Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: Các kiểu thời tiết ảnh hưởng tới Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG-LỚP 10CMT

Chuyên đề:
Các kiểu thời tiết ảnh hưởng tới Việt Nam

Nhóm thực hiện: 9A


Nội dung
1

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA
KHÍ HẬU VIỆT NAM

2

CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT


MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU

VIỆT NAM

Nắng,bức
xa va nhiêt
Cac đăc
trưng

Chê đô gio
Chê đô
mưa
Đô âm
không khi


Nắng, bức xạ và nhiệt
- Lãnh thổ Việt Nam
nằm trong vùng nội chí
tuyến bán cầu Bắc nên
nước ta nhận được
nhiều năng lượng bức
xạ mặt trời, quy định
tính nhiệt đới của khí
hậu.
- Bức xạ tổng cộng
tăng dần từ bắc vào
nam.


Miền bắc : bức xạ tổng cộng cực đại
Miền nam : bức xạ tổng cộng cực tiểu


Chế độ nhiệt
- Chế độ nhiệt ở nước ta
phân hóa rõ rệt theo vĩ độ:
từ Bắc vào Nam nhiệt độ
tăng dần
- Một chỉ tiêu quan trọng
trong chế độ nhiệt là biên
độ nhiệt độ.


- Tác dụng của hoàn lưu, của
biển, của địa hình đã góp
phần vào sự hình thành chế
độ nhiệt địa phương cũng
như sự phân hóa các mùa
khí hậu.


 Tháng VII có nhiệt độ cao
nhất,cao nhất ở ven biển Trung
Bộ.

 Miền Bắc:Nhiệt độ thấp nhất
 Miền Nam: Nhiệt độ khá cao


Chê đô gio
Gio

Gio tín
phong

Gio mùa

Gio mùa
đông bắc

Gio mùa
tây nam

Gio fohn


Gió tín phong
Xuất phát từ vanh đai
khí áp cao cận chí
tuyến thổi về xích
đạo, ảnh hường tới
Việt Nam trong 12
tháng
nhưng
tác
động yếu do bị lấn át
bởi các trung tâm gió
mùa.


Gió mùa
Gió mùa đông bắc gồm 2 loại:
 Biến tính khi đi qua lục địa Trung Quốc: lạnh và khô kéo dài
từ tháng 10-12 ở miền bắc.
 Biến tính khi đi qua biển Nam Trung Hoa: lạnh và ẩm ướt
Gio mùa
fohn:tây
hoat
Gió
nam: ảnh hưởng trong mùa nóng ở miền nam
đông
vao6-9,mùa
từ
tháng
đổ ẩm cao và nhiệt độ cao hình thành thời tiết
ha, nong
nóng
ẩm khô.
mưa nhiều.


Chế độ mưa
Nguồn cung cấp ẩm
và những tác nhân
gây mưa ở từng nơi,
từng thời kỳ khác
nhau
nhiều
mà
nguyên nhân chính
là hoàn lưu và địa
hình tạo nên các chế
độ mưa địa phương.
Mùa mưa ở nước ta
thường trùng với
mùa gió mùa mùa
hạ.(từ tháng V đến
tháng X).


Độ ẩm không khí
Độ ẩm tương đối biến động khá nhiều tùy thuộc vào
từng mùa và mỗi địa phương.
Ở bắc bộ, thời khì khô hanh nhất là tháng
XI,XII(trung bình 80%). Thời kì ẩm ướt nhất là tháng
II,III (đạt 90%)


 Ở ven biển miền trung, diễn biến độ ẩm khá phức
tạp do ảnh hưởng của gió fohn khô nóng và mùa
mưa, mùa đông là mùa ẩm:
 Tháng VI,VII độ ẩm thấp nhất.
 Từ tháng X độ ẩm không khí tăng lên

 Các tỉnh phía nam, sự phân hóa 2 mùa:
 Mùa khô tháng XII đến tháng IV: dưới 80%
 Mùa mưa tháng V đến tháng XII: trên
80%


CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT
Cac hiên
tượng thời
tiêt

Dông

Bão

Gio khô nong

Sương muối


Dông
Số ngày
Vùng dông
dông
nhiều nhất
(ngày/năm)

Vùng dông
ít nhất

Mùa dông

Tiên YênMong Cai
(100-110
ngay/năm)

Tiên YênMong Cai
(100-110
ngay/năm)

từ thang V-IX

Đồng bằng
nam bô (Tp.
HCM: 138
ngay/năm)

Ven biển
miền trung
(Nha Trang:
39
ngay/năm)

Nam bô: từ
thang IV-XI
Tây nguyên:
từ thang III-X

Miền bắc 70-100

Miền
Nam

40-100


Bão
 Bão xuất hiện nhiều ở Miền
Bắc.


Gió khô nóng và sương muối
Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất của gió Lào là:
 Ven biển trung bộ (tháng VII-VIII) và vùng núi
tây bắc(tháng IV-V): có trên 50 ngày khô
nóng(độ ẩm dưới 65%, nhiệt độ trên 33oC)
Đồng bằng bắc bộ(tháng V-VI): có từ 25-30
ngày/năm
Gió khô, nóng có sự xê dịch chậm dần từ Tây sang
Đông và từ Bắc xuống Nam.
Sương muối: khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là
các tỉnh miền Bắc.


Nguồn tài liệu tham khảo
Giáo trình Khí Tượng Nông Nghiệp-Trường
Đại Học Nông Nghiệp 1Nhưng người thưc hiên
1. Phan Ngoc Hâu
1022095
2. Lê Thị Thương Giang
1022070
3. Lai Xuân Trường
1022328
4. Nguyễn Thị Kim Vui
1022355
5. Huỳnh Thị Ngoc Vy
1022361Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×