Tải bản đầy đủ

Dạng bài tập về công suất

Dạng bài tập về công suất
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Công thức công suất và hệ số công suất
a. Công suất tức thời:
Pt = u.i = U.Icosφ + U.Icos (2wt+φu+φi )
b. Công suất
PMN = UMN.I.cosφ=I2.RI2.R=U2Z2.RU2Z2.R=U2R.cos2φU2R.cos2φ
c. Hệ số công suất
Với

cosφ=RZcosφ=RZ

=> Trong các mạch điện để giảm thiểu hao phí người ta tăng hệ số công suất của các thiết
bị cosφ≥0,85cosφ≥0,85

2. Bài toán biện luận P theo R, L, C, ω
a) Nếu R, U = const. Thay đổi L hoặc C, hoặc ω. Tìm điều kiện nào đó để Pmax
Cách làm:

(Đây là bài toán cộng hưởng điện quen thuộc, hệ số công suất cosφ = 1).

b) Nếu L, C, ω, U = const. Thay đối R, tìm R để Pmax

c) Mạch R - r - L - C khi có R biến đổi


d) Mạch R - L - C khi có R biến đổi có 2 giá trị R1 ≠ R2 đều cho công suất P< Pmax

e, Mạch R - r - L - C khi có R biến đổi có 2 giá trị R1 ≠ R2 đều cho công suất Po< PmaxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×