Tải bản đầy đủ

BÁO cáo hđ ktra gsat cua UBKT cđ năm 2018 và chtrinh công tác kt, gs năm 2019

Biểu mẫu số 02

LĐLĐ HUYỆN VÕ NHAI
CÔNG ĐOÀN PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG

BÁO CÁO
Hoạt động kiểm tra, giám sát của
Ủy viên BCH Công Đoàn phụ trách công tác kiểm tra năm 2018
Và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
Căn cứ Chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động
huyện Võ Nhai và Nghị quyết về phương phướng, nhiệm vụ của Ban chấp hành
Công đoàn năm 2018; BCH công đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn phụ trách công
tác kiểm tra đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động năm 2018, đạt
được một số kết quả sau:
Phần thứ nhất
Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ủy viên BCH công đoàn phụ trách
công tác kiểm tra năm 2018
1.Về công tác tổ chức bộ máy cán bộ kiểm tra
1.1. Về tổ chức:
- Có 01 Công đoàn cơ sở không đủ điều kiện thành lập Ủy ban Kiểm tra. 01 ủy
viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra.

1.2. Về cán bộ: Đến nay toàn hệ thống có 1 Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra
công đoàn, trong đó nữ có 0 Ủy viên.
- Công đoàn cơ sở có 01 ủy viên, nữ 0 Ủy viên.
- Đã có 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm
tra được đạo tạo, bồi dưỡng về công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm
tra công đoàn.
2. Thực hiện các nhiệm vụ
2.1. Giúp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt
Nam

1


Năm 2018, Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra đã giúp Ban
chấp hành công đoàn kiểm tra 02 cuộc, trong đó: Công đoàn cấp cơ sở kiểm tra
đồng cấp 02 cuộc và kiểm tra cấp dưới 0 cuộc.
Công đoàn cơ sở trực thuộc kiểm tra đồng cấp 02 cuộc và cấp dưới 0 cuộc.
Qua các cuộc kiểm tra nhận xét ưu điểm, hạnh chế.
2.2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điệu lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Công
đoàn Việt Nam
Công đoàn cơ sở kiểm tra 0 tổ chức, 0 cá nhân. Kiểm tra đồng cấp 0 cuộc,
cấp dưới 0 cuộc.
Nội dung vi phạm chủ yếu: 0
Qua đó, đã kiến nghị xử lý: 0
2.3. Kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn
Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 01 cuộc. Kiểm tra
đồng cấp 0 cuộc, kiểm tra cấp dưới 0 cuộc. Kiến nghị truy nộp 0 đồng.
Công đoàn cơ sở kiểm tra 02 cuộc. Kiểm tra đồng cấp 02 cuộc, cấp dưới 0
cuộc. Kiến nghị truy nộp 0 đồng.
Qua các cuộc kiểm tra nhận xét ưu điểm, hạnh chế.
2.4. Giúp Ban Chấp hành, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của người lao động
Công đoàn các cấp đã tiếp 0 đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tiếp
nhận 0 đơn khiếu nại.
Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở tiếp 0
đoàn viên, tiếp nhận 0 đơn.
2.5. Về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra
Các cấp Công đoàn đã tham mưu với Ban Thường vụ, ban chấp hành tổ chức 01
lớp tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra cho 01 cán bộ làm công tác kiểm tra.
2.6. Tổ chức thực hiện công tác giám sát


2


Năm đã thực hiện 0 cuộc giám sát.
2.7. Tổ chức thi hành kỷ luật và kiến nghị, đề xuất thi hành kỷ luật
- Số cán bộ công đoàn bị thi hành kỷ luật 0 người.
- Số tập thể bị thi hành kỷ luật 0 đơn vị.

