Tải bản đầy đủ

giao an tuan 15 lớp 1 năm học 20182019

Tuần 15:
Ngày soạn: Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 03 tháng 12 năm 2018
Tit 1: Cho c

Nhận xét chung

Tit 2: M thut
Tit 3: Ting vit
LUYN TP VN Cể M CUI THEO CP NG/C (tit 1)
I.Mục tiêu:
- Chiếm lĩnh khái niệm vần có âm cuối
- Vit c mt s ting cú cha vn cú õm cui ng/c
II.Đồ dùng: sách giáo khoa bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Mở đầu:Cho hs đa vần
- HS đa vào mô hình.
/an/,/at/ /ăm/,/ăp/vào mô hình.
- GV nhận xét khen.

- HS đọc.
*Việc1: Chiếm lĩnh khái niệm
vần có âm cuối.
- Cho hs nêu các vần đã học theo - HS nờu: an/at
am/ap
n/ t
m/ p
cặp có âm cuối n/t,m/p, ng/c.
n/ õt
õm/õp
- Cho hs viết lại các vần ang/ac,
ăng/ăc, âng/ âc.
- Cho hs đa các vần vào mô
hình.
- Cho hs phân tích các vần trên.
- GV nhận xét khen.
- Cho hs thay âm đầu tạo ra
tiếng mới.

Ang/ac
ng/ c
ng/õc
- HS đọc phõn tớch
- Thờm õm u to thnh ting mi
vo bng con
- c ting em tỡm c
.

- Nhn xột, sa li cho hs
- GV lu ý cho hs: 2 õm chớnh //, /õ/
khụng th ng mt mỡnh, m bao gi
cng phi cú õm cui i kốm.
* Nhn xột tit hc
...........................................................................................................
................................
Tit 4: Ting vit
LUYN TP VN Cể M CUI THEO CP NG/C (tit 2)
1I.Mục tiêu:
- HS đọc chữ trên bảng, bài trong sách giáo khoa.
- HS viết đợc bài chính tả cú vn cú õm cui ó hc.
II.Đồ dùng: sách giáo khoa bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Việc 2: Đọc
2a. Cho hs đọc các từ trên
- HS đọc trờn bng lp: Tờ giỏc,
bảng.
trng rm, giú bc, vng trng.
- Cho hs đọc 4 mức độ
- HS đọc sách giáo khoa cỏc bi
- Cho hs đọc cá nhân đồng
vn ng/ ac; ng/ c; õng/õc
thanh.
- HS đọc thầm.
2b. Cho hs đọc sách giáo khoa.
- HS đọc cá nhân , đồng
- GV đọc mẫu.
thanh.
- Cho hs đọc từng câu, cả bài.
- GV nhận xét khen.
*Việc 3: Viết chính tả
3a. Cho hs viết bảng con các từ
khó.
- GV nhận xét khen.
3b.Đọc cho hs viết vào vở

- HS viết bảng con: tc t, hp
tp, nhm mt, nng, võng
- HS viết bài vào vở
Tc t tc vng. Lớ l xỏc ỏng.
n no mc m. hp ta hp tp. nng
nht cht b.

- Nờu li cỏc vn cú õm chớnh v õm
- GV nhận xét khen
cui ó hc
* Cng c, dn dũ
- Cho HS nờu li cỏc cp vn cú õm
chớnh v õm cui ó hc
Nhn xột tit hc, dn hs chun b bi
tip theo: Vn anh/ach
...
Tit 5: o c (GVBM)
Tit 6: TNXH (GVBM)
Tit 7: Luyn Ting Vit
LUYN TP
I.Mục tiêu: - HS đọc lại nội dung bài ang/ ac; ng/ c; õng/õc
- HS vit c mt s ting, t cha cỏc vn trờn
II.Đồ dùng: Bảng ,vở.
III.Các hoạt động dạy học:
2


Hoạt động GV
1, GV cho hs luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV cho HS đọc đồng thanh.
+ bi vn ang/ac
+ bi vn ng/ c
+bi vn ng/õc
- GV cho HS đọc theo tổ.
- GV cho HS đọc cá nhân
- GV nhận xét, khen.

Hoạt động HS
- HS đọc thầm.
- HS đọc đồng thanh.
- HS đọc theo tổ.
- HS đọc cá nhân.

2, GV cho HS viết vào bảng con nội
dung bài viết.
- GVnhận xét, khen.
* Cng c, dn dũ
- Cho hc sinh nờu li ni dung bi ụn tp
- nhn xột tit hc, dn hs v nh c li bi

- HS viết bảng: khang khỏc,
nhang nhỏc, vng vc, nng nc,
lng lng, tang hng, cõng cc,
- HS nờu

...
Ngày soạn: Ngày 03 tháng 12 năm 2018
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 04 tháng 12 năm 2018
Tiết 1: Tiếng việt
VN /ANH/, /ACH/ (tit 1)
I.Mục tiêu:
- HS phõn tớch c vn /anh/,/ach/.a ting /lanh/,/tỏch/ vo mụ hỡnh.
- HS tỡm c cp ting cú cha vn /anh,/ach/.
- HS viết đợc vn /anh/,/ach/v t vanh vỏch.
II.Đồ dùng: Bảng, phn, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Vic 0: Cho hs nờu cỏc cp cú õm cui n/t; - HS nờu.
m/p;ng/c.
- GV nhận xét, khen.
*Việc1: Học vần /anh/,/ach/
1a. Cho hs phân tích vần /anh/.
- HS phân tích
- Cho hs đọc phõn tớch vần /anh/.
- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh. - Cho hs đọc cá nhân,
đồng thanh.
- Vn /anh/ cú nhng õm no?
- m chớnh a õm cui nh.
1b.Cho hs phân tích vần /ach/.
3


