Tải bản đầy đủ

Chuyên đề Học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6

CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN : TIẾNG ANH 6
0931397597


PHẦN 1 – CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ NGỮ PHÁP
CHUYÊN ĐỀ 1- TO BE VERBS
To be =>
am, is, are
I. Công thức Thì Hiện Tại Đơn của động từ TO BE:

a. Form:
Possitive

(+)

I
+
She, He, It, (DTs/it)
You, We, They,(DTsn) +


am…………(Tôi là….)
+
is ………….
are …………

Negative

(-)

I
+
She, He, It, (DTs/it)
You, We, They,(DTsn) +

am not/ ‘m not …(Tôi không phải là…)
+
is not / isn’t ………..
are not / aren’t ………..

Interrogative

(?)

Am
Is
+
Are +

+

I

……………

? ( Có phải tôi là…?

She, He, It, (DTs/it)
……………. ?
You, We, They,(DTsn) …………………..?II.Exercises
Ex1: Supply the correct form of the Verbs.
1. This (be) ……… my friend , Lan .
2. She (be)……… nice ?
3. They (not be)…………. students.
4. He (be)……………. fine today.
5. My brother (not be ) …………………..a doctor. 6.
You (be) ………Nga ? Yes, I (be)……………..
7. The children (be)………………. in their class now.
8. They (be)……………. workers ? – No, They (not be)……………
9. Her name (be)……………. Linh.
10. How you (be) ? – We (be) fine, thanks.
11. How old you (be) ………….. ?
12. You (be)………….. fine
13. This (be)………… Phong ?
14. He ( not be)…………… a doctor
15. They (not be)…………………. teachers.
Ex-2.
VD: I (be)
am
a teacher.
1. I (be)
fine. Thank you.
2. How old (be)
you? I (be)
eleven years old.
3.
(be) you a teacher? No, I(not be)
. I’m a doctor.
4. Hoa (be)
a student . She (be)
in grade six.
5. Hoa and Tam (not be)
in class 6A . They (be)
in class 6C.
6. My father (be)
an engineer. He (be)
forty years old.
7. My sister (not be )
a nurse . She (be)
a student.
8. My brother (be)
ten years old . He is a student.
9.
(be) she a nurse? No, she ( not be)
. She is a doctor.
10. Lan’s brothers (be)
doctors. They live in Ha Noi.


Ex-3.
VD: What (be) is your name? My name (be) is
Nam
1. What (be)
this? It(be)
an eraser.
2. What (be)
that? That is a desk.
3. Who (be)
this? It’s Miss Nhung.
4. Where(be)
your classroom? – It’s on the fist floor.
5. How many students (be)
there in your school? There (be)
500.
6. Which grade(be)
you in? I (be)
in grade 6.
7. You and I (be)
_in grade 7. We (be)
in class 7A1.
8. Which class (be)
_ Lan in? She (be)
in 6A2.
9. How old (be)
your father? He (be)
eleven years old.
10. The students in my class( be)
small.
Ex-3. Em hãy chuyển những câu sau sang câu phủ định và câu nghi vấn.
VD: (+) Nam is a student in my class.
(-)Nam is not/ isn’t a student in my class.
(?) Is Nam a student in your class?
1. He is eleven years old.
……………………………………………// ………………………………………………
2. She is a doctor.
……………………………………………// ………………………………………………
3. They are students in Dong Thinh school.
……………………………………………// ………………………………………………
4. Nam is my brother.
……………………………………………// ………………………………………………
5. Hoa is my sister.
……………………………………………// ………………………………………………
6. There s one door in my class.
……………………………………………// ………………………………………………
7. There are twenty seven students in my class.
……………………………………………// ………………………………………………
8. Her name is Linh.
……………………………………………// ………………………………………………
9. I’m an engineer.
……………………………………………// ………………………………………………
10. Those are his pens.
……………………………………………// ………………………………………………
Ex4: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO.
1. That is a pen.
VD: That is not(isn’t) a pen. // Is that a pen? – Yes, it is/ No, it isn’t.
2. The book is on the table.
……………………………………………// ………………………………………………
3. Nam and Ba are very well.
……………………………………………// ………………………………………………
4. He is a doctor.
……………………………………………// ………………………………………………
5. The children are good students.
……………………………………………………………………………………...
6. Thu is pretty.
……………………………………………// ………………………………………………
7. She is in her classroom.
……………………………………………// ………………………………………………
8. They are tall.


……………………………………………// ………………………………………………
9. It is hot.
……………………………………………// ………………………………………………
10. My name is Lan.
……………………………………………// ………………………………………………
Ex5: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh.
1. My mother / be / tall.
……………………………………………………………
2. What / be / his name /?
……………………………………………………………
3. The children / be / fine.
……………………………………………………………
4. The children / be / good students. ……………………………………………………………
5. Her name / not be / Hung.
……………………………………………………………
6. Where / he / be / from / ?
……………………………………………………………
7. Nga / be / a new student / ?
……………………………………………………………
8. This / be / my father.
……………………………………………………………
9. You / be / Hoa / ?
……………………………………………………………
10. How / you / be / today / ?
……………………………………………………………
Ex6: Correct mistakes. Em hãy sửa lỗi trong câu sau
1. How old you are?
……………………………………………………………………………………...
2. I’m fiveteen years old.
……………………………………………………………………………………...
3. My name are Linh.
……………………………………………………………………………………...
4. We am fine , thank you.
……………………………………………………………………………………...
5. I’m Hanh and I am is fine.

