Tải bản đầy đủ

Bai 26 sinh san sinh duong tu nhien

GV: Nguyeãn Hoàng
PhöôïngCây xanh có hoa có mấy loại cơ quan chính?
Có khi nào cơ quan sinh dưỡng làm
nhiệm vụ sinh sản không ?
Chöông V. SINH SAÛN SINH
DÖÔÕNG

Như vậy cơ quan sinh dưỡng (rễ
thân, lá) sẽ sinh sản như thế nào,
trong điều kiện nào?
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa


1.Cây rau má bò trên đất
H 26.2.Củ
ẩm

gừng để nơi ẩm

6.3.Củ khoai lang để nơi ẩmH 26.4.Lá thuốc bỏng rơi
xuống nơi ẩm


1/ Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi
mấu thân có hiện tượng gì? Mỗi mấu thân
như vậy khi tách ra có thể tạo thành một
cây mới được không ? Vì sao?


1/ Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu
thân có hiện tượng ra rễ và lá. Mỗi mấu thân
như vậy khi tách ra có thể tạo thành một cây
mới. Vì có rễ, thân, lá


*

Rau má,nhân sâm
của
người nghèo
Rau má có tác dụng giúp cho cơ,
xương chắc khoẻ da mòn màng,
giúp mau liền sẹo các vết
bỏng,vết thương ,chống lão hoá,
giải độc gan, an thần, chống
STRESS…


2/ Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành những
cây mới được không? Vì sao?


2/ Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành những
cây mới Vì có chồi và rễ


Gừng, cây thuốc


quanh nhà
Gừng có tác dụng chống viêm, giảm
đau, hạ sốt, chống nôn, nhất là cho
phụ nữ có thai mà không độc,
chống say tàu xe ….


3/ Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo
thành những cây mới được không ? Vì
sao?


3/ Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành
những cây mới . Vì có chồi và rễ


Củ khoai lang
coù coâng
duïng gì ?
Khoai lang được biết nhiều là một loại củ
thơm ngon, bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe
nhưng thực tế khoai lang có nhiều công
dụng:trị bệnh loét dạ dày,làm đẹp da,chống
lão hóa,…


4/ Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có
thể tạo thành những cây mới được
không?Vì sao?


4/ Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo
thành những cây mới. Vì có rễ, thân, lá


Cây thuốc
bỏng
có công
gìnát
? 5- Khi bò bỏng bạndụng
có thể giã
10 lá thuốc bỏng và đắp vào chỗ
bỏng sẽ có hiệu quả tức thì
- Ngoài ra cây thuốc bỏng còn được
sử dụng để chữa ho,làm cầm
máu vết thương nhẹ , hạ sốt …


Quan sát lại các hình, hoàn thành
bảng
Sự tạo thành cây mới

Cây rau má

ST
T

Tên cây

1

Rau má

2

Gừng

3

Khoai
lang

4

Lá thuốc
bỏng

Mọc từ
phần nào
của cây?

Củ gừng

Củ khoai lang

Lá thuốc bỏng

Phần đó thuộc
loại cơ quan
nào?

Trong
điều
kiện
nào?

Cơ quan
sinh dưỡng

Đất ẩm

Thân
rễ

Cơ quan
sinh dưỡng

Nơi
ẩm

Rễ củ

Cơ quan
sinh dưỡng

Nơi
ẩm

Thân
Cơ quan
sinh dưỡng

Nơi
ẩm


Từ bảng trên em rút ra được kết luận gì?
Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo
thành cây mới từ rễ, thân, lá
- Ví dụ : Rau má, khoai lang, lá thuốc bỏng,…


Giải thích hiện tượng sinh sản sinh dưỡng

Giải thích hiện tượng sinh sản sinh dưỡng
Trong tÇng ph¸t sinh cña rÔ, th©n,
l¸ mét sè c©y cã nh÷ng tế bào cã khả
năng ph©n chia m¹nh, trong điều kiện
thÝch hîp (®ñ ®é Èm) h×nh thµnh
nªn thÓ khëi nguyªn cña rÔ vµ chåi
råi dÇn ph¸t triÓn thµnh rÔ vµ chåi
míi.

2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây


Xem lại bảng trên, hãy chọn từ
thích hợp trong các từ : sinh dưỡng,
rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền
vào chỗ trống trong câu dưới đây
để có khái niệm đơn giản về sinh
sản
sinh
dưỡng
tự nhiên.
Từ
các
phần
khác
nhau của cơ quan
(1) …………… ở một số cây như: (2)
……………., (3) …..…………, (4) ……………… ,
(5) ……………, có thể phát triển
thành cây mới, trong điều kiện có
(6) ………………………
Khả năng tạo
thành cây mới từ các cơ quan (7)
…………….. được gọi là sinh sản sinh
dưỡng tự nhiên


Xem lại bảng trên, hãy chọn từ
thích hợp trong các từ : sinh dưỡng,
rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền
vào chỗ trống trong câu dưới đây
để có khái niệm đơn giản về sinh
sản
sinh
dưỡng
tự nhiên.
Từ
các
phần
khác
nhau củaSinh
cơdưỡng
quan
rễ củ
thân rễ
(1) ……………

một số
như:
(2)
thân cây

…………….,
(3) …..…………, (4) ……………… ,

(5) ……………,độ ẩm
có thể phát triển
Sinh dưỡng
thành cây mới,
trong điều kiện có
(6) ………………Khả năng tạo thành
cây mới từ các cơ quan (7)
……………..
được gọi là sinh sản sinh
dưỡng tự nhiên


Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng
hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan
sinh dưỡng ( rễ, thân , lá).
- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự
nhiên thường gặp ở cây có hoa là : Sinh sản
bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,…


2. Hãy kể một số cây co
ûdại mà em biết ?


Coû gaáu

Coû tranh

Coû chæ

Coû maät


Thân rễ cây cỏ gấu , cây cỏ chỉ
mọc ngầm dưới đất .

Cỏ gấu

Cỏ chỉ

Vậy muốn tiêu diệt 2 loại cỏ này
người ta phải làm thế nào ?
Nhặt hết toàn bộ phần thân rễ
mọc ngầm dưới đất rồi phơi khô
và đem đốt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×