Tải bản đầy đủ

(gv mẫn ngọc quang) 5 câu xác suât image marked image marked

Câu 1(GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Một danh sách số điện thoại thử nghiệm gồm 9 chữ
số khác nhau. Hệ thống chọn ngẫu nhiên một số điện thoại để gắn vào sim. Xác suất để số
được chọn có đúng 4 chữ số lẻ và chữ số 0 đứng giữa hai chữ số lẻ (các chữ số liền trước
và liền sau của chữ số 0 là các chữ số lẻ) là:
16
1
5
17
A.
B.
C.
D.
33
47
7
54
Đáp án C
Xét các số có 9 chữ số khác nhau:
- Có 9 cách chọn chữ số ở vị trí đầu tiên.
- Có A89 cách chọn 8 chữ số tiếp theo
Do đó số các số có 9 chữ số khác nhau là: 9.A89 = 3265920

Xét các số thỏa mãn đề bài:
- Có C54 cách chọn 4 chữ số lẻ.
- Đầu tiên ta xếp vị trí cho chữ số 0, do chữ số 0 không thể đứng đầu và cuối nên có 7 cách
xếp.
- Tiếp theo ta có A 24 cách chọn và xếp hai chữ số lẻ đứng hai bên chữ số 0.
- Cuối cùng ta có 6! cách xếp 6 chữ số còn lại vào 6 vị trí còn lại.
Gọi A là biến cố đã cho, khi đó n ( A ) = C54 .7.A42 .6! = 302400
Vậy xác suất cần tìm là P ( A) =

302400
5
=
3265920 54
Câu 2 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Đội bóng MU tiến hành tuyển chọn những tài năng

nhí để đào tạo. Sau một quá trình đã chọn được 16 ứng viên, trong đó có 4 ứng viên 10
tuổi, 5 ứng viên 11 tuổi và 7 ứng viên 12 tuổi. Các ứng viên cùng độ tuổi sẽ có những đặc
điểm có thể coi giống nhau. Trong dự định tuyển chọn có quyết định rằng chỉ tuyển 4 ứng
viên, trong đó có đúng một ứng viên 10 tuổi và không quá hai ứng viên 12 tuổi. Trong giờ
nghỉ của buổi tuyển chọn, huấn luyện viên có thử lựa chọn ngẫu nhiên 4 ứng viên, xác suất
4 ứng viên đó thỏa mãn dự định tuyển chọn là:
A.

37
91

B.

54
91

C.

33
91

D.

58
91Đáp án A
4
= 1820 cách.
Số cách lấy ra 4 ứng viên bất kỳ từ 16 ứng viên là C16
- Gọi A là biến cố “4 ứng viên lấy được có đúng một ứng viên 10 tuổi và không quá hai
ứng viên 12 tuổi”. Ta xét ba khả năng sau:
- Số cách lấy 1 10 tuổi, 3 11 tuổi là: C14 .C35
-

Số cách lấy 1 10 tuổi, 2 11 tuổi, 1 12 tuổi là: C14 .C52 .C17

- Số cách lấy 1 10 tuổi, 1 11 tuổi, 2 12 tuổi là: C14 .C15 .C72
Xác suất của biến cố A là p =

C41 .C53 + C41 .C52 .C71 + C41 .C51.C72
4
C16

=

37
.
91

Câu 3: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Một đoàn tàu có 3 toa chở khách, Toa I, II, III
trên sân ga có 4 hành khách chuẩn bị lên tàu. Biết mỗi toa có ít nhất 4 chỗ. Hỏi có bao


nhiêu cách sắp xếp cho 4 vị khách lên tàu trong đó có 1 toa chứa 3 trên 4 người ban
đầu.
A. 12

B. 18

C. 24

D. 30

Chọn C
Chọn toa có 3 người có 3 (toa)
Chọn 3 hành khách xếp vào toa đó có C43 (cách)
Hành khách còn lại có 2 cách chọn toa
Số cách chọn là: 3. C43 .2 = 24 (C).
Câu 4 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tại siêu thị XQ đang có chương trình giải
thưởng lá phiếu may mắn cho 4 khách hàng mua với đơn giá trên 10 triệu đồng. Trên
mỗi phiếu có một màu riêng biệt là đỏ, vàng và xanh. Vào thời điểm cuối ngày tổng
kết, có tất cả là 10 người phiếu đỏ, 8 người phiếu vàng và 6 người phiếu xanh.
Trưởng phòng chi nhánh sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên những người được thưởng.
Xác suất những người được giải có đủ cả ba loại lá phiếu là:
A.

120
253

B.

143
237

C.

163
251

D.

191
325

Đáp án A
Tổng số phiếu trong hộp là 24. Gọi Ω là không gian mẫu.
* Lấy ngẫu nhiên 4 phiếu trong hộp ta có C424 cách lấy hay n ( ) = C424
Gọi A là biến cố lấy được các phiếu có đủ cả 3 loại. Ta có các trường hợp sau:
2
C18C16 = 2160 cách
+) 2 đỏ, 1 vàng và 1 xanh: có C10

+) 1 đỏ, 2 vàng và 1 xanh: có C110 C82 C16 = 1680 cách
+) 1 đỏ, 1 vàng và 2 xanh: có C110 C18C62 = 1200 cách
Do đó, n ( A ) = 5040
Vậy, xác suất biến cố A là P ( A) =

n ( A)

n(  )

=

5040
= 47,4%
10626

Câu 5 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Một trường THPT có 15 học sinh là đoàn viên ưu tú,
trong đó khối 12 có 3 nam và 3 nữ, khối 11 có 2 nam và 3 nữ, khối 10 có 2 nam và 2 nữ.
Đoàn trường chọn ra 1 nhóm gồm 4 học sinh là đoàn viên ưu tú để tham gia lao động
nghĩa trang liệt sĩ. Xác suất để nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mỗi khối có 1
học sinh nam là:
A.

423
455

B.

32
455

C.

63
455

D.

1
37

Chọn B.
Số phần tử của không gian mẫu:  = C154 = 1365
Gọi A là biến cố “nhóm được chọn có cả nam và nữ, đồng thời mỗi khối có 1 học sinh
nam” ⇒ số phần tử của biến cố A là: A = C13 .C12 .C12 .C18 = 96  p( A ) =

96
32
.
=
1365 455
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×