- HS phân tích
- Cho hs đọc phõn tớch vần /ach/.
- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh. - Cho hs đọc cá nhân,
đồng thanh.
- GV nhận xét, khen.
- Vn /ach/ cú nhng õm no?
- Cho hs đa ting /lanh/ vo mụ hỡnh.
- m chớnh a õm cui ch.
- Cho hs đa ting /tỏch/ vo mụ hỡnh
- HS đa vào mô hình.
- Cho hs c phân tích mụ hỡnh,
- HS c phân tích
- Cho hs thay âm đầu tạo ra tiếng
- HS đọc cá nhân, đồng
mới.
thanh.
- Cho hs tỡm cp ting cú vn /anh/,/ach/.
- HS thực hiện.
- GV nhận xét, khen.
+ Vn ach ch kt hp c vi thanh sc v - HS tỡm cp ting cú vn
/anh/, /ach/.
thanh nng
*Việc 2:Viết vần /anh/,/ach/ t vanh
vỏch.
2a.Hớng dẫn hs viết chữ vào bảng
- HS viết bảng con.
con.
2b.Cho hs viết vở em tập viết
- HS viết bài.
- GV hớng dẫn hs viết vở tập viết .
- GV nhận xét, khen.
- Nhn xột tit hc.
............................................................................................................
...............................
Tiết 2: Tiếng việt
VN /ANH/, /ACH/ (tit 2)

I.Mục tiêu:
- HS c c bi trong SGK
- HS nghe vit c bi Bộ xỏch m
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
*Việc 3: Đọc
3a. Cho hs đọc các từ trên bảng.
- gv vit lờn bng: nh ch, vanh vỏch,
xỏch nng,
- Cho hs đọc 4 mức độ
- Cho hs đọc cá nhân đồng thanh.
3b. Cho hs đọc sách giáo khoa.
- GV đọc mẫu.
- Cho hs đọc từng câu, cả bài.
- GV nhận xét khen.
+ M v bộ i õu?
+ Bộ cú cỏch gỡ giỳp m?

Hoạt động học sinh
- HS đọc: nh ch, vanh
vỏch, xỏch nng,

- HS đọc sách giáo khoa
- HS đọc thầm.
- HS đọc cá nhân , đồng
thanh.
-M v bộ i ch v
4


*Việc 4: Viết chính tả
4a. Cho hs viết bảng con.
- c cho hs vit t khú
- GV nhận xét khen.
4b. viết vở
- c cho hs vit vo v chớnh t

- M b bộ, bộ xỏch m.
- HS viết bảng con t khú:
nhanh, ỡ ch, xỏch nng,..

- GV nhận xét khen
*. Cng c, dn dũ
- Tit hc hụm nay cỏc em ó hc vn gỡ?
- Hóy c phõn tớch vn anh, ach
- Nhn xột tit hc, dn hs v nh c li bi,
chun b bi Vn ờnh, ờch

- HS viết bài vào vở
Bộ xỏch m
M v bộ i ch v.. cho
m.
- HS tr li


Tit 3: m nhc
Tit 4: Toỏn
LUYN TP
I.Mc tiờu
- Thc hin c phộp cng v phộp tr trong phm vi 9
- Vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v
II. dựng dy hc
- Bng ph vit bi tp 2
- Tranh minh ho bi tp 4
III. Cỏc hot ng dy hc ch yu
Hot ng ca giỏo viờn
A. n nh
B. Kim tra bi c
- Yờu cu 2 hc sinh lờn bng lm bi tp 2 tit
trc ( 2 ct phộp tớnh u )
- Nhn xột.
C. Da bi mi:
1. Gii thiu bi
- Nờu mc ớch, yờu cu ca tit hc
2. Thc hnh
Bi 1 : Tớnh
- Hng dn hc sinh thc hin tớnh ri in kt
qu
- Yờu cu 4 hc sinh lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi

Hot ng ca hc sinh
- Haựt mt bi
- Hc sinh lm bi
- Lng nghe
- Lng nghe
- Lng nghe
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
5


Bi 2 :S ?
- Hng dn hc sinh vit s thớch hp vo ụ
trng
- Gi 3 hc sinh lờn bng thi lm bi
- Nhn xột tuyờn dng hc sinh lm nhanh, ỳng
Bi 3 : >, <, = ?
- Hng dn hc sinh tớnh ri thc hin so sỏnh
- Gi 3 hc sinh lờn bng lm bi, c lp lm bi
vo sỏch
- Nhn xột, cha bi
Bi 4
- Yờu cu hc sinh quan sỏt k bc tranh ri vit
phộp tớnh thớch hp
- Gi 1 hc sinh lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi :
96=3
Bi 5 : Hỡnh bờn cú my hỡnh vuụng ?
- Cho hc sinh tho lun cp ụi
- Gi hc sinh nờu kt qu tho lun
- Nhn xột, cha bi : Cú 5 hỡnh vuụng
D. Cng c dn dũ
- Nhn xột gi hc
- Dn hc sinh chun b bi sau

