Tải bản đầy đủ

( gv huỳnh đức khánh) 7câu giới hạn image marked image marked

Cõu 1 (Gv Hunh c Khỏnh 2018)Giỏ tr ca lim
A. -

1
.
8

3n - 4 n- 1
l
1 + 2.4 n

1
.
2

B. -

C.

- 2.


D.

- Ơ .

D.

2.

n

Li gii.

ổ3 ử
1
1 n
ỗỗ ữ

4
3 - 4
1
4
4
4
lim
= lim
= lim
=n
n
n
8
1 + 2.4
1 + 2.4
ổ1 ữ

ỗỗ ữ + 2
ỗố 4 ữ3n -

n- 1

n

Cõu 2(Gv Hunh c Khỏnh 2018)Giỏ tr lim
A.

0.

B.

. Chn A.

n + 2n 2
bng
n3 - 1

2
.
3

C.

1.

Li gii. Chn D.
Cõu 3 . (Gv Hunh c Khỏnh 2018)Giỏ tr lim
xđ 2
A.
nh.

1.

B.

Li gii. Ta cú lim
xđ 2

x3 - 8
bng
x2 - 4

2.

3.

C.

D. Khụng xỏc

(x - 2)(x 2 + 2 x + 4)
x3 - 8
x 2 + 2 x + 4 12
=
lim
= lim
=
= 3. Chn C.
2
xđ 2
x+ 2
4
x - 4 xđ 2
(x - 2)(x + 2)

Cõu 4(Gv Hunh c Khỏnh 2018)Kt qu ca gii hn lim
xđ 2

A.

- Ơ .

B. -

15
.
2

C.

ỡù lim (x - 15) = - 13 < 0
ù +

Li gii. Vỡ ùớ xđ 2
ù

(x - 2) = 0 & x - 2 > 0, " x > 2
ùù xlim
ợ đ 2+

ắắ
đ lim+
xđ 2

f (x ). g (x )+ 4 - 3
x- 1

xđ 1

A.

17
.
6

D. + Ơ .

f (x )- 5
= 2
x- 1

23
.
C. 7.
7
g (x )- 1
f (x )- 5 ỡùù f (x ) = (x - 1)h (x )+ 5
đ
h (x ) =
đ ớ
; p (x ) =
ù
lim
h
x
=
2
x- 1
x- 1
ùùợ x đ 1 ( )

f (x ). g (x )+ 4 - 3
x- 1

= lim
xđ 1

f (x ). g (x )- 5

(x - 1)( f (x ). g (x )+ 4 + 3)

2

ờở

xđ 1ờở

v lim
xđ 1

g (x )- 1
x- 1

=3

bng

(x - 1) h (x ) p (x )+ (x - 1)ộởh (x )+ 5 p (x )ựỷ
= lim
xđ 1
2


(x - 1)ờ (x - 1) h (x ) p (x )+ (x - 1)ộởh (x )+ 5 p (x )ựỷ+ 9 + 3ỳ
= lim

l

1.

B.

Li gii. t
Ta cú lim
xđ 1

x - 15
x- 2

x - 15
= - Ơ . Chn A.
x- 2

Cõu 5 (Gv Hunh c Khỏnh 2018)Nu lim
xđ 1
lim

+

(x - 1)h (x ) p (x )+ ộởh (x )+ 5 p (x )ựỷ
2
(x - 1) h (x ) p (x )+ (x - 1)ộởh (x )+ 5 p (x )ựỷ+ 9 +

3ỳ=

17
.
6

Chn A.

D.

17.

ỡù g (x ) = (x - 1) p (x )+ 1
ù
.

ùù lim p (x ) = 3
ùợ x đ 1

thỡ


ỡù f (1) = 5
ùù
f (x )- 5
Cỏch 2. lim
= 2ắắ
đ ùớ
.
xđ 1
ùù lim f ' (x ) = 2 ắ ắ
x- 1
đ f ' (1) = 2
ùùợ x đ 1 1
ỡù g (1) = 1
ùù
g (x )- 1
lim
= 3ắắ
đ ùớ
.
xđ 1
ùù lim g ' (x ) = 3 ắ ắ
x- 1
đ g ' (1) = 3
ùùợ x đ 1 1

Ta cú lim
xđ 1
=

f (x ) g (x )+ 4 - 3
x- 1

f ' (1) g (1)+ f (1) g ' (1)
2 f (1) g (1)+ 4

=

Lopitan

=

2.1 + 5.3
2 5.1 + 4

(
lim
xđ 1

=

f (x ) g (x )+ 4

/

)

1

= lim
xđ 1

2018
.
2019
sin (ax )
Li gii. Dựng gii hn c bit lim
= 1.
xđ 0
ax
ờsin (2018 x )
1
2018 ỳ 2018
Ta cú lim
. Chn
.
.

ỳ=
x đ 0 ờ 2018 x
sin (2019 x ) 2019 ỳ 2019


ờở

2019 x

0.

B.

Cỏch 2. Dựng quy tc Lopital: lim
xđ 0

2 f (x ) g (x )+ 4

17
.
6

Cõu 6 (Gv Hunh c Khỏnh 2018). Giỏ tr ca lim
xđ 0
A.

f ' (x ) g (x )+ f (x ) g ' (x )

sin (2018 x )
sin (2019 x )

C.

2019
.
2018

l
D. + Ơ .

B.

ộsin (2018 x )ựÂ
ỷ = lim 2018.cos (2018 x ) = 2018 .
= lim ở
x
đ
0
x đ 0 2019.cos (2019 x )
sin (2019 x )
2019
ộsin (2019 x )ựÂ


sin (2018 x )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×