CHUYÊN ĐỀ 2 - PERSONAL PRONOUNS, POSSESSIVE PRONOUNS
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG- TÍNH TỪ SỞ HỮU
A. Grammar: ( Ngữ pháp)
NGÔI
ĐTNX
TTSH
I
tôi
My
Của tôi
1
We
chúng tôi
Our
Của chúng tôi
You
bạn/ các bạn
Your
Của bạn/ các bạn
2.
3

They
She
He
It

họ , chúng nó
cô/chị/bà ấy
anh /ông ấy


Their
Của họ/ chúng nó
Her
Của chị/cô/bà ấy
His
Của anh/ông ấy
Its
Của nó
1. Vị trí và chức năng của ĐTNX và TTSH
a/ ĐTNX đứng đầu câu làm Chủ Ngữ trong câu, thay thế cho D Từ riêng trong giao tiếp.
DV : -I am a student in class 6A 1.
- Nga is a student in my class.She is twelve years old.
- Lan is a student. She is eleven years old.
- Nam is in my class. He is eleven years old.
- My mother and father are inn the living room. They are teachers.
- Hoa and I are in class 6A1. We live in Dong Thinh.
- This is my sister. She is twelve ears old.


- This is my school. It is new.
b/ TTSH luôn đứng trước danh từ.
VD: -My name is Ba , I’m eleven years old.
Ttsh dt
- This is my teacher. Her name is Lan.
B. Practice
Ex1. Em hãy dùng các ĐTNX để thay thế cho tên riêng hoặc D từ trong những câu sau bằng
cách trọn 1 ĐTNX thích hợp trong ngoặc và điền vào ô trống.
1/ My name is Ba.
am eleven years old.
( I, You, She, He)
2/ This is Miss Hoa .
is a teacher.
( I, You, She, He)
3/ That is Mr. Hung .
is an engineer.
( I, You, She, He)
4/ Mai is my classmate.
lives in a house in Dong Thinh.
( I, You, She, He)
5/ This is my brother, Tuan.
is a student in class 6A3.
( I, You, She, He)
6/ My sister is eight years old.
is a student , too.
( I, You, She, He)
7/ My mother and father are farmers.
_are forty.
( We, You, She, They)
8/ My sister and I are students.
are in class 6A 4. ( It , You, She, He)
9/ This is his pencil.
is on the table.
( It , You, She, He)
10/ What is your name? Where do
live?
( They, You, She, He)
Ex2. Em hãy điền vào ô trống bằng một TTSH thích hợp bằng cách trọn 1 trong những phương
án tron ngoặc.
1/ I am Nam and this is
school.
( your, my, her, his)
2/ Hoa is a student and this is
desk.
( your, my, her, his)
3/ Nam and Nga eleven years old . They live in Song Lo . This is
school. ( your, my,
their,our)
4/ My sister is fifteen.
_name is Mai.
( your, my, her, its)
4/What is her name?
name is Hoa.
( your, my, her, his)
5/ What is your name?
name is Nam.
( your, my, her, his)
6/ My brother is nineteen years old.
name is Long.
( your, my, her, his)
7/ My father is an engineer. This is
pen.
( your, my, her, his)
8/ We are in
living room.
( your, my, their, our)
9/ There four people in my family : my father is Tuan , my mother is Lien and these are my two
brothers .
manes are Tung and Ba.
( Their, Our, His, Your) 10/
How do you spell
mane? N-A- M, Nam.
( your, my, her, his)
Ex3. Em hãy hoàn thành đoạn văn sau đây bằng cách dùng ĐTNX và TTSH thích hợp.
I am Na and this is
family: my father, my mother, my brother and me. My father is
forty years old.
is a teacher .
name is Minh. My mother is thirty- five years old.
is a teacher, too.
name is Hoa. This is my brother.
name is Long.
is twelve.
is a student in class 7A1. Now we are
in our living
room.
Ex4. Em hãy điền ( I, we, you, she, he, it, they, my, our, your, her, his, its, their ) vào ô trống
thích hơp trong mỗi câu sau.
1. I’m Tom. This is
sister.
name is Maria.
is a doctor.
2. This is Mr. Tan and this is
classroom.
3. Mr. and Mrs Ha are in my house.
are teachers.
4. My name is Thuy, there are four people in
family.
5. What is this?
is a couch.
6. How old are
, Linh and Lan?
are thirteen years old.
7. What are those?
are rulers.
8. Where do
live ? I live in Viet Nam.
9. Are you a teacher? Yes,
am
10. They are Nam and Tuan .
houses are big.( to/lớn)


EX5. Put a suitable personal pronoun / possessive pronouns into the blanks.
1........ am Thu. This is ........ brother. .... name is Hai. ...... is a teacher.
2. Mr. and Mrs Brown are in ..... livingroom. ..... are teachers.There are three 4
people in ...... family.
3.What’s this? ............... is a pen.
4....... name is Nga. ....... is ...... sister. What is ..... name , Lan?
5..... friends and I are students. ............... are good students. And these are ....... teachers.
6. What’s ... telephone number, Lan? .... telephone number is 0398572000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×