Tải bản đầy đủ

Đề tài Phí môi trường

LOGO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG
10CMT

Đề tài

PHÍ MÔI TRƯỜNG
GVHD: Phạm Thị Hồng Liên


LOGO

1. Định nghĩa
- Là khoản thu từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động
bảo vệ môi trường.
- Tính trên lượng phát thải của chất ô nhiễm và chi phí xử lý
ô nhiễmLOGO

2. Mục tiêu
- Nhằm ngăn ngừa xả thải ra môi trường các chất ô nhiễm có
thể xử lý được.
- Khắc phục tác động tiêu cực do chất ô nhiễm gây ra với
môi trường.
- Làm thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm.
- Tăng nguồn thu nhập để chi trả cho những hoạt động cải
thiện môi trường.


LOGO

3.Phân biệt thuế và phí môi trường
Giống nhau:
Thuế và phí môi trường là các nguồn thu ngân sách do
các tổ chức và cá nhân sử dụng môi trường đóng góp.
Khác nhau:
Thuế môi trường
Phí môi trường
-Tập trung vào ngân sách - Chỉ dùng để chi cho các
nhà nước, chi cho nhiều hoạt động môi trường.
mục đích khác nhau.


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí vệ sinh môi trường
Phí BVMT đối với nước thải
Phí BVMT đối với chất thải rắn
Phí
Phí BVMT
BVMT đối
đối với
với khai
khai thác
thác khoáng
khoáng sản


sản
Phí dịch vụ môi trường


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường

Phí trả cho việc thu gom,
xử lý rác thải đô thị
Mức phí do Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh quy định

Phí vệ sinh
môi trường

Đây là công cụ kinh tế được
sử dụng khá sớm

www.themegallery.com


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí
Phí BVMT
BVMT
nước
nước thải
thải
Dựa trên cơ sở Nghị
định 67/2003/NĐ-CP
và 04/2003/NĐ-CP.
Nhằm hạn chế ô
nhiễm mt nước thải
và sử dụng tiết
kiệm nước sạch.

Phí
Phí BVMT
BVMT
chất
chất thải
thải rắn
rắn
Thực hiện trên cơ
sở Nghị định
174/2007/NĐ-CP.
Hạn chế phát sinh
chất thải rắn.
Tạo nguồn kinh phí
cho xử lý chất thải
rắn.

Phí
Phí BVMT
BVMT
KTKS
KTKS
Thực hiện trên
cơ sở Nghị định
63/2008/NĐ-CP.
Quy định khoản
phí được thu trên
mỗi
đơn
vị
khoáng sản được
khai thác


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ
Môi trường

Phí dịch vụ
cung cấp nước
sạch và xử lý
nước thải

Phí dịch vụ
thu gom chất
thải rắn và rác
thải

www.themegallery.com


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải

Mức phí dịch vụ cung cấp nước sạch như thế
nào là phù hợp

Làm thế nào để sử dụng nước một cách tiết
kiệm và có hiệu quả nhất.

www.themegallery.com


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí vệ sinh môi trường
Phí BVMT đối với nước thải
Phí BVMT đối với chất thải rắn
Phí
Phí BVMT
BVMT đối
đối với
với khai
khai thác
thác khoáng
khoáng sản
sản
Phí dịch vụ môi trường


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải

Hộ gia
đình

Đối tượng
của dịch vụ
Cơ sở kinh
doanh

Nhà máy sản
xuất quy mô
nhỏ


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải
Phí dịch vụ cung cấp nước sạch có khác nhau tùy thuộc vào
mức độ đô thị hóa.
Tổng các nguồn phí thu được phải đủ chi trả cho dịch vụ cung
cấp nước và xử lý nước thải.
Mức cơ bản

Mức phí
dịch vụ
Khoản điều tiết chi
phí của dịch vụ


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ thu gom chất thải rắn và rác thải
Rác sinh
hoạt

Rác
Y tế

Rác từ
nhà máy

Chất thải rắn

Rác thải
Dịch vụ

Chất thải đô
thị độc hại

www.themegallery.com


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ thu gom chất thải rắn và rác thải

Dịch vụ liên quan đến chất thải rắn sẽ có tác dụng tích cực
Dịch vụ liên quan đến chất thải rắn sẽ có tác dụng tích cực
không chỉ riêng cho môi trường mà cho cả phát triển kinh tế.
không chỉ riêng cho môi trường mà cho cả phát triển kinh tế.

Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
phải được nghiên cứu để đảm bảo bù đắp được chi phí thu gom,
vận chuyển, vừa khuyến khích các hộ gia đình giảm thiểu rác
thải.

www.themegallery.com


LOGO

4.Phân loại các loại phí môi trường
Phí dịch vụ thu gom chất thải rắn và rác thải

Xác định mức phí của dịch vụ
Các cách tiếp cận

Khối lượng
rác thải

Số lượng
người trong
gia đình

Thể tích
rác thải

Trọng lượng
rác thải

www.themegallery.com


LOGO

5. Những quy định của pháp luật:


Nghị định số 59/2007/NĐ-CP 09 /04 /2007 của Chính phủ về
quản lý chất thải rắn.Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT 30 /11 /2007 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y
tế.Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT 14 /04 /2011 của BTNMT

quy định về quản lý chất thải nguy hại.


Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí BVMT.


LOGO

5. Những quy định của pháp luật:
•Nghị định số 174/2007/NĐ-CP 29/11/2007 của
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất
thải rắn.

Tóm tắt:


LOGO

5. Những quy định của pháp luật:
Nghị định số 63/2008/NĐ-CP 13/05/2008,số 82/2009/NĐ-CP
12/10 /2009 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai
thác khoáng sản.


LOGO

5. Những quy định của pháp luật:
Nghị định của chính phủ số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6
năm 2003 về phí bảo vệ môi trường với nước thải.


LOGO

6. Sơ lược về phí môi trường ở Việt
Nam và thế giới:
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP)


LOGO

6. Sơ lược về phí môi trường ở Việt
Nam và thế giới:
Nguyên tắc người hưởng lợi phải trả tiền(BPP)


LOGO

6. Sơ lược về phí môi trường ở Việt
Nam và thế giới:
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG PHÍ NƯỚC THẢI
Đối với nước thải công nghiệp cách tính phí được
tính:
Số phí = tổng lượng nước thải * hàm lượng chất gây ô
nhiễm trong nước thải(mg/l)*10-3 * mức thu đối với chât
gây ô nhiễm ra MT(đồng/kg)
Đối với sinh hoạt:
Số phí = lượng nước sử dụng * giá bán(đồng/m3) * tỉ lệ
thu phí(%)


LOGO

Danh sách nhóm 3
1. Trần Thị Kim Chi
1022036
2. Chu Thế Dũng
1022053
3. Lương Thái Hòa
1022112
4. Kim Châu Long
1022161
5. Nguyễn Thùy Linh
1022156
6. Nguyễn Đăng Khoa
1022140
7. Dương Hồng Phúc
1022221
8. Lý Tiểu Phụng
1022227
9. Lê Nguyễn Thế Phương
1022228
10.Võ Nguyễn Ngọc Quỳnh
1022243
11.Trần Hoài Thanh
1022261


LOGO

Thank You !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×