Tải bản đầy đủ

Các giải pháp của đoàn nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng

THAM LUẬN
Các giải pháp của Đoàn nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên
Kính thưa Đoàn chủ tịch, kính thưa Đại hội!
Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quí vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời kính
chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
Kính thưa Đại hội!
Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề
cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là thế hệ tương
lai của đất nước, đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề sống
còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách
mạng. Do đó, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng,
phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là
mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất
nước. Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh
niên là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục
đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Trong những năm qua, Đoàn trường THPT
Tân Yên số 1 đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, phát huy
tính tích cực, tinh thần tự giác, tự giáo dục, tự rèn luyện của thanh niên.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục mà
Đoàn trường THPT Tân Yên số 1 đã triển khai đến các chi đoàn. Từng chi đoàn,
mỗi đoàn viên thanh niên chủ động thiết kế, lựa chọn những chương trình, việc
làm cụ thể trong học tập và làm theo lời Bác.
Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn
được thường xuyên truyền tải tới thanh niên bằng nhiều phương thức mới, đa
dạng, hấp dẫn...như các diễn đàn, toạ đàm, các cuộc thi. Công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn trường đã chủ động phối hợp với các cơ
quan chuyên môn để triển khai. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận
xã hội trong thanh niên được thực hiện kịp thời.
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ trường THPT Tân Yên số 1, sự quan tâm của
các cấp, các ngành, toàn xã hội, sự nỗ lực của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, công tác giáo dục thế hệ trẻ của nhà trường đã thu được nhiều kết quả tích
cực. Tuổi trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng
thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân
thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống
có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến
thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn thừa nhận,
công tác giáo dục thanh thiếu niên vẫn còn những hạn chế. Một bộ phận thanh
1


niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu
lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc…
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho
thanh niên, trong thời gian tới, đoàn trường THPT Tân Yên số 1 sẽ tập trung
thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên
tục trong công tác giáo dục của Đoàn. Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với
từng đối tượng thanh thiếu niên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú
trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn
mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi đoàn viên, thanh
niên. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên,
thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ
chức và sinh hoạt đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.
Triển khai sâu, rộng các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,


lối sống gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội. Thực hiện
hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”. Xây dựng
chương trình “Rèn luyện cán bộ Đoàn”, “Rèn luyện đoàn viên”, các cuộc vận
động trong các nhóm đối tượng thanh niên phù hợp với tình hình mới và khả
năng tổ chức thực hiện.
Thứ hai, thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền gặp
gỡ, trao đổi về những vấn đề thanh niên đang quan tâm, đang cần hỗ trợ, định
hướng. Thông qua đó sẽ truyền lửa nhiệt tình cách mạng và củng cố niềm tin
cho thế hệ trẻ.
Thứ ba, trong quá trình tổ chức giáo dục cần kết hợp sự tham gia, phối
hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội.
Thứ tư, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận
xã hội trong thanh niên. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch
lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Thứ năm, là cần có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để
mỗi đoàn viên trong tổ chức đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục
thanh niên. Chính các bí thư chi đoàn là các mắt xích kết nối đoàn viên, thanh
niên trong toàn trường, giúp các nội dung phong trào có thể lan tỏa một cách
mạnh mẽ. Tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông
hiện đại, nâng cao vai trò của mạng xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã
hội trong công tác giáo dục thanh niên. Tổ chức Đoàn thanh niên cần xây dựng
được những kênh thông tin hợp lý, cập nhật, nắm rõ xu hướng giới trẻ để có thể
tạo nên được chuỗi các thông tin trọng tâm, đặc sắc, thu hút được nhiều đối
tượng quan tâm hơn. Có thể lồng ghép chủ đề giáo dục thanh niên trong chính
các chủ đề đang nóng, các chủ đề mang tính hài hước để được quan tâm nhiều
hơn.
2


Thứ sáu, đề cao vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện của thanh niên, quan tâm
tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển, hoàn thiện nhân cách. Cần
khơi dậy ý thức tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên. Mỗi thanh niên trường
THPT Tân Yên số 1 phải luôn ý thức rõ trách nhiệm trước Đảng, trước chi đoàn
về quá trình tự giáo dục, rèn luyện của mình. Để quá trình tự giáo dục, rèn luyện
của thanh niên đạt được kết quả cao, cần coi trọng xây dựng động cơ, thái độ,
trách nhiệm đúng đắn đối với hoạt động tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên;
đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc tự giáo dục,
rèn luyện của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tự giáo dục, rèn
luyện.
Kính thưa Đại hội!
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là một
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đoàn, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải có
nhiều sự đầu tư, sáng tạo trong cách làm, kiên trì, bền bỉ, để đạt được hiệu quả
trong thực hiện, góp phần “xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ
nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách
mạng và lối sống đẹp…”
Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc
ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy cùng nhau ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để hình thành
một thế hệ thanh niên tiên tiến, thanh lịch, văn minh, xứng tầm đòi hỏi của đất
nước và thời đại.
Từ diễn đàn Đại hội, tuổi trẻ trường THPT Tân Yên số 1 bày tỏ niềm tin
sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào tiến bước dưới ngọn cờ vẻ vang của
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để chung tay, góp sức xây dựng và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cuối cùng, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu lời kính chúc sức
khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn./.
Tân Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2018
Họ tên

Trần Thị Hương

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×