Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hệ thống thông tin kế toán 1

www.themegallery.com

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 1: Một sơ đồ luồng dữ liệu cho biết:
a)Dòng vật chất
b)Cái nhìn logic về luồng dữ liệu
c) Cơ sở dữ liệu
d)Cơ sở để quyết đinh
Câu 2: Câu nào dưới đây là đúng
a)Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ sd 3 ký hiệu, lưu đồ sd nh ký
hiệu
b)Sơ đồ luồng dữ liệu nhấn mạnh luồng dữ liệu trong khi
lưu đồ nhấn mạnh luồng chứng từ hoặc kho chứa tài
liệu
c) Lưu đồ và sơ đồ luồng dữ liệu đều cho biết mốc t/g
d)Lưu đồ và sơ đồ luồng dữ liệu đều cho biết trình tự xử
COMPANY LOGO


www.themegallery.com


Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 3: Ký hiệu hình chữ nhật trong lưu đồ
cho biết
a)Máy tính đang xử lý
b)1 hoạt động thủ công
c) Dữ liệu đầu vào và tt đầu ra
d)1 quyết định
Câu 4: Ký hiệu hình lăng trụ sd trong lưu đồ
cho biết:
a)Kho dữ liệu
b)Thiết bị kết thúc
c) Thiết bị có thể đọc như băng, đĩa
d)Qt kế tiếp
COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 Câu 5: Câu nào đúng khi nói về mqh của 1 bảng
quyết định
a)Đó là kỹ thuật sắp xếp các tài liệu
b)Cho biết sự kết hợp của các điều kiện và các hđ tg ứng
c) Cho biết cách chuyển luồng dữ liệu
d)Cả 3 đều sai
Câu 6: Sự khác nhau giữa sđ DFD và lưu đồ:
a)Lưu đồ cho biết mối liên hệ chặt chẽ của luồng dữ liệu
còn DFD cho biết dòng luân chuyển dữ liệu vật lý
b)Lưu đồ cho biết trình tự của việc xử lý còn DFD thì ko
c) Lưu đồ cho biết dòng luân chuyển dl vật lý nhưng DFD
cho biết cả luân chuyển dl vật lý và logic
d)Ko có câu nào đúng
COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 7: Giá trị hiện tại của $1 có thể nhận được trong vòng
1 năm với lãi suất 10% là:


a. $1
b.$1.10
c.$0.9091
d.Cả 3 đáp án trên đều sai
PV=
PV=Av
Avnn/(1+i)
/(1+i)nn==1/(1+0.1)
1/(1+0.1)11==0.9091
0.9091

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 8: Biểu đồ PERT không được sử dụng để:
a.Ước tính thời gian của dự án
b.Ước tính thời gian hoàn thành dự án
c.Quan sát tiến trình của dự án
d.Ước tính độ chậm trễ của các hoạt động.
Đáp án: Quan sát tiến trình của dự án

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

COMPANY LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x