Tải bản đầy đủ

hợp đồng điện tử trong tư pháp quốc tế

4.Hợp đồng điện tử
Theo quy định tại Điều 33 luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định về hợp
đồng điện tử như sau: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng
thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.”
Giữa pháp luật và công nghệ thông tin có nhiều tác động qua lại. Có ý kiến
cho rằng, một trong những lý do dẫn đến cần phải cải cách pháp luật nói chung là
khi có sự ra đời của công nghệ mới mà pháp luật hiện hành không đủ khả năng
điều tiết. Hợp đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua việc sử dụng
phương tiện điện tử. Nói đến hợp đồng điện tử là nói đến một phương thức thiết
lập hợp đồng chứ không phải là một loại hợp đồng dựa trên một đối tượng cụ thể
nào. Công nghệ thông tin không làm thay đổi về mặt bản chất của hợp đồng.Tuy
nhiên, thực tế giao kết hợp đồng tử cũng cho thấy sự phức tạp mà hợp đồng điện tử
mang lại đối với luật hợp đồng hiện có và những vấn đề có thể nảy sinh khi áp
dụng quy định hiện tại đối với hợp đồng điện tử như vấn đề về xác định năng lực
chủ thể của các bên, bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dùng, xác thời điểm và địa điểm
giao kết hợp đồng, vấn đề bản gốc, công chứng hợp đồng điện tử... Pháp luật hợp
đồng truyền thống chưa đề cập đến những vấn đề như thông điệp dữ liệu, giá trị
pháp lý của thông điệp dữ liệu, trao đổi dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực
chữ ký điện tử... và vì vậy, chưa thể giải quyết những đề rất đặc thù phát sinh từ
việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Do đó, ngày nay, nhiều quốc gia trên
thế giới, bên cạnh các đạo luật hợp đồng truyền thống, người ta đã phải sửa đổi, bổ

sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh những giao
dịch đuợc tiến hành bằng phuơng tiện điện tử.
Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản điều chỉnh đến các vấn đề liên quan đến
hợp đồng điện tử như Luật giao dịch điện tử năm 2005, Nghị định số 57/2006/NĐ-


CP của Chính phủ về Thương mại điện tử, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ
công thương hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và
giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử, Nghị định về Chữ ký số và
chứng thực điện tử: Quy định về việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực
điện tử và một số nghị định về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực tài chính, ngân
hàng,.. Có được những quy định tương đối cụ thể và chính xác như vậy là nhờ một
phần không nhỏ từ việc UNCITRAL thông qua Luật mẫu về Thương mại điện tử
đã tạo điều kiện giúp đỡ tất cả các quốc gia trên thế giới hoàn thiện hệ thống pháp
luật của mình về sử dụng các phương tiện truyền và lưu giữ thông tin mới thay thế
cho các tài liệu bằng giấy và ban hành các đạo luật còn thiếu trong lĩnh vực thương
mại điện tử. Bên cạnh đó UNCITRAL cũng ban hành văn bản hướng dẫn việc
chuyển hoá các quy định của Luật mẫu vào hệ thống nội dung luật của các quốc
gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×