- Lng nghe
-Lm bi
- Lng nghe. Cha bi
- Lng nghe
- Lm bi
- Lng nghe .Cha bi ( nu
sai )
- Quan sỏt tranh
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
- Lng nghe yờu cu
- Hc sinh tho lun
- Hc sinh nờu
- Lng nghe
- Lng nghe
- Chun b bi nh


Tit 5: Luyn Ting Vit
LUYN TP
I.Mục tiêu: - HS đọc lại nội dung bài anh/ach.
- HS vit c ni dung phn bi v nh trong v em tp vit.
II.Đồ dùng: Bảng ,vở.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
1, GV cho hs luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV cho HS đọc đồng thanh.
+khanh khỏch, nh ch, nh tranh,
+Bi bộ xỏch m.
- GV cho HS đọc theo tổ.
- GV cho HS đọc cá nhân
- GV nhận xét, khen.

Hoạt động HS
- HS đọc thầm.
- HS đọc đồng thanh.
+khanh khỏch, nh ch, nh tranh,

+Bi bộ xỏch m.
- HS đọc theo tổ.
- HS đọc cá nhân.
6


2, GV cho HS viết vào bảng con
nội dung bài viết.
- GVnhận xét, khen.
- GV cho HS viết bài vào vở.
- GV nhận xét, khen
*. Cng c, dn dũ
- Cho hs nờu li ni dung tit hc
Nhn xột tit hc v dn hs v nh luyn
vit, c li bi.

- HS viết bảng:
anh, ach, vanh vỏch
- HS viết bài.
- HS nờu ni dung tit hc

.

Tit 6: Luyn Toỏn
LUYN TP
I.Mc tiờu:
- Bit lm tớnh tr trong phm vi 9
II/ Các hoạt động dạy học.
Hot ng ca giỏo viờn
A. n nh
B. Hng dn ụn tp
1. Gii thiu bi
- Nờu mc ớch, yờu cu ca tit hc
2. Hng dn làm bài tập vào vở .
Bài 1. Tính
9 -7=
9- 4=
9-2 =
9- 5=
9 - 3=
9- 6=
9-8=
9-1=
9- 9=
- Nhn xột, cha bi
Bài 2. Tính
- Gi 3 hc sinh lờn bng lm bi
9
9
9
3
4
5
- Nhn xột, cha bi
Bài 3. >, <, = ?
9 - 4 .. . 5
9 - 4 6
9-2 7
- Nhn xột, cha bi
C. Dn dũ

Hot ng ca hc sinh

- Lng nghe
- Hc sinh lm bi

- Theo dừi
- Lm bi
9
2
- Cha bi ( nu sai )

39-6
5 9 - 5
89-0

- Cha bi ( nu sai )
7


- Dn hc sinh hc thuc bng tr trong phm vi 9

- Hc sinh thc hin


Tit 7: Luyn Toỏn
LUYN TP
I.Mục đích yêu cầu : - HS thực hiện đợc phép tính cộng trong phạm
vi 9
- HS biết so sánh giữa các số
- HS viết phép tính thích hợp vào ô trống
II.Đồ dùng : vở bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ
- GV nêu yêu cầu kiểm tra.
-HS thực hiện.
- Gv nhận xét .
-HS nhận xét.
2.Bài mới
Cho HS làm bài tập.
Bài tập 1:Tớnh?
- HS nêu yêu cầu.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
- Cho Hs làm bài.
1
2

+
+
9
8
-GV nhận xét
Bài tập 2: S?
-- HS nêu yêu cầu.
- cho HS nêu yêu cầu .
-HS làm bài.
- Cho HS làm bài .
6+3+1=
5+4+1=
3+3+4=
8+1+1=
-HS nhận xét .
-GV nhận xét.
Bài tập 3: Tớnh?
-Cho HS nêu yêu cầu.
-Cho HS làm bài.

-GV nhận xét.
Bài tập 4: Vit phộp tớnh thớch hp
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài .

-HS nêu yêu cầu.
-HS làm bài.
7+3=
5+5=
8+2=
9+1=
-HS nhận xét.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
9+17+3
7+29+1
6+34+6
5+45+5
-HS nhận xét
8


GV nhận xét .
Bài tập 5: >,<,=?
3.Củng cố và dặn dò
..
Ngày soạn: Ngày 04 tháng 12 năm 2018
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 05 tháng 12 năm 2018
Tiết 1: Toán

