Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN sản XUẤT bưởi múc TRÊN địa bàn THÔN LÀNG múc, xã THÁI NIÊN, HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BƯỞI MÚC TRÊN ĐỊA BÀN
THÔN LÀNG MÚC, XÃ THÁI NIÊN, HUYỆN BẢO THẮNG,
TỈNH LÀO CAI
Tên sinh viên

:

Chuyên ngành

:

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lớp

:


K59-PTNTA

Giảng viên hướng dẫn

:

ThS. BẠCH VĂN THỦY

Hà Nội - 2017


NỘI DUNG BÁO CÁO
I

MỞ ĐẦU
II
III
IV

V

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PPNC
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


I. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết
Bưởi là một trong những loài cây ăn quả có múi được
trồng khá phổ biến ở nước ta cũng như các nước khu vực
châu Á
Bưởi Múc là một giống cây được di thực đến Làng Múc từ
những năm 1980 – 1981 nhưng đến năm 2014 mới bắt đầu
được chú trọng gây dựng thương hiệu và đầu tư phát triển sản
xuất
Tuy nhiên việc sản xuất tự phát, thiếu quản lý, thiếu kinh
nghiệm gây ra không ít khó khăn trong quá trình sản xuất của
nông dân địa phương


 Phát triển sản xuất bưởi Múc trên địa bàn thôn Làng
Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở
đánh giá thực
trạng, phân tích
các yếu tố ảnh,
từ đó đề xuất
giải pháp nhằm
phát triển sản
xuất bưởi Múc
trên địa bàn xã
Thái Niên,
huyện Bảo
Thắng, tỉnh Lào
Cai.

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về
phát triển sản xuất bưởi
Đánh giá thực trạng trạng sản xuất bưởi Múc
trên địa bàn xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát
triển sản xuất cây bưởi Múc trên địa bàn xã
Đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản xuất
cây bưởi Múc và chất lượng đời sống của
người dân


II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Cơ sở lý luận

Cơ sở thực tiễn

- Một số khái niệm
- Đặc điểm và kỹ thuật
trồng bưởi Múc
- Nội dung phát triển
sản xuất bưởi Múc
- Các yếu tố ảnh hưởng
đến sản xuất bưởi

- Tình hình sản xuất bưởi
trên thế giới
- Tình hình sản xuất bưởi
tại Việt Nam
- Chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước
- Bài học kinh nghiệm rút
ra


III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PPNC
3.1 Đặc điểm địa bàn
 Xã có vị trí địa lý như
sau:
- Phía Bắc giáp xã Bản
Phiệt, thị trấn Phong Hải;
- Phía Đông giáp xã Phong
Niên;
- Phía Nam giáp xã Sơn
Hải, Thị trấn Phố Lu;
- Phía Tây giáp Thành phố
Lào Cai.
 Địa hình không phức tạp
lắm
 Khí hậu nhiệt đới gió mùa
 Dân số: 10.622 (2016)
 Diện tích: 9.555,31 ha


3.2 Phương pháp nghiên cứu
Chọn mẫu

 Điều tra 60
hộ trong đó:
- 40 hộ điều
tra theo giới
thiệu của
trưởng thôn
- 20 hộ được
chọn điều tra
ngẫu nhiên

Thu thập số liệu

- Thứ cấp:
sách, tạp chí,
UBND xã Thái
Niên, website
- Sơ cấp:
phỏng vấn và
quan sát 60 hộ
điều tra và cán
bộ địa phương

Xử lý số liệu

Exel, máy tính
bỏ túi

Phân tích số liệu

- Phương pháp
thống kê mô tả
- Phương pháp
thống kê so
sánh


3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu


IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1

Khái quát quá trình phát triển sản xuất bưởi Múc
tại xã Thái Niên

4.2

Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc của các
hộ điều tra tại thôn Làng Múc

4.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất
bưởi Múc xã Thái Niên

4.4

Giải pháp phát triển sản xuất bưởi Múc tại xã
Thái Niên


4.1 Khái quát quá trình phát triển sản xuất bưởi
Múc tại xã Thái Niên
Đến năm 2014 mới bắt đầu được trú trọng xây
dựng thương hiệu và phát triển thành cây trồng
trọng điểm của địa phương
Do vị trí địa lý và đặc điểm đất đai đặc biệt nên
hiện tại chỉ có thôn Làng Múc là nơi cho ra sản
phẩm bưởi Múc đạt chất lượng và hiệu quả cao
nhất.
Tính đến thời điểm hiện tại thôn Làng Múc có
trên 150 hộ tham gia sản xuất bưởi với trên
17.000 gốc bưởi trong đó có khoảng 2550 gốc
bưởi đang cho thu hoạch nhưng sản lượng quả
vẫn còn thấp


4.1 Khái quát quá trình phát triển sản xuất bưởi Múc tại xã Thái Niên

Biểu đồ 4.1 Diện tích và sản lượng bưởi Múc Của thôn Làng Múc
thời kỳ 2014-2016

117.9

112.8

105.6

40

34 .5
22.6
2014

2015

Diện tích (ha)

2016

Sản lượng (tấn)

(Nguồn: UBND xã Thái Niên, 2017)

