Tải bản đầy đủ

Brom và iot

Brom và Iot
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
4. Brom và Iot
Là các chất oxi hóa yếu hơn clo.
a. Tác dụng với kim loại
Br2 + 2Na

→t°→t° 2NaBr

3Br2 + 2Al

→t°→t° 2AlBr

3

3Br2 + 2Fe →t°→t° 2FeBr3
I2 + 2Na

→t°→t° 2NaI

3I2 + 2Al −→−−H20,t°→H20,t° 2AlI3

I2 + Fe →t°→t° FeI2Lưu ý : Sắt tác dụng với iot chỉ tạo ra hợp chất sắt (II) iotua.

b. Tác dụng với hiđro
H2 + Br2
H2 + I2

→t°→t° 2HBr

⇌t°⇌t° 2HI

Độ hoạt động giảm dần từ Cl→→ Br→→I
Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit, độ mạnh axit tăng dần từ :
HF < HCl < HBr < HI (HF là axit yếu, axit còn lại là axit mạnh).
Từ HF đến HI tính khử tăng dần, chỉ có thể oxi hóa F - bằng dòng điện, trong khi đó các ion âm khác như
Cl-, Br-, I- đều bị oxi hóa khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.
c. Tác dụng với nước


Br2 + H2O

→→ HBr + HBrO

Iot hầu như không phản ứng với nước.
d. Tác dụng với các hợp chất có tính khử
Br2 + 2FeBr2
Br2 + H2S

→t°→t° 2FeBr

3

→t°→t° 2HBr + S

4Br2 + H2S + 4H2O →→ 8HBr + H2SO4
Br2 + SO2 + 2H2O →→ 2HBr + H2SO4
Br2 + 2NaI →→ 2NaBr + I2


Iot không có các phản ứng trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×