Phộp cng trong phm vi 10
I. Mc tiờu
- Thuc bng cng, bit lm tớnh cng trong phm vi 10
- Bit vit phộp tớnh thớch hp vi tỡnh hung trong hỡnh v
- Lm c cỏc bi tp 1, 2, 3
II. dựng dy hc
- Tranh minh ho bi tp 3
III. Cỏc hot ng dy hc ch yu
Hot ng ca giỏo viờn
A. n nh
B. Kim tra bi c
- Gi 2 hc sinh lờn bng lm bi tp 2 tit
trc ( 2 ct phộp tớnh u )
- Nhn xột
C. Dy hc bi mi
1. Gii thiu bi
- Nờu mc ớch, yờu cu ca tit hc
2. Hng dn hc sinh thnh lp v ghi nh
bng cng trong phm vi 10
a) Hng dn hc sinh thnh lp cụng thc 9+
1 = 10 v 1+ 9= 10
- Hng dn HS quan sỏt hỡnh v
+ Cú tt c bao nhiờu hỡnh tam giỏc ?
- Vit phộp tớnh : 9+ 1= 10
- 9+1 cng bng 1+ 9 v u bng 10
9+ 1 = 10
1+ 9 = 10
b) Hng dn hc sinh thnh lp cụng thc
cũn li
- Hng dn tng t phn a
c) Hng dn hc sinh bc u ghi nh bng
cng trong phm vi 10
- Cho c lp c ng thanh, ni tip

Hot ng ca hc sinh
- Hỏt mt bi
- Lm bi
- Lng nghe
- Lng nghe

- Quan sỏt hỡnh v
- Tr li
- c phộp tớnh
- Lng nghe

- c bng cng
9


- Xoỏ kt qu hc sinh t ghi nh
3. Thc hnh
Bi 1
- Hng dn hc sinh thc hin tớnh ri vit
kt qu
- gi 3 hc sinh lờn bng, c lp lm bi vo
v
- Nhn xột, cha bi
Bi 2: S?
- Hng dn hc sinh thc hin cng, tr ri
in kt qu thớch hp vo hỡnh
- Gi hc sinh ni tip lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi
Bi 3
- Hng dn hc sinh quan sỏt tranh ri vit
phộp tớnh thớch hp
- Gi 1 hc sinh lờn bng lm bi, c lp lm
bi vo sỏch
- Nhn xột, cha bi
6 + 4 = 10
D. Cng c dn dũ
- Nhn xột gi hc
- Dn hc sinh chun b bi sau. Hc thuc
bng cng 9

- Ghi nh
- Lng nghe
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
- Lng nghe
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai)
- Quan sỏt tranh
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
-Lng nghe
- Chun b bi

..
Tit 2: Th cụng
Tit 3: Ting Vit
VN /ấNH/, /ấCH/ (tit 1)

I.Mục tiêu:
- HS phõn tớch c vn /ờnh/,/ờch/.a ting /chờnh/,/chch/ vo mụ hỡnh.
- HS tỡm c cp ting cú cha vn /ờnh,/ờch/.
- HS viết đợc vn /ờnh/,/ờch/v t xnh xch.
II.Đồ dùng: Bảng, phn, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Vic 0: Cho hs v mụ hỡnh vn ờnh, ờch
- HS v mụ hỡnh
- GV nhận xét, khen.
*Việc1: Học vần /ờnh/, /ờch/
1a. Cho hs phân tích vần /ờnh/,/
- Cho hs đọc phõn tớch vần /ờnh/,/
- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh. - HS phân tích
10


- Vn /ờnh/ cú nhng õm no?
1b.Cho hs phân tích vần /ờch/
- Cho hs đọc phõn tớch vần /ờch/
- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh.
- GV nhận xét, khen.
- Vn /ờch/ cú nhng õm no?
- Cho hs đa ting /chờnh/ vo mụ hỡnh.
- Cho hs đa ting /chch/ vo mụ hỡnh
- Cho hs c phân tích mụ hỡnh,
- Cho hs thay âm đầu tạo ra tiếng
mới.
- Thay thanh
- Cho hs tỡm cp ting cú vn /ờnh/,/ờch/.
- GV nhận xét, khen.
+ vn ờch ch kt hp c vi thanh sc v
thanh nng
*Việc 2:Viết vần /ờnh/,/ờch/ t xnh
xch.
2a.Hớng dẫn hs viết chữ vào bảng
con.
2b.Cho hs viết vở em tập viết
- GV hớng dẫn hs viết vở tập viết .
- GV nhận xét, khen.
- Nhn xột tit hc.

- Cho hs đọc cá nhân,
đồng thanh.
- m chớnh ờ õm cui nh.
- HS phân tích
- Cho hs đọc cá nhân,
đồng thanh.
- m chớnh ờ õm cui ch.
- HS đa vào mô hình.
- HS c phân tích
- HS đọc cá nhân, đồng
thanh.
- HS thực hiện.
- HS tỡm cp ting cú vn
/ờnh/, /ờch/.

- HS viết bảng con.
- HS viết bài.

.....................................................................................
.....................................................................................
.............................................
Tiết 2: Tiếng
việt
VN /ấNH/, /ấCH/ (tit 2)

I.Mục tiêu:
- HS c c bi trong SGK
- HS nghe vit c bi Nh d n
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Việc 3: Đọc
3a. Cho hs đọc các từ trên bảng.
- HS đọc: chờnh chch, xnh
- gv vit lờn bng: chờnh chch, xnh xch, xch, kờnh rch, nghnh ngóng,
dnh dng.
kờnh rch, nghnh ngóng, dnh dng.
- Cho hs đọc 4 mức độ
- Cho hs đọc cá nhân đồng thanh.
3b. Cho hs đọc sách giáo khoa.
11


- GV đọc mẫu.
- Cho hs đọc từng câu, cả bài.
- GV nhận xét khen.
+ Bi k v con vt gỡ??
+ C d gi n mc th no?