 Qua biểu đồ 4.1 có thể thấy diện tích bưởi Múc từ năm 2014
đến năm 2016 tăng lên đến 77% nhưng sản lượng lại chỉ
tăng 11.6%


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc
của các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
Biểu đồ 4. 2 Quy mô vườn bưởi của các hộ điều tra

3.33%

Dưới 10 sào
Từ 10 đến dưới 28
sào
Trên 28 sào

28.33%

68.33%

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)

 Quy mô vườn bưởi của các hộ điều tra còn rất
manh mún và nhỏ lẻ


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc của
các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
Bảng 4.1 Cơ cấu vườn bưởi Múc của hộ điều tra
tính theo năm tuổi
Tuổi
1 - 3 tuổi
4-7 tuổi
8- 10 tuổi
Trên 10 tuổi
Tổng

Số gốc trung bình hộ

Cơ cấu (%)

95
11
8
24
138

69,1
7,8
5,7
17,4
100

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017)

 Qua bảng 4.1 có thể thấy số gốc cây chưa cho thu hoạch
chiếm cơ cấu rất lớn trong vườn cây (69,1%) điều này khiến
cho việc tái đầu tư sản xuất của các hộ gặp rất nhiều khó khăn


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc của
các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
Bảng 4.2 Chi phí đầu tư cho 1 sào bưởi Múc thời kỳ kiến thiết cơ bản
Diễn giải
1. Chi phí
vật tư
2. Chi phí
khác (thuê
lao động,
làm cỏ,..)
Tổng

Đơn vị: nghìn đồng/ sào
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Chi phí Cơ cấu Chi phí Cơ cấu Chi phí Cơ cấu Tổng
443

42,51

272

26,09

327

31,39

1.042

800

41,03

500

25,64

650

33,33

1.950

1.243

41,54%

772

25,80%

977

32,66%

2.992

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017)

 Mức đầu tư cho cây bưởi thời kỳ kiến thiết còn thấp cho
thấy các hộ sản xuất chưa thực sự đặt niềm tin vào cây
bưởi


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc của
các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
Bảng 4.3 Chi phí đầu tư cho 1 sào bưởi Múc của các hộ điều tra
thời kỳ sản xuất kinh doanh
Diễn giải
1. Chi phí vật tư
2. Thuê lao động
Tổng

Đơn vị

Đơn giá
(đồng/kg)

Công
-

200.000
-

Giá trị
Thành tiền
Số lượng
(1000đ)
1390,5
1.1
220
1.610,5
(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017)

 Việc đầu tư chăm sóc chăm sóc cho cây bưởi vào thời kỳ
sản xuất kinh doanh giúp cho cây gia tăng được sản phẩm
cả về số lượng và chất lượng tuy nhiên mức đầu tư 1.610,5
ngìn đồng trên 1 sao vần còn rất thấp chưa tương xúng với
giá trị mà cây bưởi đem lại


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc của
các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
35%
Người
sản
xuất

65%

Trực tiếp
Thương lái,
người thu
mua

Chợ, cửa
hàng, nhà
hàng

Người
tiêu
dùng

(Nguồn: Số liệu điều tra,
2017)
Sơ đồ 4. 1 Sơ đồ kênh tiêu thụ bưởi Múc

 Tiêu thụ sản phẩm là chủ yếu nhưng người dân
vẫn còn chưa thể ký kết được hợp đồng


4.2 Thực trạng phát triển sản xuất bưởi Múc
của các hộ điều tra tại thôn Làng Múc
Bảng 4.4 Kết quả trong phát triển sản xuất bưởi Múc của hộ
điều tra năm 2017 (tính trên 1 sào)
Chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị

1. Giá bán

1000đ

23

2. Khối lượng quả trung bình
3. Giá trị sản xuất (GO)
4. Chi phí sản xuất (TC)

Kg
1000đ
1000đ

694
15.962
1.610,5

- Chi phí trung gian (IC)

1000đ

1.390,5

- Chi phí thuê lao động
5. Giá trị gia tăng(VA)
6. Lợi nhuận thô (Pr= GO – TC)

1000đ
1000đ
1000đ

220
14.571,5
14.351,5

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2017)


4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất
bưởi Múc xã Thái Niên


Điều kiện tự nhiênNăng lực tổ chức quản lý của hộ còn yếu kémVốn sản xuất còn thiếuThị trường tiêu thụ còn nhỏ hẹpQuảng bá thương hiệu bưởi Làng Múc chưa đúng đắnNguồn giống cây trồng chưa đảm bảo chất lượngBệnh hại cây trồng còn chưa được kiểm soátKỹ thuật sản xuất bưởi MúcThiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi quả


4.4 Giải pháp phát triển sản xuất bưởi Múc tại xã Thái Niên

 Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của hộ
 Hỗ trợ vốn
 Cải tiến nâng cao chất lượng giống
 Xây dựng hình ảnh thương hiệu mở rộng thị trường
 Xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng
 Cải tiến nâng cao trình độ kỹ thuật, kiểm soát dịch hại
 Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển


V. KẾT LUẬN


Em xin trân trọng cảm ơn
các Thầy Cô đã chú ý lắng
nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×