Tải bản đầy đủ

Quản lý nhà nước về du lịch biển từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)

ển, khách sạn...
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
6.1. Ý nghĩa lý luận:
Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về du lịch
biển ở thành phố Đà Nẵng.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo để các cá nhân, cơ quan ban
ngành trong việc nghiên cứu tình hình du lịch biển ở thành phố Đà Nẵng.

5


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×