- HS đọc sách giáo khoa
- HS đọc thầm.
- HS đọc cá nhân , đồng
thanh.
- K v con d
- C d gi n mc lch thch,
nhch nhỏc

*Việc 4: Viết chính tả
4a. Cho hs viết bảng con.
- c cho hs vit t khú
- GV nhận xét khen.
4b. viết vở
- c cho hs vit vo v chớnh t

- HS viết bảng con t khú:
lch thch, nhch nhỏc, nghnh
ngóng

- GV nhận xét khen
*. Cng c, dn dũ
- Tit hc hụm nay cỏc em ó hc vn gỡ?
- Hóy c phõn tớch vn ờnh, ờch
- Nhn xột tit hc, dn hs v nh c li bi,
chun b bi Vn inh, ich

- HS viết bài vào vở
Nh d n
C d gi ó nghnh ngóng
.. nhch nhỏc..
- HS tr li

................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................
.

Tiết 5: Luyn Ting Vit
LUYN TP
I.Mục tiêu: - HS đọc lại nội dung bài vn /ờnh/,/ờch/.
- HS viết đợc cỏc ting , t trong v em tp vit phn v nh.
II.Đồ dùng: Bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
*Việc 1:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV cho HS đọc đồng thanh.
+ chờnh chch, xnh xch, hờnh hch,

+ Bi Nh d n
- GV cho HS đọc theo tổ.
- GV cho HS đọc cá nhân
- GV nhận xét, khen.

Hoạt động HS
- HS đọc thầm.
- HS đọc đồng thanh.
+ chờnh chch, xnh xch, hờnh hch,

+ Bi h nh d
- HS đọc theo tổ.
- HS đọc cá nhân.

*Việc 2:
12


- GV cho HS viết vào bảng con
nội dung bài viết.
- GV cho HS viết bài vào vở.
- GV nhận xét, khen
* Cng c, dn dũ:
- Cho HS nờu li ni dung bi hc
- Nhn xột tit hc, dn hs v nh c
li bi v luyn vit hờm nh.

- HS viết bảng: ờnh, ờch, xnh xch
- HS viết bài.
- Nờu ni dung tit hc


Tiết 6: Luyn Toỏn
LUYN TP
I.Mục đích yêu cầu : - HS thực hiện đợc phép tính cng trong phạm
vi 10
- HS biết so sánh giữa các số
- HS viết phép tính thích hợp vào ô trống
II.Đồ dùng : vở bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ
- GV nêu yêu cầu kiểm tra.
-HS thực hiện.
- Gv nhận xét
-HS nhận xét.
2.Bài mới
Cho HS làm bài tập.
- HS nêu yêu cầu.
Bài tập 1: Tớnh?
- HS làm bài.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Cho Hs làm bài.
7+3=
8 + 2 = .
8-2=
6- 4=
-GV nhận xét
Bài tập 2: S?
- cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS làm bài .

-GV nhận xét.
Bài tập 3: in s thớch hp
-Cho HS nêu yêu cầu.

- HS nhận xét .
-HS nêu yêu cầu.
-HS làm bài.
4+5-=8
,
6+3-= 7
-HS nhận xét .

7-2+=9
8+1-=6

-HS nêu yêu cầu.
13


-Cho HS làm bài.

-HS làm bài.
-HS nhận xét.

-GV nhận xét.
Bài tập 4: Vit phộp tớnh thớch hp
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài .

- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.

-GV nhận xét .
Bài tập 5: >,<,=?
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài .
3.Củng cố và dặn dò

.

Tit 7: HNGLL
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 12 năm 2018
Ngày giảng: Thứ nm ngày 6 tháng 12 năm
2018
Tiết 1: Tiếng việt
VN /INH/, /ICH/ (tit 1)

I.Mục tiêu:
- HS phõn tớch c vn /inh/,/ich/.a ting /inh/,/ớch/ vo mụ hỡnh.
- HS tỡm c cp ting cú cha vn /inh,/ich/.
- HS viết đợc vn /inh/,/ich/v t bỡnh bch.
II.Đồ dùng: Bảng, phn, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Vic 0: Cho hs v mụ hỡnh vn ờnh, ờch
- HS v mụ hỡnh
- GV nhận xét, khen.
*Việc1: Học vần /ờnh/, /ờch/
- HS phân tích
1a. Cho hs phân tích vần /inh/
- Cho hs đọc cá nhân,
- Cho hs đọc phõn tớch vần /inh/
- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh. đồng thanh.
- Vn /ờnh/ cú nhng õm no?
- m chớnh i õm cui nh.
1b.Cho hs phân tích vần /ich/
- HS phân tích
- Cho hs đọc phõn tớch vần /ich/
14


- Cho hs đọc cá nhân, đồng thanh.
- GV nhận xét, khen.
- Vn /ich/cú nhng õm no?
- Cho hs đa ting /inh/ vo mụ hỡnh.
- Cho hs đa ting /ớch/ vo mụ hỡnh
- Cho hs c phân tích mụ hỡnh,
- Cho hs thay âm đầu tạo ra tiếng
mới.
- Thay thanh
- Cho hs tỡm cp ting cú vn /inh/,/ich/.
- GV nhận xét, khen.
+ vn ich ch kt hp c vi thanh sc v
thanh nng

- Cho hs đọc cá nhân,
đồng thanh.

