Tải bản đầy đủ

Kỳ diệu rừng xanh Tiếng Việt 5 Tập 1

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TAM QUAN NAM

TẬP ĐỌC LỚP 5

GV thực hiện: Lê Nguyễn Ngọc Vy


Thø b¶y ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2018
Kiểm tra bài cũ

- Đọc thuộc lòng khổ thơ 2 và 3 của bài thơ: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà và trả lời câu hỏi:
+ Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa?
+ Nêu nội dung của bài.


Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan HỏchThứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

Luyn c


* Khộp: Cây thân gỗ thẳng họ dầu, lá to và rụng sớm vào đầu mùa khô.


Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

Luyn c

Tụi cú cm giỏc minh l mt ngi khng lụ i lac vo kinh ụ ca vng
quục nhng ngi ti hon.


Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Tho lun nhúm 4
(3 phỳt)

Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

TèM HIU BI
1. Nhng cõy nm rng ó khin tỏc gi cú nhng liờn tng thỳ v gi?
* Nh cỏch liờn tng y m cnh vt p thờm nh th no?
2. Nhng muụng thỳ trong rng c tỏc gi miờu t nh th no?
* S cú mt ca chỳng mang lai v p gi cho cnh rng?
3. Vi sao rng khp c gi l giang sn vng ri?
4. Hóy núi cm ngh ca em khi c bi vn trờn?

* Vượn bạc má: một loài vượn có chòm lông trắng như bông ở hai bên má.
Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

Ni dung:
Cm nhn c v p ki thỳ ca rng; tinh cm yờu mn, ngng m ca tỏc gi ụi vi v
p ca rng.


Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

Luyn c theo cp

Thi
c
(2 phỳt)

Luyn c din cm

Loanh quanh trong rng, chung tụi i vao mụt lụi õy nõm dai, m ụt thanh phụ nõm lup xup
di bong cõy tha. Nhng chiờc nõm to bng cai õm tch, mau sc s rc lờn.
lờn. Mụi chiờc nõm la
mụt lõu ai kiờn truc tõn ki. Tụi co cam giac minh la mụt ngi khụng lụ i lac vao kinh ụ cua
vng quục nhng ngi t hon. ờn ai, miờu mao, cung iờn cua ho lup xup di chõn.


Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
Taọp ủoùc
Kè DIU RNG XANH
Nguyn Phan Hỏch

Dn dũ:
* c v tr li cỏc cõu hi sỏch giỏo khoa.
* Chun b bi mi Trc cng tri


C HÀ O

QU Ý T
HẦ Y C
Ô VÀ C
ÁC EM
!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×