Tải bản đầy đủ

( GV nguyễn thi lành) 4 câu phép dời hình image marked image marked

Câu 1(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Trong oxy cho v = ( −2;3) , A ( 2;1) . Điểm B là ảnh của
điểm A qua phép tịnh tiến theo 2v có tọa độ là
A. (1;3)

B. ( 0; 4 )

C. ( −2;7 )

D. Đáp án khác

Đáp án C

T2v ( A ) → B  AB = 2v
B ( x; y ) : AB = ( x − 2; y − 1) ; 2v = ( −4;6 )
 x − 2 = −4
 x = −2


y − 1 = 6
y = 7
Câu 2(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hai đường thẳng d và d ' song song với nhau. Có bao

nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' ?
A. Không có phép tịnh tiến nào.

B. Có duy nhất một phép tịnh tiến.

C. Chỉ có hai phép tịnh tiến.

D. Có rất nhiều phép tịnh tiến.

Đáp án D
Câu 3(GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho v = ( 2;1) và điểm A ( 4; 5) . Hỏi A là ảnh của điểm
nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến v
A. (1; 6)

B. ( 2; 4 )

C. ( 4; 7)

D. ( 3;1)

Đáp án B.
 x = 4 − 2 = 2
Tv ( M ) → A   M
 ( 2; 4)
 yM = 5 − 1 = 4
Câu 4 (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Trong mặt phẳng (Oxy), cho (C’) là ảnh của đường tròn

1
2
2
(C) ( x − 1) + ( y − 2 ) = 100 qua phép vị tự tâm O tỉ số k = . Xác định tâm I và bán kính
2
R  của ( C ) ?

1

1 
A. I =  ;1 ; R  = 5. B. I = ( 2;4) ;R = 20. C. I =  −1;  ; R  = 5. D. I = ( −4;2) ;R = 20.
2


2 

Đáp án A
Đường tròn (C) có tâm I (1; 2 ) ; bán kính R = 10.

1 
OI = kOI → I  ;1 .
Em có: V( O;k ) ( ( M ) ) = ( M )  OM = kOM  
2 
R  = k .R → R ' = 5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×