Tải bản đầy đủ

( gv đặng việt hùng ) 9 câu phép dời hình image marked image marked

Câu 1 (Đặng Việt Hùng-2018): Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A ( 2; −1) . Ảnh của điểm A
qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 có tọa độ là:
A. A ' ( 4;2 )

B. A ' ( 4; −2)

D. A ' ( −4; −2)

C. A ' ( 2;1)

Đáp án B
x = 4
Ta có: V(O;k =2) ( A) = A '  OA ' = 2OA   A'
. Vậy A ' ( 4; −2)
 y A' = −2

Câu 2 : (Đặng Việt Hùng-2018) Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M (1; −2 ) Tọa độ ảnh của
điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v ( 3; −2 ) là:
A. M ' ( −2;4 )

B. M ' ( 4; −4 )


D. M ' ( −2;0)

C. M ' ( 4;4)

Đáp án B
 x −1 = 3
 xM ' = 4
Ta có: Tv ( M ) = M ' = MM ' = v   M '

. Vậy M ' ( 4; −4 )
 yM ' + 2 = −2
 yM ' = −4

Câu 3 : (Đặng Việt Hùng-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho biết A ( 3;5) . Tìm tọa độ
A’ là ảnh của điểm A qua phép đối xứng trục Ox.
A. A' ( −3; −5)

D. A' ( 3; −5)

C. A' ( −3;5)

B. A ' ( 5;3)

Đáp án D
Ảnh của A qua phép đối xứng trục Ox là A' ( 3; −5) .
Câu 4(Đặng Việt Hùng-2018): Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường tròn ( C) và ( C')
lần lượt có phương trình là ( x − 1) + ( y + 2 ) = 4 và ( x + 2 ) + ( y − 1) = 4. Xét phép tịnh
2

2

2

2

tiến theo vectơ v biến đường tròn ( C ) thành đường tròn ( C') . Tìm v?
A. v = ( −3;3)

B. v = ( −1; −1)C. v = ( 3; −3)

D. v = (1;1)

Đáp án A
Ta có I (1; −2 ) , I ' ( −2;1)  v = II ' = ( −3;3) .
Câu 5 : (Đặng Việt Hùng-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto v
biến điểm A ( 3; −1) thành điểm A ' (1;4) Tìm tọa độ của vecto v ?
A. v = ( −4;3)

Đáp án C

B. v = ( 4;3)

C. v = ( −2;5 )

D. v = ( 5; −2 )


Ta có: Tv ( A) = A '  AA ' = v → v = ( −2;5)
Câu 6: (Đặng Việt Hùng-2018) Với giá trị nào của góc  sau đây thì phép quay Q(O; ) biến
hình vuông ABCD tâm O thành chính nó?
A.  =


2

B.  =

3
4

C.  =

2
3

D.  =


3

Đáp án A
Phép quay tâm Q với góc quay  =


2

biến hình vuông ABCD thành chính nó

Câu 7 (Đặng Việt Hùng-2018)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho véctơ v = ( l; −2 ) và điểm

A ( 3;1) . Ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo véctơ v là điểm A' có tọa độ
A. A ' ( −2; −3)

B. A ' ( 2;3)

D. A' ( −1;4)

C. A' ( 4; −1)

Đáp án C
 x −3 =1
Ta có: Tv ( A ) = A '  A A ' = v   A'
 A ' ( 4; −1)
 y A' − 1 = −2

Câu 8 (Đặng Việt Hùng-2018)Trong mp Oxy cho đường d

thẳng có phương trình:

2 x + y − 3 = 0 . Ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số là k = 2 đường thẳng d’ có phương

trình:
A. 4x − 2x − 3 = 0

B. 4 x + 2 y − 5 = 0

C. 2 x + y + 3 = 0

D. 2 x + y − 6 = 0

Đáp án D
Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó
Giả sử d ' : 2 x + y + m = 0 . Gọi A ( 0;3)  T( 0;k ) ( A )  OA ' = 2OA = 2 ( 0;3)  A ' ( 0;6 )
Do đó 2.0 + 6 + m = 0  m = −6
Câu 9 (Đặng Việt Hùng-2018): Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép
dời hình
A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng B. Phép đối xứng trục
C. Phép đồng nhất
Đáp án A

D. Phép vị tự tỉ số -1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×