Tải bản đầy đủ

bao cao nu cong trường tiểu học

LĐLĐ THỊ XÃ VĨNH CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH HÒA ĐÔNG 2
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/BC-CĐCS

Hòa Đông , ngày 09 tháng 11 năm 2017

Báo cáo Tổng kết công tác nữ công Công đoàn cơ sở năm 2017
Đơn vị: CĐCS TH Hoà Đông 2
I. TÌNH HÌNH NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG:
1.Tổng số nữ CB-GV-NV trong trường tính đến cuối năm học là 9 chị trong đó:
biên chế 9 chị. Dân tộc Khmer là: 2 chị , Kinh là: 6 chị, Hoa là: 1 chị. có gia đình là 6
chị, độc thân là 3 chị
- Công đoàn viên : 9 chị.
- Đảng viên : 3
- BCH công đoàn trường: 1 chị.
2. số lượng và chất lượng nữ CNVCLĐ của đơn vị còn ít . Công việc thì ổn
định nhưng do nhà xa đơn vị công tác và múc tiền lương úa thấp nên còn gặp rất nhiều
khó khăn .
3. Công tác tổ chức:
3.1. Đầu năm 2017 có TS 9 nữ CNVCLĐ/ TS 20 CNVCLĐ, tỷ lệ.45%.

Cuối năm 2017 có TS 9nữ CNVCLĐ/ TS 20 CNVCLĐ, tỷ lệ 45 %
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ
CNVCLĐ:
1. Công tác tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn làm kinh tế gia đình.
BCH công đoàn trường có phát động phong trào quỹ trợ vốn không lãi dưới
hình thức tiết kiệm theo lương để giúp nhau làm kinh tế gia đình có 8/8 chị tham gia,
mức đóng góp là 500.000 đồng/ tháng/người . Mỗi tháng có 1 người nhận, mỗi người
được 4.00.000 đồng.
2. Công tác bà mẹ và trẻ em:
-Tổ chức Trung Thu trao tặng cho con CB-GV-CNV với số tiền 750.000 đồng
để mua quà tặng cho các cháu.
- Trong năm học vừa qua không có trường hợp nào chị em khiếu nại về việc
thực hiện chế độ chính sách.
- Đơn vị có tổ chức tham quan địa điểm bến tre vào tháng 5 /2017 . Có 7/9 chị
tham gia tỉ lệ 77,78%
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ:
Tuyên truyền đến các chị em về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản
pháp luật nhà nước, Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung, Luật Công đoàn, Luật Trẻ em,


các Nghị quyết của Đảng và Tổng Liên đoàn về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh
CNH-HĐH đất nước”; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; đặt
biệt các quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; các
chế độ mới liên quan lao động nữ trong Luật BHXH.
Tổ chức họp mặt vào các ngày lễ kỷ niệm (Ngày QTPN 8/3, Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày
thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.... với sự tham gia
đầy đủ của các CNVCLĐ.
3. Thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ:
3.1. Chỉ đạo phát động đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ.
3.2. Đầu năm 2017 phát động 9 nữ CNVCLĐ đăng ký, đạt tỉ lệ 100 %/TS 9 nữ
CNVCLĐ.
3.3. Cuối năm 2017, BCH CĐCS, NĐ đã xét công nhận 2 nữ CNVCLĐ đạt
danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tỉ lệ 22,23 %/TS 9 nữ CNVCLĐ đăng ký.
3.4. Tổng số 9 nữ CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, cải tiến
kỹ thuật, tỉ lệ 77,78 %/TS 7/9 nữ CNVCLĐ của đơn vị.


4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và lồng
ghép giới cho Cán bộ chủ chốt CĐ và Cán bộ nữ công CĐCS.
5. Công tác dân số -KHHGĐ và trẻ em:
5.1. Công tác dân số-KHHGĐ:
phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
28/6; tuyên truyền các nội dung văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và
UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc SKSS.
- Vận động chị em khám định kỳ các bệnh phụ khoa khám tại trạm xã Hòa
Đông.
- Vận động dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2017: Đa số các chị em thực hiện
tốt kế hoạch hóa gia đình 100% không có trường hợp nào sinh con thứ ba.
5.2. Các hoạt động vì trẻ em:
Phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà, học bổng ... cho
trẻ em là con nữ đoàn viên, NLĐ nghèo vui xuân, đón tết Nguyên đán Đinh Dậu
2017 , Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu ....
6. Nhận xét đánh giá:
6.1. Mặt được:
Được sư chỉ đạo trực tiếp của ban nữ công CĐGD thị xã. Sự quan tâm sâu sát
của lãnh đạo phòng GD&ĐT , sự nhiệt tình giúp đỡ của BCH cơ sở, BGH và chi bộ
trường học cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể đoàn viên công đoàn trường tiểu
học Hòa Đông 2 .