- m chớnh i õm cui ch.
- HS đa vào mô hình.
- HS c phân tích
- HS đọc cá nhân, đồng
thanh.
- HS thực hiện.
- HS tỡm cp ting cú vn /inh/,
/ich/.

*Việc 2:Viết vần /inh/,/ich/ t bỡnh
bch.
- HS viết bảng con.
2a.Hớng dẫn hs viết chữ vào bảng
con.
- HS viết bài.
2b.Cho hs viết vở em tập viết
- GV hớng dẫn hs viết vở tập viết .
- GV nhận xét, khen.
- Nhn xột tit hc.
..............................................................................................................
.............................
Tiết 2: Tiếng việt
VN /INH/, /ICH/ (tit 2)

I.Mục tiêu:
- HS c c bi trong SGK
- HS nghe vit c bi Du lch
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
*Việc 3: Đọc
3a. Cho hs đọc các từ trên bảng.
- gv vit lờn bng: trỡnh trch, xỡnh xch,
chớch chũe, du lch, lng thinh,.
- Cho hs đọc 4 mức độ
- Cho hs đọc cá nhân đồng thanh.
3b. Cho hs đọc sách giáo khoa.
- GV đọc mẫu.
- Cho hs đọc từng câu, cả bài.
- GV nhận xét khen.
+ Khỏch du lch i ra vnh bng phng tin

Hoạt động học sinh
- HS đọc: : trỡnh trch, xỡnh
xch, chớch chũe, du lch, lng
thinh,.

- HS đọc sách giáo khoa
- HS đọc thầm.
- HS đọc cá nhân , đồng
15


gì?
+ Mặt vịnh thế nào?

thanh.
- Khách ra vịnh bằng ca nô

*ViÖc 4: ViÕt chÝnh t¶
4a. Cho hs viÕt b¶ng con.
- Đọc cho hs viết từ khó
- GV nhËn xÐt khen.
4b. viÕt vë
- Đọc cho hs viết vào vở chính tả

- Mặt vịnh lấp lánh
- HS viÕt b¶ng con từ khó: du
lịch, ngắm cảnh, xình xịch, ca nô

- GV nhËn xÐt khen
*. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay các em đã học vần gì?
- Hãy đọc phân tích vần inh, ích
- Nhận xét tiết học, dặn hs về nhà đọc lại bài,
chuẩn bị bài tiếp theo.

- HS viÕt bµi vµo vë
Du lịch
Khách du lịch ….. gió mát, rất
thích.
- HS trả lời

………………………………………………………………………………………….
Tiết 3: Thể dục
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
- Làm được các bài tập 1, 2, 3, 4, 5
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết bài tập 3
- Tranh minh hoạ bài tập 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
A. Ổn định
B. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng thực hiện phép tính
8 +2 =
4+ 6 =
8–3=
8–5=
- Nhận xét
C,Bài mới:
1. Giới thiệu bài
- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
2. Thực hành
Bài 1 : Tính

Hoạt động của học sinh

- Học sinh làm bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Lắng nghe
16


- Hng dn hc sinh thc hin tớnh ri in kt
qu
- Yờu cu 4 hc sinh lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi
Bi 2 :Tớnh
- Hng dn hc sinh tớnh ri vit kt qu thng
hng
- Gi 3 hc sinh lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi
Bi 3 :S ?
- Hng dn hc sinh vit s thớch hp vo ch
chm
- Gi hc sinh ni tip lờn bng thi lm bi
- Nhn xột
Bi 4 :Tớnh
- Hng dn hc sinh thc hin tớnh t trỏi sang
phi
- Yờu cu 4 hc sinh lờn bng lm bi, c lp lm
bi vo sỏch
- Nhn xột, cha bi
Bi 5
- Yờu cu hc sinh quan sỏt k bc tranh ri vit
phộp tớnh thớch hp
- Gi 1 hc sinh lờn bng lm bi
- Nhn xột, cha bi :
7 +3 = 10
D. Cng c dn dũ
- Nhn xột gi hc
- Dn hc sinh chun b bi sau

- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
- Lng nghe
-Lm bi
- Lng nghe. Cha bi
- Lng nghe
- Lm bi
- Lng nghe .Cha bi ( nu
sai )
- Lng nghe
- Lm bi
- Theo dừi
- Quan sỏt tranh
- Lm bi
- Cha bi ( nu sai )
- Lng nghe
- Chun b bi nh


Tit 5: Luyn Ting Vit
LUYN TP
I.Mục tiêu: - HS đọc lại nội dung bài vn /inh/,/ich/.
- HS viết đợc cỏc ting , t trong v em tp vit phn v nh.
II.Đồ dùng: Bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
*Việc 1:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV cho HS đọc đồng thanh.
+ Trỡnh trch, thinh thớch, xỡnh xch,..

