Tải bản đầy đủ

Free_Trình tự đọc phim x quang ngực theo 8 nhóm hội chứng

Trinh tư đoc phim X quang ngưc theo 8 nhom h ôi chưng,
#michelphuongcdha
Ngoai cach đoc phô thông nhât theo ABC, co cach têp cân m ôt cach h ê thông hơn, đo la gom cac
dâu hiêu theo tưng nhom hôi chưng, cu thê:
1. Hôi chưng thanh ngưc: bât ki cai gi ngoai phân chưa trong phôi va mang phôi đêu gom vê h ôi
chưng nay, bao gôm cơ, xương, mô mêm, toc, bong ngưc, va ca nhưng di v ât trên ao to lân ao...nho!

2. Hôi chưng mang phôi: bât ki bât thương nao chen giưa 2 la mang phôi thanh va mang phôi tang
(dich, khí, vi trùng, tê bao, vôi, mau, mủ...)
3. Hôi chưng phê nang: la tât ca nhưng bât thương năm trong phê nang
.
4. Hôi chưng mô ke: la nhưng bât thương năm trong mô ke. Đê dê hinh dung, ví du xem phôi la toa
nha cao tâng thi phê nang la cac phong ôc, thông vơi nhau băng cac ô cưa sô ho ăc cưa chính (lô Korh
va ông Lambert), con mô ke la cac hanh lang va khoang trân - san ngăn cach giưa cac tâng, nhin ra
đươc hinh anh nay se dê lí giai cac đăc điêm khac nhau giưa tôn thương mô ke va phê nang ma minh
se noi ở nhưng stt sau.
5. Hôi chưng phê quan: gôm nhưng bât thương xay ra trưc têp thây đươc ngay trên phê quan ho ăc
nhưng hâu qua gian têp của no (ví du xep phôi).
6. Hôi chưng mach mau: nhưng bât thương vê kích thươc, phân bô, hinh dang, sô lương của h ê
mach mau trong phôi.
7. Hôi chưng nhu mô: khi kêt hơp tôi thiêu 2 trong 4 h ôi chưng 3,4,5,6 kê trên ma không tach riêng

biêt thanh tưng nhom đươc.
8. Hôi chưng trung thât: tât ca bât thương co thê lam biên đôi hinh dang cac đương cong trung thât
hoăc lam thay đôi đâm đô binh thương trong cac khoang trung thât.
PS1: Môi nhom hôi chưng co nhưng câu chuyên hay ho khac nhau, hen co dip ri ra tâm sư vê tưng
em môt.
PS2: con 1 cach đoc tư ngoai vao trong (hay ngươc lai) thi không cân viêt stt, chi cân nhin hinh minh
hoa la hiêu...sai!
PS3: cân thân vơi dân CĐHA, vi ho la ngươi co nhưng cai nhin...xuyên thâu!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×