- Đoàn viên nữ là giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình trong công tác, tuổi đời bình
quân chưa quá 40 tuổi có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT 100% . Có tinh thần cầu
tiến ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, Luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong
công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như tham gia tích cực các hoạt động
phong trào do trường tổ chức.
6.2. Tồn tại, hạn chế: Các chị chưa nhại bén, thiếu sáng tạo trong công việc.
Nhiều chị còn quá trẻ chưa mạnh dạn còn nhút nhác, kinh nghiệm giảng dạy chưa hiệu
quả.
* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế (khách quan, chủ quan): do đa số chị em
đều ở nhiều huyện khác đến địa phương công tác nên còn rất nhiều khó khăn .
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ PHONG
TRÀO NỮ CNVCLĐ NĂM 2018
Trên cơ sở kết quả thực tiễn của công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ
năm 2017 và căn cứ vào Nghị quyết BCH LĐLĐ thị xã năm 2018, Nghị quyết Đại hội
Công đoàn cơ sở TH Hòa Đông 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở TH Hòa Đông 2 đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:
1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ
CNVCLĐ:
- Tham gia đóng góp, kiến nghị có những chính sách, pháp luật có liên quan
trực tiếp đến nữ đoàn viên và người lao động như: Tiền lương, phụ cấp, BHXH,
BHYT, BH thất nghiệp, bảo hộ lao động, chế độ thai sản, con nhỏ, nhà ở, điều kiện
làm việc.
- Tổ chức hoặc tham gia kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chế độ chính
sách của đoàn viên, NLĐ , đặc biệt đối với nữ đoàn viên, LĐ nữ
- Các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ nhân các ngày lễ, Tết .. năm 2018.
- Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tổ chức tham quan.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ:
Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật nhà nước,
Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung, Luật Công đoàn, Luật Trẻ em, các Nghị quyết của
Đảng và Tổng Liên đoàn về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất
nước”; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; đặt biệt các quy định
tại Nghị định số 85/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; các chế độ mới liên
quan lao động nữ trong Luật Bảo hiểm xã hội;
Tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm (Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Ngày Gia đình Việt Nam
28/6, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10....
3. Thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ:


- Phấn đấu vận động 100% nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ.
- Phấn đấu đến cuối năm 2018, có trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà”.
- Phấn đấu có 100% nữ CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua lao động giỏi,
lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
4. Phấn đấu có 100% CB chủ chốt CĐ và CB nữ công CĐCS được đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và lồng ghép giới do Công đoàn cấp trên.
5. Công tác dân số -KHHGĐ và trẻ em:
- Tham mưu BCH phối hợp cơ quan/đơn vị/ doanh nghiệp tổ chức các hoạt
động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền tốt các nội dung văn bản
của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân số-Kế
hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.
- Chủ động tham mưu BCH phối hợp cơ quan/đơn vị/ doanh nghiệp tổ chức
các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà, học bổng ... cho trẻ em là con nữ đoàn
viên, NLĐ nghèo vui xuân, đón Tết Nguyên đán mậu Tuất 2018, “Tháng hành động
Vì trẻ em”, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu.....
6. Dự kiến phối hợp tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm có
liên quan đến nữ CNVCLĐ trong năm 2018:
- Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Phối hợp tổ
chức họp mặt 08/3 tại đơn vị, cử nữ CNVCLĐ có năng khiếu tham gia hội thao 08/3
do LĐLĐ thị xã phối hợp tổ chức.
- Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và “Tháng hành động Vì trẻ em” năm 2018:
Phối hợp tổ chức họp mặt Ngày 01/6 tại đơn vị, khen thưởng, biểu dương những thiếu
nhi-con CNVCLĐ học giỏi năm học 2017-2018.
- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Phối hợp tổ chức họp mặt Ngày 28/6, sinh hoạt
chủ đề gia đình Việt Nam tại đơn vị.
- Ngày Tết Trung thu 2018: Phối hợp tổ chức họp mặt sinh hoạt « Đêm hội
trăng rằm » cho thiếu nhi-con CNVCLĐ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, trò chơi dân
gian, đố vui có thưởng, tặng quà bánh, lồng đèn, rước đàn tháng Tám,... tại đơn vị.
- Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10: Phối hợp tổ chức họp mặt Ngày
28/6; tổ chức hội thảo, tọa đàm, hái hoa dân chủ và sinh hoạt văn hóa văn nghệ chủ
đề Phụ nữ Việt Nam tại đơn vị./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
-.LĐLĐ thị xã (b/c);
- Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/chủ DN (b/c);
- BCH-UBKT CĐCS và đoàn viên CĐ ( t/h);


- Lưu CĐCS.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×