3


Phần thứ hai
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát Ủy viên BCH công đoàn
phụ trách Kiểm tra Công đoàn năm 2019
1.Củng cố kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ UBKT
- Công đoàn cơ sở không đủ điều kiện thành lập Ủy ban Kiểm tra. Có 01 Ủy
viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra.
2. Thực hiện các nhiệm vụ
2.1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:
Năm 2019, Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra giúp Ban
chấp hành công đoàn kiểm tra 02 cuộc, trong đó: Công đoàn cấp cơ sở kiểm tra
đồng cấp 02 cuộc và kiểm tra cấp dưới 0 cuộc.
Công đoàn cơ sở trực thuộc kiểm tra đồng cấp 02 cuộc và cấp dưới 0 cuộc.
Qua các cuộc kiểm tra nhận xét ưu điểm, hạnh chế.
2.2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điệu lệ
Khi có dấu hiệu vi phạm, Công đoàn cơ sở kiểm tra các tổ chức, cá nhân.
Kiểm tra đồng cấp.
2.3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn:
Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra 1 cuộc. Kiểm tra
đồng cấp 1 cuộc, kiểm tra cấp dưới 0 cuộc.
Qua các cuộc kiểm tra nhận xét ưu điểm, hạnh chế.
2.4. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

4


Công đoàn tiếp đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tiếp nhận đơn
khiếu nại.
Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở tiếp
đoàn viên, tiếp nhận đơn khi có khiếu nại, tố cáo.
2.5. Nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra:
Các cấp Công đoàn tham mưu với Ban Thường vụ, ban chấp hành tổ chức
01 lớp tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra cho 01 cán bộ làm công tác kiểm tra.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát các tổ chức cán bộ theo qui định.
2.7. Tham mưu và xử lý kỷ luật
-Tham mưu xử lý kỷ luật khi có cán bộ công đoàn hoặc tập thể bị thi hành
kỷ luật.

T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

5


Biểu mẫu số 01

LĐLĐ HUYỆN VÕ NHAI
CÔNG ĐOÀN PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG

TỔ CHỨC UV BCH CÔNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA TÍNH ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2018

Tổng số
cán bộ,
Tổng
Ủy viên
số
TT Cấp công đoàn
BCH phụ
UBKT
trác kiểm
hiện có
tra hiện

(1) (2)
1
2
Công đoàn cơ
sở trực thuộc
LĐLĐ huyện,
3

(3)

(4)
1

Trong đó

Nữ

Chuyên
trách

(5)

(6)

Số đã
bồi
dưỡng
nghiệp
vụ
(7)

0

0

1

Tổng
UBKT
được
phân
loại
(8)

Trong đó
Loại
xuất
sắc
(9)

Ghi chú

Loại
tốt

Loạ
i
khá

Loại
trung
bình

(10)

(11) (10)

Loại
yếu
(13)

(14)

T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

6


Biểu mẫu số 02

LĐLĐ HUYỆN VÕ NHAI
CÔNG ĐOÀN PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG
KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
VÀ GIÁM SÁT NĂM 2018

Trong đó
TT Cấp công đoàn

(1) (2)
1
2
Công đoàn cơ
sở trực thuộc
LĐLĐ huyện,
3
Tổng cộng
Tỷ lệ (%)

Số
cuộc
kiểm
tra

(3)
02

Kiểm tra
CĐ cùng
cấp
(4)
02

Số có khuyết điểm,
vi phạm

Kiểm tra
CĐ cấp
dưới

Tổ chức
CĐ cùng
cấp

Tổ chức
CĐ cấp
dưới

(5)

(6)

(7)

0

0

0

Số
cuộc
giám
sát

Số liệu về giám sát
Trong đó
Trong đó
Loại
yếu

Tổ
chức
(8)

Ghi chú

(9)

Cán
bộ
(10)

Tổ
chứ
c
(11)

Cán bộ
(10)

(13)

(14)

T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
7


8


Biểu mẫu số 03

LĐLĐ HUYỆN VÕ NHAI
CÔNG ĐOÀN PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG
KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
VÀ HOAT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Kiểm tra cùng cấp

(1) (2)
1
2 Công đoàn
cơ sở trực
thuộc
LĐLĐ
huyện,
3
Tổng cộng
Tỷ lệ (%)

Số
lần
kiể
m
tra

Truy
nộp
2%
KPC
Đ

(3)

(4)

02

0

Truy
nộp
1%
ĐP

Ghi
chú

Kiểm tra cấp dưới

T.nộp Truy Tổng
để
nộp truy
ngoài khác nộp
sổ
KT

(5)

(6)

(7)

(8)

0

0

0

0

9

Số
lần
kiể
m
tra

Truy
nộp
2%
KPC
Đ

Truy
nộp
1%
ĐP

T.nộp
để
ngoài
sổ KT

Truy Tổng
nộp truy
khác nộp

(9)

(10)

(11)

(10)

(13)

0

0

0

0

0

(14)

0

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×