Hoạt động HS
- HS đọc thầm.
- HS đọc đồng thanh
+ Trỡnh trch, thinh thớch, xỡnh
17


+ Bi du lch.
- GV cho HS đọc theo tổ.
- GV cho HS đọc cá nhân
- GV nhận xét, khen.
*Việc 2:
- GV cho HS viết vào bảng con
nội dung bài viết.
- GV cho HS viết bài vào vở.
- GV nhận xét, khen
* Cng c, dn dũ
- Cho hs nờu li ni dung bi va ụn tp
- Nhn xột tit hc, dn hc sinh v nh
luyn c li bi.

xch,..
+ Bi du lch.
- HS đọc theo tổ.
- HS đọc cá nhân.
- HS viết bảng.
- HS viết bài.

- HS nờu li ni dung bi va ụn
tp

.
Tit 6: Luyn Ting Vit
LUYN TP
I.Mục tiêu: - HS đọc lại nội dung bài vn /ờnh/,/ờch/; /inh/, /ich/
- HS viết đợc cỏc ting , t cú cha vn /ờnh/, /ờch/; /inh/, /ich/
II.Đồ dùng: Bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
*Việc 1:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV cho HS đọc đồng thanh.
+ c bi vn /ờnh/, /ờch/
+ Bi Nh d n
- c bi Vn /inh/, /ich/
- GV cho HS đọc theo tổ.
- GV cho HS đọc cá nhân
- GV nhận xét, khen.
*Việc 2:
- GV c cho HS viết vào bảng con
nội dung bài viết.

Hoạt động HS
- HS đọc thầm.
- HS đọc đồng thanh
- HS đọc theo tổ.
- HS đọc cá nhân.

- HS viết bảng con: chờnh
chch, nghnh nghch, thờnh thang,
lch s, bn minh, tớnh cỏch,
- c cỏc t va vit
18


- GV nhận xét, khen
* Cng c, dn dũ
- Cho hs nờu li ni dung bi va ụn tp
- Nhn xột tit hc, dn hc sinh v nh
luyn c li bi.

- HS nờu li ni dung bi va ụn tp


Tit 7: Luyn Toỏn
LUYN TP
I.Mục đích yêu cầu : - HS thực hiện đợc phép tính cng trong phạm
vi 10
- HS biết so sánh giữa các số
- HS viết phép tính thích hợp vào ô trống
II.Đồ dùng : vở bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Gii thiu bi
2.Luyn tp
- HS nêu yêu cầu
Cho HS làm bài tập
- HS làm bài
Bài tập 1:
8 + 2 = 10
2 + 8 =10
- Cho HS nêu yêu cầu
5 + 5 = 10
7 + 3 =10
- Cho Hs làm bài
4 + 6 =10
1+ 9 =10
- HS nhận xét
- GV nhận xét
-HS nêu yêu cầu
Bài tập 2
-HS làm bài
- cho HS nêu yêu cầu
2+3+5=10
4+2+6=10
- Cho HS làm bài
3+4+3=10
5+3+2=10
-HS nhận xét
-GV nhận xét
Bài tập 3
- Cho HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm bài
-GV nhận xét
Bài tập 4
- Cho HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm bài
- GV nhận xét
3.Củng cố và dặn dò

-HS nêu yêu cầu
-HS làm bài
103
510
7.4
410
1010
8..10
-HS nhận xét
-HS nêu yêu cầu
-HS làm bài

19Ngày soạn: Ngày 06 tháng 12 năm 2018
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 07 tháng 12 năm 2018
Tit 1: Ting Vit
LUYN TP VN Cể CP M CUI NH/CH (tit 1)
I.Mục tiêu:
- Ôn lại vần có âm cuối nh/ch.
II.Đồ dùng: sách giáo khoa bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Việc1: Ôn lại vần có âm cuối nh/ch.
- Em ó hc nhng vn no cú õm cui - HS nờu: anh/ach; ờnh/ờch; inh/ich
nh/ch?
- Hóy v mụ hỡnh vn anh/ ach
Sau ú thay õm chớnh:
- HS đa vào mô hình.
- Thay /a/ bng /ờ/: ờnh/ờch
- Thay /e/ bng /i/: inh/ ich
- HS đọc.
- Cho hs đọc cá nhân, đồng
thanh.
- GV nhận xét khen.
- Thay õm u vo mụ hỡnh
- Cho hs thay âm đầu tạo ra tiếng
- Tỡm ting cha cỏc vn trờn:
mới.
khanh khỏch, tanh tỏch, bnh bch,
- Hóy tỡm ting cú cha mt trong cỏc vn
thỡnh thch,
nờu trờn.
- Nhn xột, khen ngi nhng hs tỡm c
nhiu ting hay v ỳng.
- Nhn xột tit hc
..............................................................................................................
.........................
Tit 2: Ting Vit
LUYN TP VN Cể CP M CUI NH/CH (tit 2)
I.Mục tiêu:
- HS đọc chữ trên bảng, bài trong sách giáo khoa.
- HS viết đợc bài chính tả trăng thanh.
II.Đồ dùng: sách giáo khoa bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học
Hoạt động học sinh
*Việc 2: Đọc
20


2a. c ch trờn bng lp:
- GV vit lờn bng cỏc ting: kờnh rch,
gp ghnh, ng nghnh, chớch chũe.
- Cho hs đọc 4 mức độ
- Cho hs đọc cá nhân đồng
thanh.
2b.ọc sách giáo khoa.
GV cho hs c li cỏc bi cha vn cú õm
cui nh/ ch ó hc.
- GV đọc mẫu.
- Cho hs đọc từng câu, cả bài.

