Tải bản đầy đủ

ESETE lấy gốc ESTEBÀI TẬP

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH

Facebook: " Minh Myelin"

ESTE-BÀI TẬP
★★★★★

Học hóa cùng thầy Minh tại trang : online.5star.edu.vn

Dạng 1:Xác định mmuối, mchất rắn từ phản ứng xà phòng hóa

Câu 60: Cho 23,2 g etyl butirat tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M (đun nhẹ). Phản ứng hoàn toàn thu được dd X. Cô cạn dd X thì
khối lượng chất rắn thu được là
A. 22 gam.
B. 26 gam.
C. 35,2 gam.
D. 12 gam.
Câu 61: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hh gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể
tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 400 ml.
B. 300 ml. C. 150 ml.

D. 200
ml.
Câu 62: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch
thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 3,28 gam.
B. 8,56 gam.
C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.
Câu 63: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hh 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng
NaOH cần dùng là
A. 8,0g
B. 20,0g
C. 16,0g
D. 12,0g
Câu 64: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hh 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH
0,5M. Giá trị V đã dùng là:
A. 200 ml.
B. 500 ml.
C. 400 ml.
D. 600
ml.

Dạng 2:Đốt cháy
Câu 69: Đốt cháy 1 este không no đơn chức chứa một nối đôi C=C thu được 2,2g CO2 và 0,72g H2O. CTPT của este trên là:
A. C3H4O2
B. C4H6O2
C. C5H8O2
D. C10H16O2
Câu 70: Đốt cháy hết 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là
A. C4H8O4
B. C4H8O2
C. C2H4O2
D. C3H6O2
Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X cần 2 mol oxi. CTPT của este X là:
A. C2H4O2
B. C3H4O4
C. Cả A và B
D. không xác định được
Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 10,08 lít O2 đktc thu được 5,4 gam H2O. Hỏi nếu cho toàn bộ sản phẩm vào
bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 10 gam
B. 20 gam


C. 30 gam
D. 40
gam
Câu 73: Đốt cháy 0,1 mol một este no, đơn chức mạch hở, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào dd nước vôi trong dư thấy khối lượng
dd giảm 7,6 gam. Tên của este này là
A. etyl axetat.
B. propyl fomiat.
C. metyl axetat.
D. metyl fomiat
Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn a gam một este X thu được 9,408 lít CO2 đktc và 7,56 gam H2O. Khối lượng hh CO2 và H2O thu được ở
trên gấp 1,55 lần khối lượng oxi cần để đốt cháy hết X. Xác định X
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C3H4O2
D. C4H8O2
Câu 75: Đốt cháy hết 10 ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ X cần dùng 30ml O2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O có thể
tích bằng nhau và bằng thể tích O2 đã phản ứng. X là.
A. C3H6O2.
B. C4H8O3. C. C3H6O3.
D.
C 2H 4O 2.
Câu 76: Hợp chất X (chứa C, H, O) chỉ chứa một nhóm chức, X không tác dụng với Na; X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1: 2. Đốt
cháy 1 lít X thu được 7 lít CO2 ở cùng điều kiện. Cấu tạo nào sau đây phù hợp với X
A. (CH3COO)2C3H6
B. HCOOC6H5
C. CH2(COOC2H5)2
D. cả A, C đúng
Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn hh 2 este rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc và Ca(OH)2 dư sau phản ứng thấy khối bình 1
tăng 2,07g, ở bình 2 xuất hiện 11,5g kết tủa. Hai este trên thuộc loại este nào?
A. Cả hai đều là este no
B. Cả hai là este no đơn chức
C. Cả hai là este no đa chức
D. 1 este no đơn chức và 1 este no đa chức

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×