Tải bản đầy đủ

Hình ảnh thương hiệu và tính cách thương hiệu pepsih

§¹i häc B¸c Khoa Hµ Néi
Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý

H×nh ¶nh th¬ng hiÖu cña

Nhóm 7 – Lớp QTDN K52
GVHD: Nguyễn Tiến Dũng
9/18/2011

1


Néi dung

Giíi thiÖu

9/18/2011

2Giới thiệu
Vào năm 1898, một dợc sĩ ngời Mỹ tên là
Caleb Bradham đã phát minh ra 1 loại đồ
uống mới và đặt tên là Brads drink

Sau đó, Bradham quyết định đổi tên thành
Pepsi cola.

9/18/2011

3


9/18/2011

4


HÖ thèng nhËn diÖn
th¬ng hiÖu

9/18/2011

5


9/18/2011

6


Tªn gäi

Logo

Slogan

Mµu s¾c

Nh¹c hiÖu
9/18/2011

7


1 2 9 3 9

9/18/2011

8


Logo PEPSI

9/18/2011

9


9/18/2011

10


SLOGAN
1906: "The Original Pure Food Drink" (Nước giải khát tinh khiết đến tự nhiên)
1909-1939: Delicious and Healthful (Tuyệt hảo và dinh dưỡng)
1939: "Twice as Much for a Nickel" (Cùng một giá nhưng hai lần nhiều hơn)
1950: "More Bounce to the Ounce" (Uống nhiều hơn giá không đổi)
1958: "Be Sociable, Have a Pepsi" (Cùng Pepsi thắt chặt tình bạn bè)
1961: "Now It''s Pepsi for Those Who Think Young" (Pepsi nước uống của tuổi trẻ)
1963: "Come Alive, You''re in the Pepsi Generation" (Sảng khoái với Pepsi thế hệ mới)
1967: "(Taste that beats the others cold) Pepsi Pours It On" (Pepsi ?" Hương vị mát lạnh
đánh bật tất cả)
1969: "You''ve Got a Lot to Live, Pepsi''s Got a Lot to Give" (Bạn trải nghiệm cuộc sống để
hưởng thụ, Pepsi sáng tạo để bạn tận hưởng)
1973: "Join the Pepsi people (feeling free)" (Gia nhập thế hệ Pepsi)
1975: "Have a Pepsi day" (Tận hưởng một ngày cùng Pepsi)
1979: "Catch that Pepsi spirit" (Cảm nhận tinh thần Pepsi)
1981: "Pepsi''s got your taste for life" (Pepsi - hương vị tuyệt vời cho cuộc sống của bạn)
1983: "Pepsi''s Now!" (Khởi nguồn cùng Pepsi )
1984: "The Choice of a New Generation" (Sự lựa chọn của thế hệ mới)
1991: "Gotta Have It" (Trải nghiệm cùng Pepsi)
1995: "Nothing Else is a Pepsi" ?" (Không gì ngoài Pepsi)
1997: "GeneratioNext" (Thế hệ mới)
1999: "Ask for More"/"The Joy of Pepsi-Cola" (Khát khao hơn/Sôi động hơn với Pepsi)
2003: "It''s the Cola"/"Dare for More" (Hương vị cola chính hiệu/Thách thức hơn)
9/18/2011
11
2007: "More Happy" (Ngất ngây hơn)


MµU §á

MµU XANH
9/18/2011

12


9/18/2011

13


Sö dông h×nh ¶nh c¸c thÇn tîng cña giíi trÎ

9/18/2011

14


9/18/2011

15


9/18/2011

16


KÕt qu¶ kh¶o s¸t

98% kh¸ch hµng nghÜ tíi mµu xanh khi nãi vÒ Pepsi
50% nãi r»ng Pepsi lµ biÓu tîng cña sù trÎ trung
Vµ ®a sè cho r»ng Pepsi thêng xuyªn ®æi míi h×nh ¶nh cña m×nh
9/18/2011

17


Thµnh c«ng vµ thÊt
b¹i th¬ng hiÖu

9/18/2011

18


Aquafina

9/18/2011

19


9/18/2011

20


1 sè ch¬ng tr×nh PR cña PEPSI

9/18/2011

21


Một số quảng cáo nội bật
• Qua truyền hình

9/18/2011

22


Một số
chương
trình PR

9/18/2011

23


Khám phá phong cách Aquafina

9/18/2011

24


Aquafina - dấu ấn thời
gian

Là nơi chia sẻ niềm
đam mê thời trang của
các khách mời hoạt
động trong lĩnh vực
thời trang, nghệ thuật

như người mẫu, diễn
viên, đạo diễn, stylish,
nhà thiết kế và những

doanh nhân thành đạt

9/18/2011

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×