dịch vụ khách hàng là tất cả các loại dịch vụ
doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng kèm
theo sản phẩm bao gồm các dịch vụ trước khi
bán, trong khi bán và sau khi bán.
• Thỏa mãn cho khách hàng về thời gian, địa
điểm, truyền tin, khả năng sử dụng, sự tiện
lợi,…
• Phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm
cạnh tranh và thuyết phục khách hàng
17


Quyết định về dịch vụ
kèm theo sản phẩm
CÁC NHÀ QUẢN TRỊ PHẢI QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ
SAU:

-Khả năng của doanh nghiệp và đòi hỏi của khách hàng
-Chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh
-Chi phí dịch vụ hình thức cung cấp dịch vụ: trực tiếp
hay qua những đối tác trung gian.

18


PHẦN
PHẦN II.
II.

Tổng quan về
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Các tiếp cận thương hiệu
Các thành tố thương hiệu
Các loại thương hiệu
Vai trò của thương hiệu
Các vấn đề trong Quản trị thương
hiệu
12/10/18

19


Thương hiệu là gì?
“Thương hiệu là tên, thuật ngữ, ký hiệu, biểu
tượng, kiểu dáng, hay là sự kết hợp các phần tử
đó, nhằm nhận diện các hàng hóa dịch vụ của một
người bán hay một nhóm người bán, và phân biệt
chúng với các hàng hóa dịch vụ của đối thủ cạnh
tranh”
 Các dấu hiệu trực giác – hữu hình
 Các dấu hiệu tri giác – Vô hình

12/10/18

20


Các dấu hiệu trực giác
• Các dấu hiệu trực giác được tiếp nhận thông qua các
giác quan.Tên hiệu,
Logos và symbols,
Khẩu hiệu (Slogan),
Nhạc hiệu,
Kiểu dáng của hàng hoá và bao bì,
Các dấu hiệu khác (mùi, màu sắc…).

Sự hiện hữu của các dấu hiệu trực giác. Tác động trực tiếp lên
các giác quan, khả năng tiếp nhận nhanh chóng
12/10/18

21


Các “dấu hiệu” tri giác
• Cảm nhận về sự an toàn, tin cậy.
• Giá trị cá nhân khi tiêu dùng sản phẩm.
• Hình ảnh về sự vượt trội, khác biệt.

Tính vô hình của dấu hiệu tri giác.
Hình ảnh về sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng.
Tri giác được dẫn dắt bởi các dấu hiệu trực giác

12/10/18

22


Biểu
Biểu tượng
tượng
(Symbol)
(Symbol)
Sự
Sự cá
cá biệt
biệt
của
của bao
bao bì


Tên
Tên
thương
thương hiệu
hiệu

Dáng
Dáng cá
cá biệt
biệt
của
của hàng
hàng hoá
hoá

Các
Các thành
thành tố
tố
của
của thương
thương hiệu
hiệu

Biểu
Biểu trưng
trưng
(Logo)
(Logo)

Các
Các yếu
yếu tố
tố
khác
khác

Nhạc
Nhạc hiệu
hiệu
Khẩu
Khẩu hiệu
hiệu
(Slogan)
(Slogan)

23


Chức năng của thương hiệu
Chức năng nhận biết và phân biệt.
– Chức năng quan trọng nhất.
– Tập hợp các dấu hiệu nhằm phân biệt.
– Hàng hoá càng phong phú càng cần phân biệt.
– Điều kiện đầu tiên để được bảo hộ.

24


Chức năng của thương hiệu
Chức năng thông tin và chỉ dẫn.
– Thông tin về nơi sản xuất, chất lượng.
– Thông điệp về tính năng, công dụng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×