- HS đọc: kờnh rch, gp ghnh, ng
nghnh, chớch chũe.

- HS đọc sách giáo khoa
- HS đọc thầm.
- HS đọc cá nhân , đồng
thanh.

- GV nhận xét khen.
*Việc 3: Viết chính tả
3a. Cho hs viết bảng con các từ
khó.
- HS viết bảng con: bn Hng, bn
Khanh, bn Bỏch,
- GV nhận xét khen.
3b. Vit vo v
- HS viết bài vào vở
- Đọc cho hs viết vào vở
Trng thanh
Hố v, giú mỏt, trng thanh. L tr t
tp sõn ca hỏt. Bn Hng, bn Khanh,
bn Bỏch, tha h bn tỏn.
- GV nhận xét khen
- Nờu li ni dung tit hc
* Cng c, dn dũ
- Cho HS nờu li ni dung tit hc
- Nhn xột tit hc
- Dn HS v nh c li bi, luyn vit
thờm nh, chun b bi tip theo.

..
Tiết 3: Toán
PHẫP TR TRONG PHM VI 10
I. Mc tiờu
- Thuc bng tr, bit lm tớnh tr trong phm vi 10
- Bit vit phộp tớnh thớch hp vi tỡnh hung trong hỡnh v
- Lm c cỏc bi tp 1, 4
II. dựng dy hc
- B dựng toỏn 1
- Tranh minh ho bi tp 4
III. Cỏc hot ng dy hc ch yu
21


Hoạt động của giáo viên
A. Ổn định
B. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài tập 2 tiết
trước
- Nhận xét
C. Dạy học bài mới
1. Giới thiệu bài
- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
2. Hướng dẫn học sinh thành lập và ghi nhớ
bảng trừ trong phạm vi 10
- Hướng dẫn tương tự như bài Phép trừ trong
phạm vi 8 và Phép trừ trong phạm vi 9
3. Thực hành
Bài 1
- Hướng dẫn học sinh thực hiện tính rồi viết
kết quả vào phép tính
- Gọi 3 học sinh lên bảng, cả lớp làm bài vào
vở ý a
- Cho học sinh làm bài cá nhân vào vở rồi đổi
vở kiểm tra chéo
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2, 3
- Hướng dẫn học sih làm bài ở nhà
Bài 4
- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh rồi viết
phép tính thích hợp
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm
bài vào sách
- Nhận xét, chữa bài
10 - 4 = 6
D. Củng cố dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau. Học thuộc
bảng trừ trong phạm vi 10

Hoạt động của học sinh
- Hát một bài
- Làm bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Thực hiện theo hướng dẫn

- Lắng nghe
- Làm bài
- Thực hiện
- Chữa bài ( nếu sai )
- Làm bài ở nhà
- Quan sát tranh
- Làm bài
- Chữa bài ( nếu sai )
-Lắng nghe
- Chuẩn bị bài

………………………………………………………………………………………….
TiÕt 4: Sinh ho¹t
NHẬN XÉT TUẦN 15. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 16
I/Mục tiêu:
-Nhận xét đánh giá tình hình tuần 15.
- Có kế hoạch hoạt động cho tuần 16.
22


II/ Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động của GV
1. Khởi động:
- GV cho hs hát:
2. Các hoạt động:
Hoạt động 1:
Đánh giá tình hình học tập chung trong
tuần .
Đánh giá từng tổ cụ thể:
+ Chuyên cần, vệ sinh thân thể, lớp
học...
- CTHĐTQ Nhận xét, tuyên dương một
số cá nhân, tổ, nhóm.
Hoạt động 2:
Triển khai kế hoạch tuần 16:
-Duy trì nề nếp học tập của HS
-Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ.
-Các nhóm tăng cường kiểm tra ĐDHT,
...
- Phân công trực nhật:
- Yêu cầu cả lớp nghiêm túc thực hiện

Hoạt động của HS
- HS hát
-Nghe nhận xét của GV
-Từng em nghe nhận xét, rút kinh
nghiệm, thực hiện tốt hơn.

Tuyên dương:…………………………...
………………………………………….
………………………………………….

23


..............................................................................................................
.............................
Tiết 4: Sinh hoạt

Nhận xét u, khuyết điểm trong
tuần.
A.Muc tiêu:
- HS nhận thức đợc các hoạt động , học tập trong tuần .
- Nắm đợc kế hoạch tuần tới .
B.Đánh giá tình hình trong tuần.
+Các tổ trởng lần lợt đánh gớa lại tình hình tuần qua .
+Lớp trởng đánh giá chung mọi hoạt động trong tuần qua .
+GV nhận xét và bổ sung những thiếu sót .
- u
im......................................................................................................
...................
- Nhc
im......................................................................................................
...............
C.Kế hoạch tuần tới
i học chuyên cần , đúng giờ. Rèn luyện ý thức đạo đức, thực
hiện tốt các nhiệm vụ của học sinh .Thực hiện tốt hơn nữa các hoạt
động ngoài giờ lên lớp .Nâng cao hơn nữa chất lợng học tập ,hăng
say phát biểu xây dựng bài .
Chú ý giữ vệ sinh cá nhân ,vệ sinh môi trờng xung quanh .

24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×