Tải bản đầy đủ

Sóng cơ và sóng âm

Sóng cơ và sóng âm
Bài giảng môn Vật Lý lớp 12 Chương 2 Sóng cơ và sóng âm. Bài giảng và trắc nghiệm về đại cương về sóng,
sóng dừng, giao thoa sóng, sóng âm

DANH SÁCH BÀI GIẢNG
● Bài 1. Đại cương về sóng
Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 1. Đại cương về sóng. Sóng cơ học
là các dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. 

● Bài 2. Giao thoa sóng
Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 2. Giao thoa sóng. Giao thoa sóng là
sự tổng hợp hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những chỗ biên độ sóng tống hợp được tăng cường hoặc
giảm bớt. 

● Bài 3. Sóng dừng
Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 3. Sóng dừng. Sóng cơ học là các
dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. 

● Bài 4. Sóng âm
Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 4. Sóng âm. Là sóng cơ học mà tai
con người có thể cảm nhận được. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20.000Hz. 
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×