Tải bản đầy đủ

Phương pháp luyện đánh máy vi tính

PHặNG PHAẽP LUYN
AẽNH MAẽY VI TấNH
CAẽC PHấM C BAN
A S D F - - J K L
(tay traùi) ( tay phaùi)
CAẽCH GO PHấM
Theo õuùng trỗnh tổỷ caùc bổồùc sau:
- Phờm F: duỡng ngoùn troớ traùi
- Phờm J: duỡng ngoùn troớ phaới
- Thổớ phờm Enter:
- Duọựi nhanh ngoùn uùt phaới õóỳn phờm enter
- Thu ngon uùt vóử vở trờ cuợ
- Phờm D:ngoùn giổợa traùi
- Phờm K:ngoùn giổợa phaới
- Phờm S:ngoùn nhỏựn traùi
- L: ngoùn nhỏựn phaới
- A: ngoùn uùt traùi
- ; : ngon uùt phaới
- CAẽC PHấM MẽI
- E: duỡng ngoùn giổợa traùi
- U: duỡng ngoùn troớ phaới

- R: duỡng ngoùn troớ traùi
- I: duỡng ngoùn giổợa phaới
- G: duỡng ngoùn troớ traùi
- O:duỡng ngoùn nhỏựn phaới
- Phờm Shift traùi(phaới): duỡng ngoùn uùt traùi(phaới)
- Phờm dỏỳu chỏỳm: duỡng ngoùn nhỏựn phaới
- T: duỡng ngoùn troớ traùi( ngoùn chổợ f )
- H: duỡng ngoùn troớ phaới ( j )
- C GềNG GO 15 Tặè TRN PHUẽT VẽI TI A 3 LI
- W : duỡng ngoùn nhỏựn traùi( S)
- Y : duỡng ngoùn troớ phaới ( J)
- Dỏỳu phỏứy : duỡng ngoùn giổợa phaới(K)
- Q: duỡng ngoùn uùt traùi(A)
- P: duỡng ngoùn uùt phaới(;)
- C: duỡng ngoùn giổợa traùi(D)
- V: duỡng ngoùn troớ traùi(F)
- /: duỡng ngoùn uùt phaùi(;)
- B: duỡng ngoùn troớ traùi(F)
- M: duỡng ngoùn troớ phaới(J)
- X: duỡng ngoùn nhỏựn traùi(S)
- Z: duỡng ngoùn uùt traùi(A)
- N: duỡng ngoùn troớ phaới(J)
- - , 0 , , ) , , _ , xoaù : duỡng ngoùn uùt phaùi(;) {dỏỳu gaỷch
nọỳi}
- Caps lock, 1 : duỡng ngoùn uùt traùi(A)
- 3, # : duỡng ngoùn giổợa traùi(D)
- 7: duỡng ngoùn troớ phaới(J)
- 2, @ : duỡng ngoùn nhỏựn traùi(S)
- 6, & : duỡng ngoùn troớ phaới(J)
- 5, 4, $ , % : duỡng ngoùn troớ traùi(F)
- 9, ( : duỡng ngoùn nhỏựn phaới(L)
- 8, * : duỡng ngoùn giổợa phaới(K)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×