Tải bản đầy đủ

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN - Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: "Minh Myelin"

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
★ ★ ★ ★ ★
LẤY GỐC HÓA HỌC CÙNG THẦY MINH MYELIN

online.5star.edu.vn
Số đếm

CTPT

Mạch chính
(bỏ “an”)

1=Mono

CH4

Met

2=


C2H6

Et

Etyl

3=

C3H8

Prop

Propyl

4=

C4H10

But

Butyl

C5H12

Pent

Pentyl

C6H14

Hex

Hexyl

C7H16

Hept

HeptylC8H18

Oct

Octyl

C9H20

Non

Nonyl

Tên gốc
Ankyl=ankan-1H
Metyl

CH3-

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa – Giáo viên VŨ TUẤN MINH – ONLINE.5STAR.EDU.VN Trang 1/5


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN - Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: "Minh Myelin"

C10H22

Đec

Đecyl

TÊN GỐC QUAN TRỌNG
1. CH3- CH CH3
2. CH3- CH –CH2
CH3
3. CH3- CH –CH2-CH2CH3
4. CH3- CH –CH3

5. CH3- CH –CH3
CH3
6. CH2=CH7. CH2=CH-CH2-

ANCOL
1. C2H4(OH)2
2. C3H5(OH)3
3. CH3CH2CH2CH2CH2OH

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa – Giáo viên VŨ TUẤN MINH – ONLINE.5STAR.EDU.VN Trang 2/5


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN - Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: "Minh Myelin"

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH

AXIT
A. AXIT NO ĐƠN CHỨC
1. H-COOH
2. CH3COOH
3. CH3CH2COOH ( C2H5COOH )
4. CH3CH2CH2COOH ( C3H7COOH )
CH3-CH(CH3)-COOH
5. CH3CH2CH2CH2COOH ( C4H9COOH )
CH3-CH(CH3)-CH2-COOH
6. CH3CH2CH2CH2CH2COOH ( C5H11COOH )
B. AXIT BÉO
1.
2.
3.
4.

C17H35COOH
C17H33COOH
C17H31COOH
C15H31COOH

C. AXIT KHÔNG NO
1. CH2=CH-COOH
CH2=C(CH3)-COOH
D. AXIT ĐA CHỨC
1.
2.
3.
4.

HOOC-COOH
HOOC-CH2-COOH
HOOC-(CH2)4-COOH
p_HOOC-C6H4-COOH

E. AXIT TẠP CHỨC
1. CH3-CH(OH)-COOH
2. p_HOOC-C6H4-OH

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa – Giáo viên VŨ TUẤN MINH – ONLINE.5STAR.EDU.VN Trang 3/5


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN - Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: "Minh Myelin"

ESTE
1. CH3COOCH3.
2. CH3COOCH=CH2.
3. CH2=CHCOOCH3.
4. HCOOCH3.
5. CH2=CHCOOCH3.
6. C6H5COOCH3.
7. HCOOCH=CH2.
8. C6H5OOCCH3.
9. CH3COOC2H5.
10. (CH3)2CHOOCCH3
11. (CH3)2CHCH2COOCH3
12. CH3CH2CH(CH3)OOCCH3
13. (CH3)2CHCH2OOCCH3
14. CH2=CHCH2COOCH=CH2
15. CH2=CHCOOCH2CH=CH2
16. (CH3)2CHCH2CH2OOCCH3
17. (CH3)2CHCH2COOCH3
18. CH3CH2CH(CH3)OOCCH3
19. CH3COOCH2CH2CH2CH(CH3)2
20. (CH3)2CHCH2CH2COOC2H5
21. (CH3)2CHCH2COOCH3
22. (CH3)2CHCH2COOC2H5
23. C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2
Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa – Giáo viên VŨ TUẤN MINH – ONLINE.5STAR.EDU.VN Trang 4/5


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN - Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: "Minh Myelin"

“Không phải ai cũng là tương lai của bạn.
Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.”

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa – Giáo viên VŨ TUẤN MINH – ONLINE.5STAR.EDU.VN Trang 5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×