Tải bản đầy đủ

Hiđro peoxit h2o2

Hiđro peoxit H2O2
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
4. Hiđro peoxit H2O2
Trong H2O2 nguyên tố oxi có số oxi hóa –1 là số oxi hóa trung gian giữa –2 và 0, do đó H 2O2 vừa có tính khử
vừa có tính oxi hóa.
a. Tính khử
H2O2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa :
H2O2 + Ag2O

2Ag

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4

+ H2O + O2

2MnSO4 + K2SO4 + 5O2

b. Tính oxi hóa
H2O2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất có tính khử :
H2O2 + 2KI I2 + 2KOH H2O2 + KNO2 KNO3 + H2O
c. H2O2 là chất kém bền

2H2O2

2H2O + O2

+ 8H2O.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×