Tải bản đầy đủ

Kiểm tra học kỳ 1 môn lich sử địa lý lớp 5 năm 2018 2019

Phòng GD & ĐT Cư Mgar
Trường TH Bế Văn Đàn
MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ KHỐI 5 - HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
DỰ THẢO

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu
và số
điểm

1. Hơn tám mươi năm
chống thực dân Pháp
xâm lược và đô hộ
(1858 - 1945)

Số câu

2. Bảo vệ chính quyền

non trẻ, trường kỳ
kháng chiến chống
Pháp (1945 - 1954)

Số câu

3. Địa lí tự nhiên Việt
Nam

Số câu

4. Địa lí dân cư Việt
Nam

5. Địa lí kinh tế Việt
Nam

Tổng

Mức 1

Mức 2

Nhận biết

Hiểu

TNKQ

Số điểm
Câu số

TL

TNKQ

2

1


1,5

1,0

1,4

3

Mức 3
Biết vận
dụng

TL TNKQ

TL

Mức 4
Vận dụng
linh hoạt
TN
KQ

TL

Tổng

TN
KQ
3

TL

2,5

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

1,0

1,0

0,5

2,0

Câu số

2

5

6
2

1

1,5

1,0

1

1

0.5

1,0

Số điểm
Câu số

2

3

Số câu

1

Số điểm
Câu số

1
1,0
6

1
0,5

0,5
1

Số câu
Số điểm

1

1

1,0

1,0

Câu số

4

5

Số câu

6

2

1

2

4,0

2,0

1,0

2,0

Số điểm

Duyệt của Ban chỉ đạo ra đề

1
1,0

1
1,0

1

8

4

1,0

6,0

4,0

Khối trưởng
Đinh Thị Nghiên

Phòng GD & ĐT Cư Mgar

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I


Trường TH Bế Văn Đàn
DỰ THẢO

Năm học: 2018 - 2019
Môn: Lịch sử & Địa lí - Khối: 5
Thời gian: 40 phút

A. Phần Lịch sử: ( 5 điểm )
I. Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1: (0,5điểm) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào? Khoanh tròn vào chữ
cái trước câu trả lời đúng: (M1)
A. Ngày 3/2/1930.
B. Ngày 2/3/1930.
C. Ngày 2/9/ 1945.
D. Ngày 5/ 6/ 1911.
Câu 2: (0,5điểm) Chiến thắng nào trong các chiến thắng sau mà Việt Bắc trở thành “mồ
chôn giặc Pháp”? Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1)
A. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.
B. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 1954.
Câu 3: (1điểm) Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B cho
đúng: (M2)
A
B
Nguyễn Trường Tộ
Phong trào Đông du
Phan Bội Châu

Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.

Tôn Thất Thuyết

Chủ trì Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam.

Nguyễn Ái Quốc
Đề nghị canh tân đất nước
Câu 4: (1điểm) Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp vào chỗ chấm: (tự do và độc lập,
dân tộc Việt Nam) (M1)
Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng
……………………, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể…………….
……………………….. quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững quyền tự do, độc lập ấy”.
II. Tự luận: (2điểm)
Câu 5: (1điểm) Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?(M3)
Câu 6: (1điểm) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều
gì? Câu nào trong lời kêu gọi thể hiện điều đó rõ nhất?(M4)
B. Phần Địa lí: (5 điểm )
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1 : ( 0,5 điểm ) Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở đâu? Khoanh tròn vào chữ
cái trước câu trả lời đúng: (M1)
A. Ven vùng núi, cao nguyên.
B. Ven biển và hải đảo.
C. Đồng bằng ven biển.


Câu 2 : ( 0,5 điểm ) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Khoanh tròn vào
chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1)
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.
C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.
Câu 3: ( 1 điểm) Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp: (M2)
A. Tên khoáng sản
B. Nơi phân bố
1. Dầu mỏ
a) Hà Tĩnh
2. Bô-xít
b) Biển Đông
3. Sắt
c) Tây Nguyên
4. Than
d) Quảng Ninh
Câu 4: (1điểm) Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ chấm: (M1)
(Bắc - Nam và quốc lộ 1A; dài nhất của đất nước ta).
Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. Đường sắt ...........................................
là hai tuyến đường sắt và đường bộ .....................................
II. Tự luận: (2điểm)
Câu 5: (1điểm) Em hãy kể tên một số ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta? (M2)
Câu 6: (1điểm) Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. Khí hậu miền Bắc
và miền Nam khác nhau như thế nào? (M3)

Duyệt của Ban chỉ đạo ra đề

Khối trưởng
Đinh Thị Nghiên

Phòng GD & ĐT Cư Mgar


Trường TH Bế Văn Đàn
DỰ THẢO

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5 – HỌC KÌ I
Năm học: 2017-2018

A. Phần Lịch sử: ( 5 điểm )
I. Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Đáp án A
Câu 2 :(0,5 điểm) Đáp án A
Câu 3: (1điểm) Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B cho
đúng:
A
B
Nguyễn Trường Tộ
Phong trào Đông du
Phan Bội Châu

Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.

Tôn Thất Thuyết

Chủ trì Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam.

Nguyễn Ái Quốc

Đề nghị canh tân đất nước

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
Câu 4: (1điểm)
Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và
độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
II. Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 5: (1 điểm) Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu
não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
Câu 6: (1điểm)
+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần quyết
tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta.
+ Câu trong lời kêu gọi thể hiện điều đó rõ nhất: Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
B. Phần Địa lí: ( 5 điểm )
I. Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1: (0,5điểm) Đáp án C


Câu 2 :(0,5 điểm) Đáp án B
Câu 3: ( 1 điểm )Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp:
A. Tên khoáng sản
B. Nơi phân bố
1. Dầu mỏ
a) Hà Tĩnh
2. Bô-xít
b) Biển Đông
3. Sắt
c) Tây Nguyên
4. Than
d) Quảng Ninh
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
Câu 4: (1điểm) Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ chấm:
Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. Đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1A là
hai tuyến đường sắt và đường bộ dài nhất của đất nước ta.
(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
II. Tự luận (1,5 điểm)
Câu 5: (1 điểm) Các ngành công nghiệp chủ yếu của nước ta :
- Khai thác khoáng sản
- Điện ( nhiệt điện, thủy điện, ...)
- Luyện kim
- Cơ khí ( sản xuất, lắp ráp, sửa chữa )
- Hóa chất. Dệt, may mặc.
- Chế biến lương thực, thực phẩm. Sản xuất hàng tiêu dùng...
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm) (Học sinh chỉ cần nêu 4 ý là được)
Câu 6: (1điểm) Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. Khí hậu miền Bắc
và miền Nam khác nhau như thế nào?
+ Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
+ Khí hậu ở nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có mùa
đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rêt.
(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Duyệt của Ban chỉ đạo ra đề

Khối trưởng
Đinh Thị NghiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×