Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO SỮA

Nhóm 10:
Lê Nguyễn Kim Trân
Phan Quốc Hậu
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Phạm Thị Hài

1414152
1510988
1513162
1510886

GVDH: Lê Văn Việt Mẫn


Năm học 2017 – 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NHỮNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TỪ ĐU ĐỦ

Nhóm 10:
Lê Nguyễn Kim Trân
Phan Quốc Hậu
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Phạm Thị Hài
GVDH: Lê Văn Việt Mẫn

Năm học 2017 – 2018

1414152
1510988
1513162
1510886

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×