Tải bản đầy đủ

BUSINESS VOCABULARY

VOCABULARY
1. We with apology want to inform you that your meeting with the CEO of
Microsoft which is on Tuesday at 4pm, has been cancelled
2. Don't use too many jargons because some of our customer are not
engineers, they cannot understand those words thoroudhly
3. We are going to launch our new product on 12th june it is very promising
mobile phone model
4. The following poisons may not be sold, either retail or wholesale unless
distinctly labelled with the name of the article
5. I bought an iphone 7 3 days ago but it didn't function so apple store gave
me a replacement
6. - Hello, can i have extension 324 please?
- Ok, i'll put you through. Please hold on for a second
7. Adidas produces some common style sneakers which can be used by a lot
of people and in many situations
8. They're so childish that always bicker about small problems which are not
worth caring
9. I made 3 products today, but yesterday i could make only one. Today i am
more productive than yesterday
10. You shouldn't interrupt someone when they're presenting in a meeting
1. Chúng tôi xin lỗi muốn thông báo với bạn rằng cuộc họp của bạn với Giám đốc

điều hành của Microsoft vào thứ Ba lúc 4 giờ chiều, đã bị hủy
2. Không sử dụng quá nhiều thuật ngữ vì một số khách hàng của chúng tôi không
phải là kỹ sư, họ không thể hiểu những từ đó
3. Chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày mùng 12 tháng 12, đây là mẫu
điện thoại di động rất hứa hẹn
4. Các chất độc sau đây có thể không được bán, hoặc là bán lẻ hoặc bán buôn trừ
khi được dán nhãn rõ ràng với tên của bài báo
5. Tôi đã mua một chiếc iphone 7 cách đây 3 ngày nhưng nó không hoạt động
nên cửa hàng của Apple đã cho tôi một sự thay thế
6. - Xin chào, tôi có thể gia hạn 324 được không?
- Ok, tôi sẽ đưa bạn qua. Vui lòng đợi trong một giây
7. Adidas sản xuất một số loại giày thể thao kiểu phổ biến có thể được nhiều
người sử dụng và trong nhiều trường hợp
8. Chúng quá trẻ con, luôn luôn cãi nhau về những vấn đề nhỏ mà không đáng để
chăm sóc
9. Tôi đã thực hiện 3 sản phẩm ngày hôm nay, nhưng hôm qua tôi chỉ có thể làm
một sản phẩm. Hôm nay tôi làm việc hiệu quả hơn hôm qua
10. Bạn không nên làm gián đoạn ai đó khi họ đang trình bày trong một cuộc họpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×